Pressmeddelanden

2015-06-02 13:31 CEST Moretime Professional Services AB Årsstämman beslutade 23 april i år att – istället för styrelsearvode – utge teckningsoptioner till styrelsen för Moretime Professional Services AB (publ) för att möjliggöra deltagande i bolagets framtida värdeutveckling. Samtidigt beslutades att ge ut personaloptioner till VD för att skapa en ersättningsmodell som i hög utsträckning är kopplad till Bolagets framtida värdetillväxt.

Utredning om Bällstabergsskolan klar

2015-06-02 10:43 CEST Vallentuna kommun Utredningen av Bällstabergsskolans ekonomi, som inleddes för tre månader sedan, är klar. Den visar bland annat att kommunens regelverk inte har följts inom en rad olika områden. Nu går kommunen vidare med en polisanmälan.

2015-05-21 09:49 CEST Moretime Professional Services AB Fram till 29 maj pågår – som tidigare kommunicerats – en emission av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ). Befintliga aktieägare har företräde vid överteckning erhåller information per post imorgon fredag eller måndag 25 maj. Verkställande av utdelning i MDS Digital Solutions AB (publ) har skett. Information kring notering på AktieTorget kommer att kommuniceras inom kort.

2015-05-21 09:00 CEST SVCA SVCA motsätter sig inte att regler införs som stävjar internationell aggressiv skatteplanering eller andra former av missbruk av olikheter i den skattemässiga behandlingen av vissa finansiella instrument som förekommer på den globala kapitalmarknaden. Vidare finner SVCA att det vore direkt olämpligt att föregå OECD:s arbete eftersom det skapar osäkerhet som motverkar investeringsviljan i Sverige.

Moretime bakom ny inkubator med fokus på e-hälsa

2015-05-12 14:27 CEST Moretime Professional Services AB Den 13 maj sker den officiella lanseringen av inkubatorn Frogleap med Moretime som en av initiativtagarna. Inkubatorn kommer inledningsvis att fokusera på utveckling av bolag inom e-hälsa Frogleap kommer att ingå i ett nätverk av totalt fyra inkubatorer i fyra europeiska städer. Nätverket är en del av Startup Europe som är ett EU-initiativ för att stödja utvecklingen av digitala start-ups.

Emission av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

2015-05-11 10:15 CEST Moretime Professional Services AB Idag startar emissionen av preferensaktier i Moretimes helägda dotterbolag Moretime Financial Services AB (MFS). Emissionen sker som ett led i att kunna erbjuda Moretimes kunder skräddarsydda finansieringslösningar och på så sätt kapitalisera på det informationsövertag och möjlighet till riskhantering som präglar Moretimes samarbete med sina kunder.

Delårsrapport för kvartal 1, januari - mars 2015

2015-05-08 14:32 CEST Moretime Professional Services AB Första kvartalet • Omsättningen ökade med 96% till 13 420 tkr (6 840) • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 686 tkr (-6 560) • Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -432 tkr (-7 654) • Resultatet efter skatt uppgick till -521 tkr (-7 949) • Resultatet per aktie uppgick till -0,02 kr.

2015-05-07 09:30 CEST Accessor Sverige AB Accessor Sverige AB, ledande leverantör av Elektroniska körjournaler och GPS-positioneringslösningar, har valt att koppla upp sina tjänster mot Telias mobilnät i Sverige. Accessors lösningar används av alla som använder bil i tjänsten.

2015-05-05 14:39 CEST Moretime Professional Services AB Vid dessa tillfälle kommer Moretime Financial Services AB att vara i fokus. Carl-Fredrik Morander, Styrelseordförande och Manne von Platen, VD för MFS presenterar bolaget och den förestående preferensaktieemissionen. Moretime kommer att delta på Aktiespararna evenemang stora Aktiedagen Stockholm den 7:e maj och i Göteborg den 21:e maj.

2015-05-04 21:00 CEST SVCA SVCA avstyrker regeringens förslag att beskattning på sparande på investeringssparkonto respektive kapitalförsäkring höjs. Därutöver avstyrker SVCA regeringens angreppssätt för att anpassa investeraravdraget till Europeiska kommissionens (kommissionen) nya riktlinjer om statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar.