Pressmeddelanden

Kommunerna minskar kontantstödet till idrottsföreningarna

2014-06-17 07:42 CEST Riksidrottsförbundet Nästan hälften av landets kommuner har i år minskat det ekonomiska kontantstödet till idrottsföreningarna. I år ger de i genomsnitt 110 kr per invånare i föreningsstöd jämfört med 156 kronor 2013. Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber menar att det är en oroande utveckling som riskerar att slå mot barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer.

Inom hantverket finns jobben

2014-06-11 14:30 CEST Hantverkarnas Riksorganisation Efterfrågan på riktiga hantverkare fortsätter att växa. Samtidigt har antalet elever på landets lärlingsutbildningar halverats sedan 2010. Missmatchningen hotar det svenska näringslivet och lämnar ungdomar i utanförskap. Så behöver det inte vara; för inom hantverket finns jobben.

2014-06-10 15:31 CEST Nyhetsbrevet Vi Resenärer Elektrifierad tågtrafik, med undantag för tunnelbanan, hänger på en mycket skör tråd. Ovanför spåren löper en kontaktledning. Det finns bara en, så när den rivs ned blir det stopp i tågtrafiken i åtskilliga timmar. Ledningen slits för varje tåg som passerar. Loken har en eller flera strömavtagare. När dessa blir slitna så kan de också riva ned en kontaktledning.

2014-06-10 12:03 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket fick 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram och utveckla nationella kvalitetsindikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek. Nu har förslag på fem indikatorer tagits fram, och en rapport har lämnats till regeringen som även innehåller förslag om hur ett system med indikatorer skulle kunna införas.

2014-06-05 13:00 CEST CONCORD Sverige Sverige har en viktig roll i världen både som biståndsgivare och pådrivare för utvecklingsfrågor. I Almedalen tar 18 av Sveriges största civilsamhällesorganisationer pulsen på biståndspolitiska företrädare i en rad viktiga frågor inför valet i höst. Vilka biståndspolitiska och globala utvecklingsfrågor kan politikerna lova att de ska arbeta med under nästa mandatperiod?

2014-06-03 15:04 CEST Nyhetsbrevet Vi Resenärer Trafikverket saknar kompetens och erfarenhet för dagens och morgondagens tågtrafik. Ingen i styrelsen har järnvägserfarenhet. Vi behöver importera järnvägskunnande.

Moderata Studenter anmäler Miljöpartiet för otillbörlig marknadsföring

2014-06-02 07:00 CEST Moderata Ungdomsförbundet, MUF Under helgen har Miljöpartiet haft sin partikongress, där man bland annat tagit ställning för att partiet ska vara feministiskt. Det marknadsförda budskapet stämmer inte överrens med den politik man faktiskt står för - snarare motsatsen. Benjamin Dousa, riksordförande för Moderata Studenter, anmäler nu Miljöpartiet till Konsumentverket för misstanke om övertramp på marknadsföringslagen.

Change of the Guard as GREF celebrates its 25th Anniversary

2014-05-30 18:29 CEST Lotteriinspektionen The Gaming Regulators European Forum (GREF) met for its annual conference and business meeting in Dublin, Ireland. The conference was opened by the Irish Minister of Justice, Frances Fitzgerald T.D, in the presence of 70 delegates from 25 European jurisdictions.

2014-05-30 09:50 CEST Region Skåne Regeringen har godkänt förslaget till nytt EU-program för Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Programmet omfattar 2,6 miljarder kronor för åren 2014-2020 och det syftar till att stärka gränsöverskridande forskning- och innovation och främja utvecklingen av miljövänlig energi. Förslaget till EU-program har tagits fram av 15 regioner och fylken i Sverige, Danmark och Norge under ledning av Region Skåne.

Döva ställs utanför arbetsmarknaden – rent kompetensslöseri!

2014-05-25 15:37 CEST Sveriges Dövas Riksförbund Offentligfinansierade teckenspråkstolkar till döva i arbetslivet gynnar alla. Tillgänglighet för oss förutsätter en välfungerande tolkservice, men tillgången till tolk i arbetslivet har kraftigt begränsats. Ett dåligt fungerande tolksystem på arbetsmarknaden leder till att vi utestängs och utsätts för strukturell diskriminering, både vid rekrytering och under anställningstiden.