Nyheter

2014-12-17 14:16 CET Regionalt cancercentrum syd

2014-12-16 09:00 CET Apotekarsocieteten

Behandla fler bensköra med hög risk - Nytt nr av Evidens ute nu

2014-12-12 12:59 CET Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin, HSF, SLL Välj patienter med påtagligt hög risk för fraktur vid läkemedelsbehandling av osteoporos. Det skriver Mats Palmér, endokrinolog, i årets sista nummer av tidningen Evidens. Läs också om D-vitaminbehandling, riskkommunikation och vikten av att upptäcka hjärtsvikt GENAST.

2014-12-12 08:57 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Stegvist godkännande syftar till att förbättra möjligheten för patienter med uttalade medicinska behov att snabbare få tillgång till nya läkemedel. En viktig förutsättning är starkare samverkan och dialog mellan sjukvård, myndigheter och läkemedelsindustrin. Det finns i dag inga regulatoriska hinder för stegvist godkännande och införande av nya läkemedel, visar en rapport från Läkemedelsverket.

840 miljoner för god äldrevård

2014-12-11 16:02 CET Sveriges Kommuner och Landsting 20 000 äldre äter inte längre olämpliga läkemedel. Färre och lindrigare trycksår bland sjuka äldre. Risk för undernäring upptäcks och åtgärdas – cirka 25 000 riskbedömningar varje månad.

SVU-rapport C_IVL2014-B2214: Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen 2013 (avlopp och miljö)

2014-12-04 16:22 CET Svenskt Vatten AB I en transekt från Stockholms ytterskärgård till centrala Mälaren har halter av olika miljöstörande ämnen i fisk undersökts. Ett generellt mönster med högre halter närmare Stockholm förelåg för flertalet undersökta ämnen. Rester av läkemedel kunde detekteras i fiskens gallvätska.

2014-12-03 14:00 CET SwedenBIO Antalet läkemedelsprojekt i den svenska pipelinen har ökat med 10 stycken det senaste året. Cancer, CNS och mage-tarm är de dominerande terapiområdena. I Sverige finns 1500 life science-företag och av dessa är 800 aktiva i olika forsknings- och utvecklingsprogram. I rapporten The Swedish Drug Development Pipeline analyseras vilka svenska bolag som driver egna projekt inom läkemedelsutveckling.

2014-12-03 12:50 CET Regionalt cancercentrum syd

SVU-rapport 2014-16: Reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk – kunskapssammanställning (avlopp och miljö)

2014-11-21 15:56 CET Svenskt Vatten AB Kunskapssammanställning gällande metoder för reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk som Stockholm Vatten AB och VA-teknik vid Lunds Tekniska Högskola uppnådde i två stora projekt Läkemedel – förekomst i vattenmiljön, förebyggnade åtgärder och möjliga reningsmetoder och MISTRA-programmet MistraPharma fas 1. Författare: M Hörsing, C Wahlberg, P Falås, G Hey, A Ledin, J la Cour Jansen.

2014-11-07 12:25 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket fick 2011 ett uppdrag inom den nationella läkemedelsstrategin att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning. Arbetet har lett till identifiering av kunskapsluckor, kartläggningar och relevanta kunskapsunderlag. Kunskapsläget är fortfarande inte tillfredsställande och ett långsiktigt åtagande krävs för att skapa fler positiva förändringar.