Pressmeddelanden

"Dom om dumpning viktig för skyddet av havsmiljön"

2014-01-22 09:48 CET Havs- och vattenmyndigheten I juni beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att bevilja Göteborg Hamn AB en 10-årig dispens från förbudet att dumpa muddermassor i havet. Beslutet överklagades - nu har ärendet avgjorts i Mark- och miljödomstolen. - Domstolen går i stort på vår linje. Särskilt tillfredställande är att vårt krav på låga halter av tributyltenn, TBT, i muddermassorna fick gehör, säger Björn Sjöberg på HaV.

Högsta Domstolens beslut: tillstånd för hamnsanering vinner laga kraft

2013-12-16 13:49 CET Oskarshamn kommun I somras beviljade MMÖD tillstånd för muddring av Oskarshamns hamnbassäng samt nyttiggörande av sediment för att skapa nya ytor för hamnens verksamhet. Beslutet överklagades av närboende till Högsta Domstolen (HD). Den 13 december meddelade HD att prövningstillstånd inte kommer att lämnas. Detta innebär att tillståndet för åtgärderna i hamnbassängen nu vinner laga kraft.

Nytt nyhetsbrev för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

2013-10-07 11:46 CEST Oskarshamn kommun Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) meddelade den 28 juni i år dom avseende det överklagade miljötillståndet som ger Oskarshamns kommun rätt att genomföra hamnsaneringen. Innan saneringen kan påbörjas ska projektet enligt utredningsvillkor i MMÖD:s dom utreda stabiliseringen av muddermassor i Grimskallen och hur tätskikt på Grimskallen ska anläggas på bästa sätt för miljön.

Positiva besked för Oskarshamns kommun

2013-06-28 14:38 CEST Oskarshamn kommun MMÖD meddelar att Oskarshamns kommun beviljas tillstånd för att muddra Oskarshamns hamnbassäng samt använda muddermassor för att skapa nya ytor för hamnens verksamhet. De är främst tre frågor som varit principiella i överprövningen, nyttiggörande av muddermassor, samprövning med hamnensverksamhet och avslagsyrkande för Grimskallen. På alla tre punkter har MMÖD gått på kommunens linje.

HaV föreslår dispens för dumpning för Göteborgs Hamn AB på tio år

2013-05-27 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Göteborgs Hamn AB har ansökt om att få dispens från förbudet att dumpa muddermassor till havs. Bolaget vill inom de närmaste 20 åren dumpa cirka 10 miljoner kubikmeter i ett område sydväst om Vinga. Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har utrett frågan och nu lämnat förslag till beslut.. - Vi säger ja till en dispens men inte under så lång tid och inte för så stora mängder, säger Björn Sjöberg.

2012-12-07 14:51 CET Oskarshamn kommun Den 12 november beviljade Mark- och miljödomstolen i Växjö tillstånd till sanering av Oskarshamns hamnbassäng. Beslutet har överklagats av boende på Kammarviksvägen, av Havs- och vattenmyndigheten och av Naturvårdverket. De närboende och myndigheterna har till den 31 december på sig att utveckla sina överklaganden.

2012-11-12 15:50 CET Oskarshamn kommun I mars 2011 lämnade Oskarshamns kommun in ansökan om tillstånd för att få sanera Oskarshamns hamnbassäng till Mark- och miljödomstolen. I hamnbassängen finns ca 1000 ton tungmetaller och stora mängder dioxiner. Idag kom beslutet som Oskarshamns kommun väntat på. Mark- och miljödomstolen beviljar tillstånd för kommunen att sanera hamnbassängen.

NYA BESKED MÖJLIGGÖR TIDIGARE SANERINGSSTART

2012-09-21 16:13 CEST Oskarshamn kommun I våras meddelade Naturvårdsverket att de har för avsikt att finansiera saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Beskedet då var att finansieringen skulle finnas tillgänglig först under 2013. Nu i dagarna har dock Naturvårdsverket fått möjlighet att revidera sitt beslut och meddelar att bidrag finns tillgängliga redan nu under 2012. Kommunen får 221,5 miljoner kronor för etapp 1 och etapp 2.

Idag lämnar kommunen in sitt svar på yttranden om saneringen av hamnbassängen

2012-04-25 10:24 CEST Oskarshamn kommun I mars 2011 ansökte Oskarshamns kommun om tillstånd för att sanera Oskarshamns hamnbassäng. Sedan dess har ansökan varit på remiss för yttranden. De som har inkommit med frågor och synpunkter på ansökan är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Kalmar län, Sjöfartsverket, Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun, lokala företag och närboende.

Klara besked om pengar till hamnsanering

2012-03-21 13:41 CET Oskarshamn kommun Nu har Naturvårdsverket har meddelat Oskarshamns kommun och Länsstyrelsen att finansiering av saneringen av hamnbassängen i Oskarshamn är säkrad. Naturvårdsverket kommer under våren att fatta beslut som gör att projektet kan starta under 2013. Parallellt med att projektet har ansökt om bidrag för det kommande genomförandet av saneringen pågår en tillståndsprocess hos Mark- och Miljödomstolen.