Pressmeddelanden

2014-09-30 07:00 CEST Roche AB Data som igår presenterades vid ESMO i Madrid – Europas största vetenskapliga cancerkongress bekräftar Avastins® (bevacizumab) roll som standardbehandling vid metastaserad tjock-och ändtarmscancer (mCRC). Jämförande studier har inte kunnat påvisa att andra biologiska läkemedel visat bättre effekt, oavsett patientens mutationsstatus.

2014-09-29 17:02 CEST MSD Under ESMO 2014 presenterades för första gången data för PD-1 hämmaren pembrolizumab vid behandling av patienter med spridd magsäckscancer och av patienter med spridd blåscancer. 31 % respektive 24 % av de patienter vars cancer hade bedömts uttrycka biomarkören PD-L1 svarade positivt på behandling med pembrolizumab i monoterapi.

2014-09-29 14:07 CEST Merck Serono

Gifter på jobbet kan öka risken för Parkinsons sjukdom

2014-09-29 13:45 CEST Örebro universitet Att utsättas för bekämpningsmedel på arbetet kan fördubbla risken att drabbas av Parkinsons sjukdom. Grupper som arbetar med frukt och grönt löper störst risk. Det visar en ny forskningsöversikt som Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor i neurologi vid Örebro universitet, presenterar på ett seminarium anordnat av AFA Försäkring i dag.

Smärta och funktionsstörningar i käksystemet påverkar kvinnors livskvalitet

2014-09-29 09:51 CEST Umeå universitet Insatser som stödjer och förstärker individens tilltro till sin egen förmåga kan vara viktiga för att behandlingen av handikappande smärtor och funktionsstörningar i käksystemet ska bli framgångsrik. Det konstaterar Christina Storm Mienna i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet.

Oöverträffad överlevnadsvinst med Perjeta som standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer

2014-09-29 07:50 CEST Roche AB Igår redovisades den största överlevnadsvinsten man sett för patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer i en klinisk studie. Det är första gången en medianöverlevnad på över 56 månader har rapporterats för denna patientgrupp. Det innebär att 50 procent av patienterna som behandlats med Perjeta lever vidare efter närmare fem år (56,5 månader).

2014-09-28 15:00 CEST Roche AB Idag presenteras de två studierna IMELDA och TANIA på den internationella cancerkongressen ESMO i Madrid. Bägge studierna visar positiva resultat gällande behandling med Avastin för patienter med HER-2 negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer.

2014-09-28 13:00 CEST Janssen 49 månaders uppföljning visar att ZYTIGA® (abirateronacetat) plus prednison/prednisolon ger en statistiskt signifikant förlängning av den totala överlevnaden hos män med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer ej tidigare behandlade med kemoterapi.

Läkemedelsbolagen slår alla bötesrekord. VD fängslad i Kina.

2014-09-28 10:48 CEST KMR Bara under de sista fem åren har Big Pharma fått böta 163 miljarder kronor på grund av illegal marknadsföring, bedrägerier och mutor. Läkemedelsindustrin har nu tagit sig förbi tobaks-, olje- och vapenindustrin i bötesligan. Inte oväntat är det Psyko Pharma som är värst. Och det verkar inte ta slut. Men media är tyst.

Aktuellt fortsätter med desinformation om amfetamin till kriminella ”med ADHD”

2014-09-26 21:10 CEST KMR I söndags fortsatte Aktuellt sin kampanj med vad som måste betecknas som ett rent desinformationsinslag. Man presenterade en fyra år gammal undersökning som en nyhet. Undersökningen gick ut på att man skulle tjäna mångmiljonbelopp genom att ge fångar amfetamin. Även denna gång hade man underlåtit att göra sin research. Den obligatoriska objektiviteten och kritiska röster lyste med sin frånvaro.