Pressmeddelanden

Mer giftigt kvicksilver från hyggen på höjden

2014-02-25 13:01 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Kalavverkning i kuperade landskap fördubblar exporten av metylkvicksilver till ytvatten, medan effekten i flacka landskap är mindre, visar Rose-Marie Kronberg i en avhandling från SLU. – Undvik körspår som leder ner mot vattendrag, behåll rejäla beskogade kantzoner mot vatten och satsa resurser på att återskapa klibbalkärr, rekommenderar Rose-Marie Kronberg.

Utbildning i skogsbruk på nytt sätt hos Stora Enso Skog

2014-02-18 15:56 CET Zebra Reklambyrå Stora Enso Skog genomför med jämna mellanrum utbildningar för egen personal, men också för samarbetspartners som skogsentreprenörer. Tidigare användes olika trycksaker som undervisningsmaterial, men eftersom dessa snabbt blev inaktuella när regler och instruktioner ändrades, fanns ett behov av ett modernt verktyg som kunde vara mer kontinuerligt uppdaterat.

Sveaskog blir ny medlem i Hagainitiativet

2014-01-30 08:01 CET Hagainitiativet Sveaskog är ny medlem i företagsnätverket Hagainitiativet. I Hagainitiativet ingår sedan tidigare tolv välkända företag; Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Fortum Värme, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Procter& Gamble Sverige, Stena Recycling, Statoil Fuel & Retail och Vasakronan.

Skötsel för mer kvalitetsvirke från sydsvensk barrskog

2014-01-28 07:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Tidig bortgallring av träd som inte är raka eller har andra synliga defekter är ett sätt att höja kvaliteten på virket från sydsvensk barrskog. Glesare planteringar och användning av contorta är andra förändringar som kan bli aktuella framöver. Om detta skriver Mateusz Liziniewicz i en avhandling från SLU.

Ny bok om skogens sociala värden

2014-01-23 08:10 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Oförändrat klimat i Vasaloppsspåret under 92 år

2014-01-16 10:28 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Under Vasaloppets historia är det endast under åren 1989 och 1990 som medeltemparaturen har varit över noll i februari. Slutsatsen av historiska snö- och temperaturdata är att Vasaloppet kan köras på natursnö fyra av fem vintrar. Övriga vintrar, en av fem, måste man komplettera Vasaloppsspåret med konstsnö, enligt forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

2014-01-16 08:58 CET Nordfarm Palms, tillsammans med importören Nordfarm, presenterar i år ett helt nytt program skogsekipage.

2014-01-13 08:48 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I skogshistorien finns svar på många av de frågor som idag ställs om framtida effekter av dagens skogsbruk. Detta är bakgrunden till ett flerårigt forskningsprojekt inom Future Forests som nu resulterat i boken En bruksskogs historia. Boken är en spännande och djuplodande berättelse om ett bruk och dess skogar i Östergötland, men innehåller också ett fantastiskt bildmaterial.

Nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat

2013-12-19 16:54 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Nr 4-2013: Marken i centrum för Konkurrenskraftsutredningen. Tummen upp för Nationellt Skogsprogram. Är nedlagd jordbruksmark en resurs i klimatarbetet? Skogsbruk i ett förändrat klimat. När landet kom till staden – en bok om lantbruksmöten som arena för agrart moderniseringsträvande. En ny politik för företagande och utveckling på landsbygden. ”SIFI 2.0” och annat som hänt och kommer att hända…

Umeåbiologs avhandling bäst

2013-12-19 09:41 CET Umeå universitet Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien belönar Tim Horstkotte för sin doktorsavhandling med anknytning till skogs- och renbetesnäring. Priset är en summa av 15 000 kronor som delas ut av kungen vid en högtidssammankomst den 28 januari 2014 i Stockholms Stadshus.