Pressmeddelanden

Största studien hittills bekräftar effekt och säkerhet av JAK-hämmare mot myelofibros

2014-12-11 08:34 CET Novartis Onkologi Nya data visar att sju av tio som behandlas med JAK-hämmare uppnår minst en 50-procentig minskning av mjältens storlek, ett viktigt behandlingsmål vid myelofibros. – Det här visar på den avgörande roll som JAK-hämmare kommit att spela, säger överläkare Peter Johansson, expert på myelofibros och på plats i San Francisco där resultaten presenteras vid världens största blodcancerkongress, ASH.

Fyra av tio reseföretag har hjärtstartare ombord

2014-12-11 08:20 CET Hjärt-Lungfonden Fyra av tio reseföretag har hjärtstartare ombord på alla sina fordon. Det visar Hjärt‑Lungfondens enkätundersökning inför julhelgens resor. Undersökningen har gjorts bland företag som kör tåg, färjor, flyg och bussar i rikstäckande trafik och till våra grannländer.

2014-12-10 12:03 CET AstraZeneca AstraZeneca meddelar att Moventig (naloxegol) har beviljats marknadsföringstillstånd av Europeiska Kommissionen (EC) för behandling av opiodinducerad förstoppning av vuxna patienter som har haft otillräcklig respons på laxermedel. Läkemedlet är den första orala, perifert verkande mu-opioidreceptorantagonisten med en gång om dagen-dosering (PAMORA) som godkänns inom EU.

2014-12-10 08:48 CET Akademiska sjukhuset Hur är beredskapen på Akademiska sjukhuset för att ta emot och vårda patienter med misstänkt ebola och andra högsmittsamma sjukdomar? Fredagen den 12 december kommer sjukvårdspersonal att öva på rutiner för mottagande, diagnostik, vård och transport inom sjukhuset. Media inbjuds att närvara när övningen inleds klockan 8.45.

Fortbildning i fokus – lockade fler yngre läkare till Medicinska riksstämman

2014-12-09 14:40 CET Svenska Läkaresällskapet Medicinska riksstämma, Sveriges största möte för läkare över specialitetsgränserna, hölls 4-5 december i centrala Stockholm; fokus på fortbildning inom medicinsk vetenskap, fortbildning, etik och kvalitet. – Vi är mycket nöjda med det högkvalitativa vetenskapliga programmet, säger Catarina Almqvist Malmros, Riksstämmans generalsekreterare. Det fyller ett viktigt syfte i dagens hälso- och sjukvård.

2014-12-09 08:02 CET AstraZeneca First in class treatment approved for adult patients with opioid-induced constipation who have had an inadequate response to laxatives

Hela familjen behöver stöd när barn har medfödda hjärtfel

2014-12-08 12:57 CET Umeå universitet Det är viktig att skapa förutsättningar för goda interaktiva relationer med hela familjen vid omvårdnaden av barn med medfödda hjärtfel för att de enskilda familjemedlemmarna ska kunna stödja varandra, uppleva trygghet, och även stärka varandra som en unik helhet. Det konstateras i en avhandling från Umeå universitet.

2014-12-08 07:58 CET MSD I studien KEYNOTE-013, som är en fas 1b studie, svarade 66 % (overall response rate) av patienterna på behandlingen med pembrolizumab (n=19/29). Patienterna i studien var refraktära, hade fått återfall efter transplantation eller var ej aktuella för en sådan. Patienterna skulle dessutom haft progress under eller efter behandling med brentuximab vedotin.

Läkemedel visar på 87 % respons vid behandling av recidiverande eller refraktär Hodgkin lymfom

2014-12-06 19:05 CET Bristol-Myers Squibb

2014-12-05 18:06 CET AstraZeneca