Nyheter

2014-07-22 14:17 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Regeringen har beslutat att fem nya ämnen ska klassas som narkotika från den 19 augusti.

2014-07-14 16:01 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att läkemedel som innehåller bromokroptin (i styrkor upp till 2,5 mg) endast ska användas för att hämma eller avbryta mjölkproduktionen hos kvinnor som fött barn om det finns tvingande medicinska skäl. Indikationen skiljer sig för närvarande åt mellan olika EU-länder, men föreslås nu bli samstämmig.

2014-07-11 15:48 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har slutfört en granskning av metadonläkemedel som tas via munnen (lösningar och tabletter) som innehåller hjälpämnet povidon. Kommittén rekommenderar nu tillfällig indragning av lösningar som innehåller povidon med hög molekylvikt, medan tabletter som innehåller povidon med låg molekylvikt blir kvar med ändringar i produktinformationen.

2014-07-07 16:36 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juni 2014.

2014-07-04 15:29 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har uppdaterat den gemensamma vägledningen för utformning av bipacksedlar och läkemedelsförpackningar. Vägledningen ger förklaringar och exempel på hur gällande föreskrifter ska tolkas. Syftet med regelverket är att patienterna ska få tydlig och användarvänlig information, samt minska risken för förväxling och felanvändning.

2014-07-03 14:01 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Skärpt vaksamhet krävs för att minska risken för förväxlingar under den övergångsperiod då alla långverkande oxikodonläkemedel byter namn så att ordet ”Depot” läggs till i läkemedelsnamnet.

2014-07-03 12:19 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket förbjuder Depend Cosmetic AB att sälja och leverera produkten Depend GelLack för konsumentbruk. Läkemedelsverket anser att nagellacket Depend GelLack innebär en allvarlig risk för människors hälsa på grund av dess stora allergirisk. Därför har verket beslutat att förbjuda försäljningen av produkten så att inte fler konsumenter drabbas av oönskade effekter.

2014-07-01 09:25 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har tagit fram nya föreskrifter för nationella medicinska informationssystem. Föreskrifterna som börjar gälla den 1 juli 2014 ger en plattform för dialog mellan Läkemedelsverket, tillverkare, beställare och andra berörda. Det nya regelverket ska skapa säkrare och effektivare funktioner för hur program kravställs, utvecklas, installeras och underhålls..

2014-06-26 08:23 CEST Uppsala kommun Under våren och vintern 2012 avverkades ett antal aspar av misstag när skog i norra delen av naturreservatet Hågadalen-Nåsten gallrades. Istället för att frakta bort asparna beslutade kommunen att ta till vara på stockarna på ett nytt sätt för att gynna asplevande skalbaggar. Nu kan man se resultatet - en inventering visar flera nya larver av cinnoberbaggen i de stockar som lades ut.

2014-06-25 10:09 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket genomförde hösten 2013 en granskning av eldrivna fordon för rörelsehindrade. Syftet var att undersöka om det finns produkter som borde vara CE-märkta men inte är det alternativt om det finns CE-märkta produkter som inte uppfyller det medicintekniska regelverkets krav. Granskningen visade att dessa fordon inte alltid är att betrakta som medicintekniska produkter.