Nyheter

2015-01-28 16:52 CET NS Sensus Staten Sverige är EU-medlemslandet där rättssäkerheten förhindras, undanhålls och underlåts generellt och systematisk inom Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna. Den obligatoriska rättssäkerhetsprincipen förhindras, underlåts och undanhålls allmänheten generellt och systematiskt och därmed förhindras Lissabonfördragets Rättighetsstadga att gälla för svenska folket av dessa inblandade.

2014-12-13 09:54 CET NS Sensus Fråga om Ansvar är i debatten just nu på agendan. Vem tar ansvar? Vem tar inte ansvar? Debatten är "het" utifrån just fråga om "ansvar"! Men tar Sveriges regering och Sveriges riksdag ansvar utifrån vad som är känt via boken om ”Dödlig medicin och organiserad kriminalitet”?

2014-12-02 07:01 CET NS Sensus Allmänbildning om Lag och rätt, som landstingen har att rätta sig efter, skyldighet, men vad blir ”straffet” och konsekvensen när dessa landsting icke tillämpar lag och rätt? Vad har landsting att rätta sig efter utifrån känd lag och rätt?

2014-11-03 11:17 CET NS Sensus Sveriges Regering och EU-kommissionen delges verkligheten i Sverige som är som synes tvärtemot det avtal staten Sverige förbundit sig via av Sveriges Riksdag beslutat sedan tidigare och därtill tvärtemot Lissabonfördraget, som Sverige drev igenom som EU-ordförandeland 2009-12-01.

2014-11-01 03:50 CET NS Sensus Förvaltningsrätten i Stockholm, dom i mål nr 14891–14 av datum 2014-10-13, mellan Tele 2 AB och Post- och telestyrelsen, har exemplariskt genomfört den prövningsagenda som EU-domstolen förevisar i sina domar samt avslutat med prövning utifrån proportionalitetsprincipen. Men går det till så gentemot allmänheten generellt när förvaltningsdomstol prövar EU-rättigheter för den enskilde? Svaret; NEJ!

2014-10-29 11:11 CET Sveriges Kommuner och Landsting SKL har tagit fram en vägledning med syfte att stödja landsting, regioner och kommuner i frågor som rör utbrottet av ebola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Bemötande och förtroende får högst betyg när patienterna säger sitt

2014-10-24 15:30 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patienterna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är mycket nöjda med bemötandet och har stort förtroende för vården. Det visar den nationella patientenkäten som i år fokuserar på somatisk och psykiatrisk specialistvård.

SKL välkomnar delar av utredningsförslag om läkemedel

2014-10-21 10:00 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Socialdepartementet har gett Sveriges Kommuner och Landsting möjlighet att yttra sig över Läkemedels- och apoteksutredningens delbetänkande "Läkemedel för särskilda behov".

2014-09-12 15:37 CEST Sveriges Kommuner och Landsting På fredagen samlades på SKLs initiativ socialchefer, chefer för individ och familjeomsorg samt HR-chefer från samtliga län för att analysera åtgärder som kan stärka socialtjänsten.

2014-09-08 11:36 CEST Sveriges Kommuner och Landsting I samband med de allmänna valen den 14 september kommer sex kommuner att genomföra en kommunal folkomrösting.