Nyheter

Nio strategier för att möta lärarbehovet

2015-02-20 14:01 CET Sveriges Kommuner och Landsting Sverige har i dag ingen allmän lärarbrist. Men det ökande intresset för lärarutbildningen, fler karriärvägar och god löneutveckling måste fortsätta för att ännu fler ska vilja bli lärare.

Allt fler vill bli lärare

2015-02-20 13:00 CET Sveriges Kommuner och Landsting Sverige har i dag ingen allmän lärarbrist. Men det ökande intresset för lärarutbildningen, fler karriärvägar och god löneutveckling måste fortsätta för att ännu fler ska vilja bli lärare.

Brister i skolan åtgärdas inte med ökat förstatligande

2015-02-04 09:06 CET Sveriges Kommuner och Landsting Skolinspektionen har presenterat en rapport där man pekar på brister hos både fristående och kommunala huvudmän vad gäller styrningen av grundskolan.

2015-02-02 05:00 CET Sveriges Kommuner och Landsting Vårdens medarbetare tycker att samarbetet kring patientsäkerheten fungerar bra och öppet inom den egna enheten. Däremot kan det brista mellan olika enheter. Det visar en ny enkät.

Regeringen måste agera mot utökade strandskydd

2015-01-30 11:36 CET Sveriges Kommuner och Landsting Om länsstyrelserna förstorar strandskyddsområden utan tydliga skäl ska utvidgningarna upphävas. Det framhöll SKL i en skrivelse till regeringen i november. Något svar har ännu inte kommit.

2015-01-28 16:52 CET NS Sensus Staten Sverige är EU-medlemslandet där rättssäkerheten förhindras, undanhålls och underlåts generellt och systematisk inom Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna. Den obligatoriska rättssäkerhetsprincipen förhindras, underlåts och undanhålls allmänheten generellt och systematiskt och därmed förhindras Lissabonfördragets Rättighetsstadga att gälla för svenska folket av dessa inblandade.

2014-12-13 09:54 CET NS Sensus Fråga om Ansvar är i debatten just nu på agendan. Vem tar ansvar? Vem tar inte ansvar? Debatten är "het" utifrån just fråga om "ansvar"! Men tar Sveriges regering och Sveriges riksdag ansvar utifrån vad som är känt via boken om ”Dödlig medicin och organiserad kriminalitet”?

2014-12-02 07:01 CET NS Sensus Allmänbildning om Lag och rätt, som landstingen har att rätta sig efter, skyldighet, men vad blir ”straffet” och konsekvensen när dessa landsting icke tillämpar lag och rätt? Vad har landsting att rätta sig efter utifrån känd lag och rätt?

2014-11-03 11:17 CET NS Sensus Sveriges Regering och EU-kommissionen delges verkligheten i Sverige som är som synes tvärtemot det avtal staten Sverige förbundit sig via av Sveriges Riksdag beslutat sedan tidigare och därtill tvärtemot Lissabonfördraget, som Sverige drev igenom som EU-ordförandeland 2009-12-01.

2014-11-01 03:50 CET NS Sensus Förvaltningsrätten i Stockholm, dom i mål nr 14891–14 av datum 2014-10-13, mellan Tele 2 AB och Post- och telestyrelsen, har exemplariskt genomfört den prövningsagenda som EU-domstolen förevisar i sina domar samt avslutat med prövning utifrån proportionalitetsprincipen. Men går det till så gentemot allmänheten generellt när förvaltningsdomstol prövar EU-rättigheter för den enskilde? Svaret; NEJ!