Pressmeddelanden

Berit Högman (S) adopterar gränshindret ”Madonnaskatten”

2014-06-30 17:22 CEST Öresundskomiteen Under ett seminarium i Öresundshuset idag adopterade riksdagsledamoten Berit Högman (S) Öresundshusets första gränshinder, dubbelbeskattningen av kulturarbetare.

2014-06-30 07:30 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet AB Inom EU:s ramdirektiv för vatten regleras ett 40-tal kemikalier som utgör en bråkdel av alla ämnen som används i samhället. I EU-förordningen Reach finns exempelvis 148 000 förregistrerade ämnen. För att kunna överblicka denna snårskog av kemikalier ska ett europeiskt forskningsprojekt ta fram underlag för riskbedömning och rådgivning till beslutsfattare.

2014-06-27 14:51 CEST Energimyndigheten Hushållen använder mindre energi idag än för 15 år sedan. Ändå har energiutgifterna för hushållen ökat snabbare än den disponibla inkomsten för de fattigaste hushållen, vilket har gjort dem mer utsatta. I en ny rapport tar Energimyndigheten ett första steg i att följa utvecklingen för de mest utsatta på energimarknaden.

2014-06-26 13:13 CEST Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet har nu publicerat uppdaterade krav som upphandlare kan använda sig av för att ta miljö- och djurskyddshänsyn vid upphandling av animaliska livsmedel. Det handlar om krav på nötkött, griskött, naturbeteskött (nöt och lamm), kyckling, ägg, mjölk samt den nya produktgruppen kalkon.

2014-06-26 12:08 CEST Energimyndigheten Sverige kan bygga stora mängder vindkraft billigare än vad som tidigare antagits. Enligt en ny studie från Energimyndigheten finns gott om lägen i landet där produktionskostnaden skulle hamna mellan 50 och 60 öre per kWh och även de där kostnaden är lägre än 50 öre per kWh.

2014-06-26 09:03 CEST Energimyndigheten Energisystemet är ryggraden i svensk hållbarhet och välfärd. Men viktiga beslut måste fattas för utvecklingen ska fortsätta i rätt riktning. Hur hållbart kommer Sverige att vara år 2018, är den centrala frågan som Energimyndigheten söker svar på under Almedalsveckan.

2014-06-24 14:14 CEST Energimyndigheten Wattguard är en innovation som minskar elanvändningen i lysrör med nära 40 procent. Den kan appliceras på befintliga lysrör, och eftersom lösningen erbjuds som leasing krävs ingen initial investering av kunden.

2014-06-24 09:14 CEST Energimyndigheten – Vi vill sätta agendan för Almedalsveckan genom att under en hel dag fokusera på hållbarhet, innovationer och konkurrenskraft. Hållbarhet är en självklar del i samtalen om jobben, välfärden och vår gemensamma framtid, säger Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute.

Sex projekt för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester får dela på tio miljoner kronor

2014-06-24 07:30 CEST Svenskt Vatten AB Sex projekt för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester får dela på tio miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Hållbarhetsprogram för parkeringshus på plats!

2014-06-23 22:25 CEST Göteborgs Stads Parkerings AB Som första parkeringsbolag i Sverige har styrelsen i Göteborgs Stad Parkeringsbolag antagit ett hållbarhetsprogram för parkeringshus.