Pressmeddelanden

Seminarium i Almedalen: Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?

2015-06-26 15:16 CEST Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Varje år skadas och dör personer av undvikbara skador inom vården. Det är hög tid att diskutera vilka insatser som krävs för att stärka patienternas delaktighet, förbättra patientsäkerheten och resultaten. På Vårdanalys och Vinnvårds seminarium i Almedalen diskuterar vi med ledande beslutsfattare om hur de ser på nästa steg för utvecklingen.

Hur påverkar kost och träning våra muskler?

2015-06-26 09:53 CEST Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet belönar god medicinsk forskning med hundratusentals kronor varje år. Alvarengas pris, 45 000 kr, går i år till forskare vid KI, GIH, Mittuniversitetet, Östersund, och Stirlinguniversitetet i England, för en studie hur träning och kost påverkar skelettmuskeln på det molekylära planet. På sikt ska arbetet leda till kost- och träningsrekommendationer för bästa resultat.

Föräldrahjärnans biologi – vilka är de biologiska förklaringarna till att föräldraskapet startar?

2015-06-17 09:47 CEST Svenska Läkaresällskapet Ett flertal biologiska mekanismer är involverade för att stimulera och starta nyblivna föräldrars omhändertagande av spädbarnet. Oxytocin är främsta hormonet och dopaminerga belöningssystemet aktiveras t ex när spädbarnet tittar på föräldern. Störningar i de biologiska mekanismerna kan få katastrofala följder. Ämnet diskuteras vid en konferens på Svenska Läkaresällskapet den 19-20 augusti 2015.

Uppdaterad GPP för en god läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning

2015-06-17 07:00 CEST Apotekarsocieteten

2015-05-28 09:54 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket utrett en rad tänkbara åtgärder för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Inom uppdraget har även generisk förskrivning utvärderats ur ett patient- och förskrivarperspektiv. Slutsatsen är att generisk förskrivning inte bör införas i Sverige.

2015-05-26 16:34 CEST Region Skåne Region Skånes medarbetare följer i högre grad än resten av Sverige fastställda hygienrutiner och klädregler. Detta gäller särskilt på operationsavdelningarna, där Region Skåne ligger bäst till i Sverige.

2015-05-13 09:18 CEST Sveriges Apoteksförening ​Sveriges Apoteksförening, Apotekarsocieteten, Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges Farmaceuter föreslår gemensamt att nyttan med strukturerade läkemedelssamtal på apotek utvärderas. Initiativet tas inom ramen för arbetet med att uppdatera regeringens Nationella läkemedelsstrategi

2015-04-30 09:34 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency ​Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin (NLS) genomförs ett heldagssymposium med temat Barn och läkemedel den 5 maj. Huvudfokus för mötet är förbättrad patientsäkerhet för barn där användar- och patientperspektivet blir belyst ur läkarens, farmaceutens, sjuksköterskans och myndigheternas olika roller.

2015-04-22 08:00 CEST Region Skåne Årets mätning av trycksår inom SUS slutenvård visade att 11,5 procent eller 105 patienter som deltog i mätningen hade utvecklat trycksår under vårdtiden. Det är 3,5 procent färre än vid motsvarande mätning förra året.

2015-04-15 13:00 CEST Statskontoret ​De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär. Landstingen registrerade 19 000 besök av papperslösa under 2014 till en kostnad av drygt 100 miljoner kronor.