Pressmeddelanden

"Dom om dumpning viktig för skyddet av havsmiljön"

2014-01-22 09:48 CET Havs- och vattenmyndigheten I juni beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att bevilja Göteborg Hamn AB en 10-årig dispens från förbudet att dumpa muddermassor i havet. Beslutet överklagades - nu har ärendet avgjorts i Mark- och miljödomstolen. - Domstolen går i stort på vår linje. Särskilt tillfredställande är att vårt krav på låga halter av tributyltenn, TBT, i muddermassorna fick gehör, säger Björn Sjöberg på HaV.

Syrebristen ett fortsatt hot mot torsken i Östersjön

2014-01-16 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön ligger fortfarande på rekordhöga nivåer. Det visar de mätningar som SMHI har gjort under hösten. - Det är allvarligt. Syrebristen är ett av de viktigaste måtten på hur Östersjön mår. Syrebristen är framförallt ett hot mot torskens utveckling i exempelvis östra delarna av Bornholmsbassängen, säger Bertil Håkansson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV..

Havs- och vattenfrågor viktiga på miljömöte i Genève

2014-01-15 07:32 CET Havs- och vattenmyndigheten I veckan hålls toppmöte i internationella gruppen GEO (Group on Earth Observations) i Geneve. Några frågor som tas upp där är hur klimatförändringar påverkar havs- och vattenmiljöer genom försurning, översvämningar och torka. - Världssamfundet kommer exempelvis att behöva hantera situationer med för mycket, för lite och för dåligt vatten, säger Thomas Klein på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Åtta miljoner till forskning om havsmiljön

2014-01-14 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu beslutat vilka projekt som får pengar för forskning om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten”. Totalt rör det sig om fyra projekt som får dela på åtta miljoner kronor. - Förhoppningsvis kommer resultaten att kunna användas i Sveriges övervakningsprogram för att uppnå en god ekologisk status i havet, säger Pia Norling på HaV.

"Skarpsillsprojektet" gav viktig kunskap om ekosystemet i Östersjön

2014-01-13 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Under sju år har forskare undersökt metoder för att bevara bestånden av rovfisk som torsk, abborre och gädda i Östersjön i det så kallade ”Skarpsillsprojektet”. Nu är Havs- och vattenmyndighetens slutrapport klar. - Resultaten har gett viktiga underlag för en ekosystembaserad förvaltning av bestånden, vilket är nödvändigt om vi ska kunna nå Sveriges och EU:s, säger Ingemar Berglund på HaV.

Peace, love och – avfallshantering? Så ska Södertörnsborna bli sopsmarta

2014-01-07 14:26 CET SRV återvinning AB Vi ger alla upphov till sopor, varje dag, året runt. Bara i Södertörnskommunerna slänger hushållen tillsammans 412 000 kg avfall varje dag. För att sätta avfallsfrågan i ljuset tar nu SRV återvinning ut sopgubbarna från bilarna och låter dem agera fotomodeller.

Stoppa regeringens förslag

2013-12-27 10:48 CET Föreningen Svenskt Landskapsskydd Regeringen föreslog nyligen att ytterligare främja förnybar el genom att överföra ytterligare kostnader på elkunderna. Förslaget innebär att de nya nät- och spänningsregleringsutrustningar som måste byggas skall bekostas av Svenska Kraftnät, och därmed av oss skattebetalare.

2013-12-20 17:51 CET Högskolan i Halmstad På 1930-talet upptäckte man de gröna växternas förmåga att bilda syre genom oxidation av vatten i den så kallade fotosyntesen. Sedan dess har ingen annan omfattande biologisk bildning av syre hittats i vår livsmiljö – förrän nu. Nya forskningsresultat visar att nere i markens mörker pågår en hittills okänd biokemisk process, där syre bildas och koldioxid reduceras till organiskt material.

Preliminära fiskekvoter klara - men stopp för fiske i norsk zon i väntan på avtal

2013-12-20 11:40 CET Havs- och vattenmyndigheten EU:s fiskeministrar är överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. - Fortfarande bedöms flera bestånd vara överutnyttjade men vi ser också en positiv utveckling för bestånd av många arter i västerhavet, säger Bengt Kåmark på Havs- och vattenmyndigheten, HaV Kvoterna är preliminära i väntan på ett fiskeavtal med Norge, till dess är det också stopp för fiske i norsk zon.

HaV säger nej till ändrat strandskydd för mindre sjöar och vattendrag

2013-12-20 07:35 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, säger nej till förslaget att göra det enklare att införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag. - Vi menar att det saknas underlag för att bedöma konsekvenserna av en sådan ändring. Vi vill också se en djupare analys av hur det påverkar allemansrätten samt växt- och djurlivet, säger Erik Törnblom på enheten för biologisk mångfald.