Pressmeddelanden

Ny medarbetade till Plana Juridiska

2015-06-22 14:57 CEST Plana Juridiska

Positiv utveckling bland småföretagare inom transportsektorn

2015-06-22 08:01 CEST LRF Konsult En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare inom transport- och logistik ökade under 2014, från en svagt negativ utveckling mellan 2009 och 2013. Trenden för 2015 ser positiv ut och lönsamheten ser ut att fortsätta öka.

Positivt trendbrott för handelns småföretag

2015-06-22 08:01 CEST LRF Konsult En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom handeln ökade mellan 2009 och 2013, för att sedan minska under fjolåret. Prognosen för 2015 pekar emellertid på ett trendbrott, där lönsamheten efter fjolårets tapp nu ser ut att öka igen.

Svagt positiv lönsamhetstrend för småföretagare verksamma inom fastighetsbranschen

2015-06-22 08:01 CEST LRF Konsult En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom fastighetsbranschen var stabil mellan 2009 och 2014. Prognosen för 2015 pekar emellertid på ett trendbrott, där lönsamheten efter de senaste årens stabilitet ser ut att öka.

Positiv lönsamhetsutveckling bland småföretagare i byggbranschen

2015-06-22 08:01 CEST LRF Konsult En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom byggbranschen ökade under fjolåret, från att tidigare ha legat på en stabil nivå mellan 2009 och 2013. Trenden för 2015 ser positiv ut och lönsamheten ser ut att fortsätta öka.

Positiv lönsamhetsutveckling bland landets småföretagare

2015-06-22 08:00 CEST LRF Konsult LRF Konsult har analyserat lönsamhet och utveckling bland landets småföretagare inom byggbranschen, transport & logistik, fastighetsbranschen respektive handeln under de senaste fem åren. Sammanställningen visar en positiv trend för samtliga fyra branscher, där lönsamheten ser ut att öka under helåret 2015.

Högsta domstolen gav markägaren rätt med LRF Konsult som ombud

2015-06-10 15:07 CEST LRF Konsult 2007 beslutade Malmö kommunfullmäktige att ca 9 ha mark vid Bunkeflo strandängar skulle bli stadens första naturreservat. Efter en lång juridisk process slår Högsta domstolen fast att Malmö kommun ska ersätta markägaren åkermarksvärdet för de fastigheter som ligger inom det bildade naturreservat.

Emission av aktier i samband med förvärv av Billevo AB

2015-06-08 09:42 CEST Moretime Professional Services AB I samband med Moretimes förvärv av Billevo AB tidigare i år, där Moretime utvecklade sin verksamhet med erbjudanden inom fakturaköp och finansiering, har Moretime emitterat aktier.

Moretime säkrar bolagets utveckling genom teckningsoptioner till nyckelpersoner

2015-06-05 09:45 CEST Moretime Professional Services AB ​Extra bolagsstämma den 3 november 2014 beslutade Moretime Professional Services AB (publ) att utfärda ett optionsprogram som ger möjlighet för vissa anställda att ta del av bolagets värdeutveckling. Syftet är att kunna rekrytera och behålla personal som anses viktiga för bolagets fortsatta utveckling.

Information om slutförd preferensaktiemission för Moretime Financial Services AB (publ)

2015-06-03 14:47 CEST Moretime Professional Services AB Moretimes dotterbolag Moretime Financial Services AB (publ) avslutade emissionen av preferensaktier den 1 juni 2015. Styrelsen för Alternativa Aktiemarknaden har godkänt bolaget för handel.