Pressmeddelanden

2015-05-28 09:54 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket utrett en rad tänkbara åtgärder för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Inom uppdraget har även generisk förskrivning utvärderats ur ett patient- och förskrivarperspektiv. Slutsatsen är att generisk förskrivning inte bör införas i Sverige.

2015-05-26 16:34 CEST Region Skåne Region Skånes medarbetare följer i högre grad än resten av Sverige fastställda hygienrutiner och klädregler. Detta gäller särskilt på operationsavdelningarna, där Region Skåne ligger bäst till i Sverige.

2015-05-13 09:18 CEST Sveriges Apoteksförening ​Sveriges Apoteksförening, Apotekarsocieteten, Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges Farmaceuter föreslår gemensamt att nyttan med strukturerade läkemedelssamtal på apotek utvärderas. Initiativet tas inom ramen för arbetet med att uppdatera regeringens Nationella läkemedelsstrategi

2015-04-30 09:34 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency ​Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin (NLS) genomförs ett heldagssymposium med temat Barn och läkemedel den 5 maj. Huvudfokus för mötet är förbättrad patientsäkerhet för barn där användar- och patientperspektivet blir belyst ur läkarens, farmaceutens, sjuksköterskans och myndigheternas olika roller.

2015-04-22 08:00 CEST Region Skåne Årets mätning av trycksår inom SUS slutenvård visade att 11,5 procent eller 105 patienter som deltog i mätningen hade utvecklat trycksår under vårdtiden. Det är 3,5 procent färre än vid motsvarande mätning förra året.

2015-04-15 13:00 CEST Statskontoret ​De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär. Landstingen registrerade 19 000 besök av papperslösa under 2014 till en kostnad av drygt 100 miljoner kronor.

2015-04-10 08:30 CEST Apotekarsocieteten Företrädare för Apotekarsocieteten, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter samtalar med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet kring Apotekens roll för bättre läkemedelsanvändning.

Äntligen – utredningen om den nya läkarutbildningen skickas på remiss

2015-04-07 15:17 CEST Svenska Läkaresällskapet Läkaresällskapet har länge verkat för att förslaget till en ny ordning för läkares grundutbildning, ska skickas ut på remiss. Veckan före påsk fattade regeringen beslut om detta. Utredaren Stefan Lindgren, Läkaresällskapets vice ordförande, föreslår i utredningen bland annat en sammanhållen väg fram till läkarlegitimation och att utbildningstiden förlängs, men tiden till legitimation minskar.

Öron-näs-halsforskaren Karl Hörmann får Hambergers pris

2015-03-31 14:51 CEST Svenska Läkaresällskapet Hambergers pris, 25 000 kronor, går i år till professor Karl Hörmann, Mannheims universitet, Tyskland, för enastående insatser inom öron-, näs- halsforskning. Karl Hörmann är verksam som direktör för Öron-näs-halskliniken vid Universitetet i Mannheim.

Feta rubriker ger förenklad bild – miljöfaktorers inverkan på hälsan, studerar forskarna rätt samband?

2015-03-30 11:13 CEST Svenska Läkaresällskapet Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, är årets Lennanderföreläsare på Läkaresällskapet: ”Miljöfaktorers inverkan på människors hälsa – kvantifieringar och hälsokonsekvensberäkningar” är föreläsningen han håller på Läkaresällskapet den 21 april kl 18-19.30. Välkommen!