Nyheter

SVU-rapport 2014-12: Organiska miljögifter i sockerbetor och blast odlade på mark gödslad med kommunalt avloppsslam (avlopp och miljö)

2014-08-22 13:12 CEST Svenskt Vatten AB Syftet med detta projekt har varit att göra en inledande bedömning av om gödsling med avloppsslam innebär förhöjda halter av organiska miljögifter. Författare: Maritha Hörsing, Eva Eriksson, Charlott Gissén, Jes la Cour Jansen, Anna Ledin

SVU-rapport 2014-11: Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt (rörnät och klimat, management)

2014-08-22 11:09 CEST Svenskt Vatten AB Målsättningen med projektet är att underlätta för VA-huvudmannen att få till nödvändiga åtgärder för att minska det tillskottsvatten som tillförs allmän spillvattenledning i de fall där vattentillskotten sker innanför förbindelsepunkt. Författare: Ulf Lundblad, Jonas Backö

Ecoclime Comfort Ceilings ‐ nu med produktdatabas i MagiCad

2014-08-22 09:23 CEST Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) På Ecoclime Comfort Ceilings jobbar vi hela tiden för att kunna erbjuda våra kunder den bästa servicen – både före, under och efter försäljning av våra produkter. Vi har därför utvecklat en produktdatabas till MagiCAD, branschens standardverktyg vid planering och projektering, som innehåller alla varianter av våra komforttak.

2014-08-21 10:28 CEST Samordningsrådet för smarta elnät I december i år ska Samordningsrådet för smarta elnät presentera sitt slutliga förslag till handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030 för regeringen. Redan i början av juni publicerades en skiss till handlingsplan, inkluderande de 34 rekommendationer som rådet har beslutat om, på swedishsmartgrid.se. Där kan alla som vill bidra med konkreta åtgärdsförslag fram tills den 8 september.

2014-08-20 16:05 CEST Samordningsrådet för smarta elnät Ett av rådets viktigaste uppgifter är att bidra till att smarta elnät kan utvecklas till en svensk tillväxtbransch. Därför lanserar nu rådet ett företagsregister på swedishsmartgrid.se. Där kan företag verksamma inom smarta elnät gratis registrera sitt företag och på det sättet marknadsföra sig både nationellt och internationellt.

Hoppfulla perspektiv på klimatkrisen under Sigtuna Litteraturfestival

2014-08-19 12:00 CEST Destination Sigtuna Naturskyddsföreningens generaldirektör Svante Axelsson menar att omställningen till ett hållbart samhälle inte bara är nödvändig, utan också lättare än vad vi tror. De första stegen är rentav lönsamma. Samtalet är en del av Sigtuna Litteraturfestival och hålls söndagen den 24/8 kl.10.30 på Stora Brännbo.

SVU-rapport 2014-10: Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten (avlopp & miljö)

2014-08-05 13:09 CEST Svenskt Vatten AB Silver och vismut är prioriterade enligt REVAQ. Genom en substansflödesanalys identifierades källor för dessa metaller till Henriksdals reningsverk i Stockholm, 2012. Källor motsvarande 56 % av uppmätt mängd silver och 49 % av uppmätt mängd vismut i slam kunde identifieras. Strategier för åtgärder diskuteras. Författare: J. Amneklev, B. Bergbäck, L. Sörme, R. Lagerkvist, M. Kotsch, A. Augustsson

SVU-rapport 2014-09: Organiska ämnen i slam – en prioritering för slamåterföringen (avlopp & miljö)

2014-08-05 11:51 CEST Svenskt Vatten AB 152 organiska ämnen i slam modellerades från slam till åkermark för att avgöra vilka som är av mindre intresse och vilka som är av störst vikt från ett miljö- och hälsoriskperspektiv vid slamåterföring. Inga ämnen innebar en risk i ytvatten som gränsar till jordbruksmark. 124 ämnen är troligen inte av intresse vad gäller hälso- och miljörisker medan 28 ämnen kan prioriteras för vidare bedömningar.

2014-08-01 12:00 CEST Power Circle AB Vårt partnerföretag Falu Energi&Vatten var tidigt ute med att satsa på laddbara fordon. Sedan fem år tillbaka använder personalen laddbara fordon dagligen i sin verksamhet. Nu har de tagit ännu ett steg mot en hållbar framtid och satsar ännu hårdare på framtidens fordon genom att erbjuda sina anställda möjlighet att skaffa en privat elbil. Idag får 14 av de anställda varsin Volkswagen e-up!

SWERUS-C3: Första mätresultaten av metanläckage

2014-07-28 09:34 CEST Stockholms universitet Forskarna på Arktisexpeditionen SWERUS-C3 ombord på isbrytaren Oden har i dagarna uppmätt stora mängder metan som frigörs från havsbottnen i Laptevhavet norr om Ryssland.