Pressmeddelanden

2015-11-19 15:55 CET Uppsala kommun Kulturnämnden beslutade 19 november om att yttra sig över förslagen till översiktsplan och innerstadsstrategi. Nämnden lyfter upp behovet av att redan i planeringsstadiet kalkylera för den kulturella infrastrukturen, så att det som byggs blir levande och dynamiskt och inte riskerar att bli sovstäder.

2015-10-20 13:18 CEST Linköpings kommun Översiktsplaner för Bestorp och Brokind samt klimatanpassningsplan och strategi för solkraft är ärenden i pressmeddelandet inför kommunstyrelsens sammanträde.

Hållbara resor och transporter - tema för samrådsmöte för Översiktsplan 2030

2015-09-21 14:51 CEST Piteå kommun Tisdag 22 september växlar vi upp dialogen om förslag till Översiktsplan 2030. Först ut i en rad av temamöten är Hållbara resor och tranporter där frågor som utvecklingen av gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och Norrbotniabanan kommer att diskuteras. Välkomna!

2015-09-15 15:05 CEST Uppsala kommun Öppna möte och drop-in möten på Stationsgatan 12 och Uppsala konsert och kongress ska ge Uppsalaborna möjlighet att uttrycka sina åsikter om förslaget till Översiktsplan och den fördjupade innerstadsstrategi som presenterades i augusti. Det finns även möjlighet att fylla i en enkät på nätet.

Pressträff måndag 14 september:Översiktsplan 2030

2015-09-13 21:48 CEST Piteå kommun Samråd om Översiktsplan 2030 pågår. Nu intensifieras dialogen med medborgarna, näringsliv, föreningar, intressegrupper, myndigheter och andra kommuner kring frågor som byggande och boende, grönområden och vatten, skyddsvärd natur och kulturmiljöer samt var ska vi leka, njuta, umgås och jobba? Välkommen på pressträff måndag 14 september kl. 12.15, Stadsbiblioteket.

Hörby kommuns översiktsplan ställs ut för synpunkter

2015-09-07 09:00 CEST Hörby kommun Hörby kommun ställer nu ut förslag till ny kommunövergripande översiktsplan, Översiktsplan 2030. Kommuninvånare, föreningar, myndigheter och andra berörda ges möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget. Översiktsplanen ligger till grund för planeringen av bland annat bostäder, skolor, äldreomsorg, kollektivtrafik och gator. Den innehåller också ett förslag till ny samhällsbyggnadsvision.

2015-08-21 11:00 CEST Uppsala kommun Vid en presskonferens idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) förslagen till ny översiktsplan och riktlinjer för innerstadsstrategin. Det är första gången som man i Uppsala tar fram särskilda riktlinjer för utvecklingen av innerstaden. Förslagen går nu på samråd och målet är att beslut om ny öp och innerstadsstrategi fattas hösten 2016.

2015-08-19 08:38 CEST Uppsala kommun Kommunen bjuder in till pressträffa angående förslag till ny översiktsplan och strategi för innerstadens utveckling.

2015-06-22 09:42 CEST Alvesta kommun Alvesta kommun arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. Planen ska peka ut riktningen för Alvestas utveckling och fungerar som ett underlag för beslut om den framtida markanvändningen. Alvesta kommun har lanserat en karta på kommunens webbplats där medborgarna själva kan bidra med tankar, idéer och synpunkter.

2015-04-14 16:21 CEST Huddinge kommun - politik Stockholms läns landsting har efter uppvaktningen från Huddinges politiska ledning meddelat att programstudien för Spårväg syd fortsätter som planerat. Detta är ett viktigt besked då Stockholms län skulle riskerat att gå miste om tusentals nya bostäder om spårvägen lagts på is.