Pressmeddelanden

2014-03-21 08:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Historiska data kring förekomsten av fiskarter i svenska sjöar ger en bild av hur försurning och andra miljöförändringar har har varierat. Bland annat visar beståndet av mört hur sjöförsurningen har slagit. Studien är gjord av bl a forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

2014-03-19 10:00 CET Skogforsk Jan Fryk har framgångsrikt lett Skogforsk sedan det bildades 1992. När han nu närmar sig pension i juni 2015 har styrelsen fattat beslut om att påbörja rekryteringen av hans efterträdare.

2014-03-19 09:15 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 84 procent av Sveriges befolkning stödjer jakt generellt; stödet är framförallt kopplat till konsumtion av viltkött och att ha vänner som jagar. 1) att antalet stora vilda djur har ökat och därmed också negativa effekter som till exempel viltolyckor, 2) förändringar i jaktlagstiftningen, obligatorisk jägarexamen infördes 1985, samt 3) att fler personer vill äta lokalt och ekologiskt producerad mat

Grundvattnet visar naturvården var skogsbäckarnas artrikedom är störst

2014-03-18 13:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Genom att kartlägga grundvattenflöden kring ett vattendrag går det att identifiera områden med stor biologisk mångfald visar en ny studie. Det är kunskap som kan få stor betydelse när forskarna utvecklar nya verktyg för naturhänsyn inom framtidens skogsbruk.

När kvävet tryter i skogen lockar mossan till sig kvävefixerare

2014-03-18 07:30 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I en vanlig barrskog kan det finnas upp till tre ton mossa per hektar. Nu har ett svenskt forskarlag avslöjat ett knep som förklarar de två vanligaste mossarternas stora framgång. När de behöver extra mycket kväve skickar de ut kemiska locksignaler som gör att de söks upp av symbiotiska, kvävefixerande cyanobakterier. Mossorna har därigenom en stor inverkan på kvävetillförseln i våra barrskogar.

Derome redovisar återigen starkt resultat

2014-03-12 08:30 CET Derome AB Deromegruppen omsatte närmare 3 miljarder kronor under 2013 och redovisar ett resultat efter finansnetto på 134 miljoner. Under förra året genomförde Derome tunga investeringar framförallt på sågverkssidan, som resulterat i att man idag har Europas mest effektiva såglinje.

Mer giftigt kvicksilver från hyggen på höjden

2014-02-25 13:01 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Kalavverkning i kuperade landskap fördubblar exporten av metylkvicksilver till ytvatten, medan effekten i flacka landskap är mindre, visar Rose-Marie Kronberg i en avhandling från SLU. – Undvik körspår som leder ner mot vattendrag, behåll rejäla beskogade kantzoner mot vatten och satsa resurser på att återskapa klibbalkärr, rekommenderar Rose-Marie Kronberg.

Utbildning i skogsbruk på nytt sätt hos Stora Enso Skog

2014-02-18 15:56 CET Zebra Reklambyrå Stora Enso Skog genomför med jämna mellanrum utbildningar för egen personal, men också för samarbetspartners som skogsentreprenörer. Tidigare användes olika trycksaker som undervisningsmaterial, men eftersom dessa snabbt blev inaktuella när regler och instruktioner ändrades, fanns ett behov av ett modernt verktyg som kunde vara mer kontinuerligt uppdaterat.

Sveaskog blir ny medlem i Hagainitiativet

2014-01-30 08:01 CET Hagainitiativet Sveaskog är ny medlem i företagsnätverket Hagainitiativet. I Hagainitiativet ingår sedan tidigare tolv välkända företag; Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Fortum Värme, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Procter& Gamble Sverige, Stena Recycling, Statoil Fuel & Retail och Vasakronan.

Skötsel för mer kvalitetsvirke från sydsvensk barrskog

2014-01-28 07:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Tidig bortgallring av träd som inte är raka eller har andra synliga defekter är ett sätt att höja kvaliteten på virket från sydsvensk barrskog. Glesare planteringar och användning av contorta är andra förändringar som kan bli aktuella framöver. Om detta skriver Mateusz Liziniewicz i en avhandling från SLU.