Nyheter

Studie visar halverad förskrivning av smärtläkemedel efter vård på Vidarkliniken

2014-04-15 11:41 CEST Vidarkliniken I en unik registerstudie har forskare nu visat att användningen av smärtlindrande läkemedel efter 90 dagar minskade till hälften för smärtpatienter som fått integrativ vård hos Vidarkliniken. I studien jämförde man också med motsvarande, matchade patienter som fått ”vanlig vård” där förskrivningen av smärtläkemedel istället nästan fördubblades.

2014-04-11 15:58 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency EMA:s säkerhetskommitté PRAC har granskat riskerna när olika typer av läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet (RAS) kombineras. Dessa läkemedel tillhör grupperna angiotensinreceptorblockerare (ARB), angiotensin converting enzymhämmare (ACE-hämmare) och reninhämmare så som aliskiren bör inte kombineras.

2014-04-04 09:36 CEST Regionalt cancercentrum syd

Mer jämlik vård och bättre användning av nya läkemedel

2014-03-31 15:45 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Nya läkemedel till rätt patienter, i hela landet. Det syftar projektet "Ordnat införande i samverkan" till, vars slutrapport nu lämnats till Socialdepartementet.

2014-03-07 15:01 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En EU-gemensam granskning av läkemedel som innehåller zolpidem som används för korttidsbehandling av sömnlöshet har slutförts. Nyttan med zolpidem fortsätter att överväga riskerna, men produktinformationen uppdateras med nya rekommendationer för att ytterligare minska den sedan tidigare kända risken för nedsatt körförmåga och vakenhet (inklusive sömngång) dagen efter intag.

Apotekarsocieteten utlyser stipendier inom läkemedelsområdet för vidareutbildning, forskning och farmacihistorisk verksamhet

2014-03-03 13:30 CET Apotekarsocieteten Stipendier utlyses från flertalet av Apotekarsocietetens stiftelser med sista ansökningsdag 31 mars.

2014-02-21 09:15 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har tillsammans med experter utarbetat rekommendationer för antibiotikabehandling av tandinfektioner. God munhygien är grunden för all tandvård och bidrar till lägre antibiotikaanvändning och minskad risk för infektioner. De flesta infektioner i munhålan kan skötas genom kirurgisk lokalbehandling och dränage av infektionen.

2014-02-20 15:33 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En långvarig restsituation för båda styrkorna av Ketalar (ketamin) injektionsvätska kommer uppstå inom kort. Orsaken är en försenad fabriksflytt och nästa leverans av Ketalar är beräknad till nästa år. Som ersättning finns Ketanest (esketamin) med annan dosering.

2014-02-18 10:54 CET Landstinget i Uppsala län Nu ska läkemedelsbehandlingen av de mest sjuka äldre förbättras. Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen har tillsammans tagit fram rekommendationer för läkemedelsbehandling i gruppen de mest sjuka äldre inom några särskilt angelägna terapiområden.

2014-02-14 13:26 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En restsituation har uppstått för Absenor och Ergenyl (natriumvalproat) enterotabletter. Anledningen till den uppkomna situationen är att tillverkaren av hjälpämnet kalciumsilikat har upphört med sin produktion. Patienter rekommenderas att ta kontakt med läkare för ny bedömning/nytt recept.