Pressmeddelanden

2015-09-01 14:00 CEST Statskontoret Statskontorets utvärdering av regeringens satsning på de mest sjuka äldre visar att vården och omsorgen har förbättrats i vissa avseenden. Däremot är det lång väg kvar till en sammanhållen vård, där aktörerna inom vården och omsorgen samverkar med den äldre i centrum.

2015-09-01 12:45 CEST Bayer AB Idag presenterades den första internationella, prospektiva observationsstudien där ett nytt blodförtunnande läkemedel mot stroke har följts upp avseende säkerhet och effektivitet. Resultaten visar att det studerade läkemedlet, Xarelto, gav ett högt strokeskydd åt de 6 784 patienter med förmaksflimmer som deltog i studien, samt att risken för allvarliga blödningskomplikationer var låg.

2015-09-01 10:00 CEST AstraZeneca En ny studie som presenteradesden 1 september under den Europeiska hjärtläkarkongressen i London (ESC) visar att ticagrelor jämfört med clopidogrel minskar risken för allvarliga blödningar i samband med kranskärlskirurgi.

God säkerhetsprofil för barnvaccinerna

2015-09-01 09:46 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har sammanställt utfallet av barnvaccinationsprogrammet för 2014. Vaccinationstäckningen är fortsatt hög. Den gemensamma rapporten visar att de flesta sjukdomar som man vaccinerar mot är sällsynta och under god kontroll och att vaccinerna är säkra.

2015-09-01 08:11 CEST AstraZeneca AstraZeneca fortsätter att skärpa fokus på sina viktigaste terapiområden och ett samarbete med en expert inom dermatologi förväntas snabba på utvecklingen av brodalumab för patienter med psoriasis och tillgodose ett betydande ouppfyllt behandlingsbehov

2015-08-31 16:16 CEST AstraZeneca Data som presenterades vid European Society of Cardiologys kongress 2015 betonar behovet av långsiktig sekundärprevention för att förhindra nya hjärt-kärlhändelser

2015-08-31 08:37 CEST Pfizer AB Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har giltigförklarat Pfizers ansökan om marknadsföringstillstånd för Ibrance (palbociclib) i kombination med hormonbehandling för behandling av hormonreceptorpositiv, HER 2-negativ (ER+/HER2-) avancerad eller metastaserande bröstcancer. Pfizers ansökan är därmed komplett och EMA kommer nu att påbörja granskningsprocessen.

2015-08-29 09:32 CEST AstraZeneca Over 20 scientific abstracts from AstraZeneca’s cardiovascular and metabolic disease portfolio will be presented at this year’s European Society of Cardiology (ESC) Congress 2015 in London, including five oral presentations.

2015-08-29 06:00 CEST Neuroförbundet BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att bland annat testa koordinationsförmågan.

2015-08-28 14:46 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Söndag 30 augusti besöker FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva SLU i Uppsala. I fokus för besöket ligger forskning kring djurhälsa, uthållig animalieproduktion och friska lantbruksdjur med restriktiv användning av antibiotika för att bekämpa antimikrobiell resistens (AMR). AMR är ett strategiskt område på FAO:s agenda.