Pressmeddelanden

CHMP ger positivt utlåtande om Alunbrig (brigatinib) för behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer

2018-09-21 15:40 CEST
Den Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, ...

​Nya data visar att patienter med spridd lungcancer lever tre år utan återfall med Alecensa® (alectinib) i första linjen.

2018-05-23 16:17 CEST
Nya längre uppföljningsdata från ALEX-studien (fas III) visar att Alecensa® (alectinib)...

​Nya positiva studieresultat för avancerad lungcancer; Tidig kombinationsbehandling med immunterapi gav 38 procent minskad risk för förvärrad sjukdom.

2017-12-08 07:00 CET
Patienter med en viss typ av lungcancer som behandlas med läkemedlet Tecentriq ▼ i komb...

Klartecken för ny immunterapi för behandling av lungcancer och urinblåsecancer

2017-09-25 09:13 CEST
EU kommissionen har godkänt immunterapiläkemedlet Tecentriq▼ för behandling av icke-små...

Två pivotala studier med Opdivo visar förbättrad treårsöverlevnad hos patienter med tidigare behandlad, avancerad icke-småcellig lungcancer

2017-09-14 10:36 CEST
Data fortsätter att visa fördelar med Opdivo (nivolumab) hos den totala patientpopulati...