Pressmeddelanden

2013-09-20 10:03 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Offentlig sektor finansierade merparten av verksamheten inom vård, skola och omsorg, även den del som utfördes i privat regi.

2013-09-20 09:58 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Innehavet av utländska värdepapper uppgick vid utgången av 2012 till 3 287 miljarder kronor. Jämfört med föregående år motsvarar det en ökning på 261 miljarder kronor eller knappt 9 procent. Innehavet i portföljaktier har ökat i motsats till innehavet i räntebärande som har minskat.

Billigare att flyga till Bangkok idag än för 5 år sedan

2013-09-20 06:45 CEST Supersavertravel Enligt Flygbarometerns senaste statistik är en flygbiljett till Bangkok över 2000 kr billigare i år jämfört med för fem år sen. Flygbolagens storsatsning på Bangkok har inneburit att priset har pressats rejält. De övriga toppdestinationerna har haft en marginell ökning av priset, vilket spås fortsätta även nästa år.

2013-09-19 09:41 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Den svenska industrins kostnader för miljöskydd ökade med nästan 0,8 miljarder kronor år 2012 jämfört med 2011. Ökningen skedde främst för investeringarna medan de löpande kostnaderna var nästan konstanta jämfört med2011. Totalt under 2012 var industrins kostnader för miljöskydd nästan 12,5 miljarder.

2013-09-17 09:36 CEST Statistiska centralbyrån, SCB I Sverige var sysselsättningsgraden högre än inom EU27 under perioden 2001 till 2012. Skillnaden har dock minskat över tid. Under åren 2001-2012 har andelen sysselsatta ökat inom EU27 och minskat något i Sverige. Förklaringen till detta är dels en ökande andel sysselsatta kvinnor inom EU27 men även förändringar i befolkningens sammansättning.

2013-09-16 09:50 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Drygt 40 procent upplever det egna arbetet som psykiskt ansträngande. Andelen är högre bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med de som har en lägre utbildningsnivå. Tunga lyft i det dagliga arbetet är däremot vanligare bland dem utan eftergymnasial utbildning.

Fortsatt rekord på hotellen i Västsverige

2013-09-13 16:19 CEST Västsvenska Turistrådet Turismen och antalet gästnätter på hotell ökade mest i Västsverige i jämförelse med övriga storstadslän visar ny statistik från SCB. Ökningen på 4,3% i juli (jämfört med juli 2012) var långt över Sverigesnittet på 1,3% och detta dessutom utifrån en redan stor volym. I faktiska tal innebär detta nästan 39 000 fler gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar.

2013-09-13 09:54 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Produktionen inom näringslivet minskade med 0,8 procent i juli jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med juni 2012 minskade produktionen med 1,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

2013-09-12 10:08 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Priserna på småhus har stigit med nästan 2 procent under den senaste tremånadersperioden juni – augusti 2013, jämfört med tremånadersperioden mars – maj 2013. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med knappt 3 procent.

2013-09-12 09:47 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Inflationstakten var 0,1 procent i augusti, vilket är oförändrat från juli. Från juli 2013 till augusti 2013 steg KPI med i genomsnitt 0,1 procent. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen också 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,2 procent i augusti.