Pressmeddelanden

2014-06-26 12:11 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Regeringen har utsett Catarina Andersson Forsman till ny generaldirektör på Läkemedelsverket. Hon kommer närmast från Stockholms läns landsting där hon för närvarande arbetar som biträdande landstingsdirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör.

2014-06-25 11:10 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala kommun säger upp de fast anställda ledsagarna för att ersätta dem med arvoderad personal. Från och med den 1 september 2014 upphör den så kallade ledsagargruppen med fast anställd personal att existera.

2014-06-24 12:20 CEST DesignTorget DesignTorget har vunnit det nyinstiftade priset Novax Sustainability Challenge som är ett hållbarhetsinitiativ av investeringsbolaget Novax i samarbete med Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling.

2014-06-24 08:01 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har tagit fram en nya rekommendation för förebyggande behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Dödligheten har minskat i Sverige under de senaste 30 åren, mycket genom bättre levnadsvanor och minskad rökning. Då befolkningen blir allt äldre spelar samhällsåtgärder, livsstilsåtgärder och förebyggande medicinska åtgärder ändå en viktig roll för att minska sjuklighet och dödlighet.

2014-06-23 09:02 CEST Uppsala kommun Den 26 juni invigs vägen som skapar en helt ny förbindelse mellan Ultuna och Gottsunda. Direkt efter invigningen, som startar klockan 14.00, öppnas vägen för trafik.

Uppsala kommuns första kulturmiljöprogram på remiss

2014-06-18 15:11 CEST Uppsala kommun Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 maj om att skicka ut ett förslag till kulturmiljöprogram för Uppsala kommun på brett samråd. Kulturmiljöprogrammet är tänkt att vara en vägledning som kan användas till exempel vid samhällsplanering och bygglovsprövning.

Daniel Werkmäster ny chef för Uppsala konstmuseum

2014-06-18 13:57 CEST Uppsala kommun Ny chef för Uppsala konstmuseum blir Daniel Werkmäster, som tillträder tjänsten den 15 september. Närmast kommer Werkmäster från en tjänst som chef för Norrtälje konsthall där han verkat sedan 2003. Han har studerat konstvetenskap i Uppsala och arbetat med Uppsala Universitets konstsamling.

2014-06-18 10:27 CEST Socialdemokraterna i Uppsala I en gemensam begäran som lämnas in till kommunstyrelsen idag begär Socialdemokraterna och Miljöpartiet att frågan om kommunens IT-upphandling lyfts till ett extrainsatt kommunfullmäktige.

2014-06-16 10:27 CEST Socialdemokraterna i Uppsala På onsdag ska kommunstyrelsen besluta om nästa steg som är att handla upp tjänsterna på den privata marknaden. I sitt yttrande pekar kommunrevisionen på riskerna med det forcerade tempot och ifrågasätter om det ärende som kommunstyrelsen ska behandla på onsdag är tillräckligt väl beskrivet för att ett väl underbyggt beslut ska kunna fattas. Socialdemokraterna begär nu att upphandlingen avbryts.

40% av arbetstiden i byggbranschen inte värdeskapande

2014-06-16 10:10 CEST Arcona På större byggarbetsplatser går mycket arbetstid åt till slöserier som inte är värdeskapande för kunden. Det ger låg produktivitet och höga kostnader för alla. Veidekke och universitetet i Agder, Norge hoppas på att se förbättringar genom att stärka kunskapen och användningen av effektiviserande teknologier och bjuder därför in till den första globala Lean-konferensen i Norge i slutet av juni.