Pressmeddelanden

Kortare restider och minskad trängsel under Pilotprojektet för Buss 4

2014-10-08 14:30 CEST Stockholms stad Restiderna kortades och trängseln minskade samtidigt som bussarna gick med jämnare intervaller. Det blev resultatet av det gemensamma Pilotprojektet för Buss 4 som genomfördes tillsammans med Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting under perioden 17 mars - 19 juni i våras.

2014-09-15 11:32 CEST Stockholms stad Framkomligheten och säkerheten ska förbättras på Drottningholmsvägen, S:t Eriksgatan och i korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan. Därför genomförs ett antal åtgärder under perioden 17 september 2014 – sommaren 2015.

Hamilton (M): Tillsammans skapar vi Promenadstaden Stockholm

2014-09-13 08:00 CEST Moderaterna i Stockholm För att staden ska bli ännu mer gångvänlig vill Moderaterna bygga ihop olika gångstråk och utveckla infrastrukturen för stadens gående. Det handlar även om att förbättra driften av stadens gångbanor för att fler ska kunna gå obehindrat, även vintertid. Därför kommer vi nu fatta de första besluten för en övergripande gångplan.

Ulla Hamilton (M): Stockholms parkeringsapp gör succé

2014-09-11 07:00 CEST Moderaterna i Stockholm Inför årsskiftet lanserade Stockholms stad parkeringsappen ”Betala P” för smart-phones, där stockholmare på ett snabbt och effektivt sätt kan betala för sin parkering på gatumarken inom Stockholms stad. Efter bara ett drygt halvårs användning går det konstatera att p-appen blivit en succé.

Ulla Hamilton (M): Stockholms stads första fruktträdgård

2014-09-10 13:38 CEST Moderaterna i Stockholm

2014-08-28 19:33 CEST Stockholms stad Stockholms stads trafiknämnd har fattat ett beslut att teckna ett 10- årigt avtal som bland annat innebär att 50 fler offentliga toaletter kommer att byggas runt om i staden. I avtalet ingår även att 70 nya cykelpumpar ska placeras ut.

Hamilton (M): Brett stöd för förslag om ökad framkomlighet för leveranstrafiken i Stockholm

2014-08-19 10:42 CEST Moderaterna i Stockholm Framkomligheten måste öka för leveranstrafiken i Stockholm. Den 28 augusti väntas Stockholms stads trafiknämnd godkänna en reviderad version av Strategi för bättre leveranstrafik 2014-2017. Leveransstrategin utgör en del av stadens Framkomlighetsstrategi och innehåller mål och åtgärder för att öka framkomligheten för leveranstrafiken i Stockholms stad.

Hamilton (M): Lastplatssensorer nästa steg i arbetet för pålitliga leveranser

2014-08-11 16:30 CEST Moderaterna i Stockholm I sommar startade Stockholms stads trafikkontor ett pilotprojekt tillsammans med Showpark AB, där lastplatssensorer ska möjliggöra för förare att identifiera lediga lastplatser. Ett antal sensorer har grävts ned under asfalten på Apelbergsgatans lastplatser, där de ska känna av om ett fordon befinner sig på lastplatsen.

Hamilton (M): Ytterligare en cykelmiljard till stockholmarna

2014-07-10 09:31 CEST Moderaterna i Stockholm Den historiska satsningen cykelmiljarden fortsätter även efter 2018. Det är ett av Moderaternas vallöften inför valet i höst. Under mandatperioden har trafik- och renhållningsnämnden investerat 418 miljoner i cykelinfrastruktur och i våras fattades beslut om närmare en halv miljard i cykelinvesteringar

Hamilton (M): Grönt bullerskydd testas för minskning av partikelhalter

2014-07-05 10:38 CEST Moderaterna i Stockholm Ett nytt bullerskydd som är helt nytt i sitt slag kommer att testas i Stockholm. En så kallad Grön Bullerskärm kommer både att reducera buller men även binda partiklar för en bättre luftkvalitet i Stockholm. Byggstart sker i juli månad och projektet sker i enlighet med budgetuppdraget för år 2014.