Pressmeddelanden

Ta strid för Väses gamla station

2015-05-06 15:37 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen "Utveckling av ett samhälle sker inte genom att slentrianmässigt riva utpekade kulturmiljöer, den typen av samhälleliga björntjänster har vi sett allt för mycket av i historien. Sann och uppriktig vilja till långsiktigt hållbar utveckling bygger på omsorg om samhällets kulturarv". Så skriver Byggnadsvårdsföreningens länsombud Peter Sörensen om den osäkra framtiden för Väse station i Värmland.

2015-05-05 10:40 CEST WSP Som en del i Sverigeförhandlingen har Trafikverket ett uppdrag att ta fram studie för val av åtgärder och underlag till nationella infrastrukturplanen 2018 för ny höghastighetsbana mellan Jönköping och Malmö. Höghastighetsbanan planeras för persontåg i hastigheter upp till 320 km/h. WSP har fått uppdraget att genomföra studien

2015-04-13 09:25 CEST Stockholms stad Trafikverket, Stockholms stad, Trafikförvaltningen (SL), Solna Stad och Nacka kommun planerar tillsammans sina investerings- och underhållsarbeten på vägar och spår för att i möjligaste mån minska de ofrånkomliga trafikstörningarna. 26 av de arbeten som pågår eller startas under året bedöms ha stor påverkan på framkomligheten.

Swebus: Fyra gånger fler resenärer Västerås – Stockholm under banarbete

2015-04-09 07:30 CEST Swebus ​Sedan Trafikverket stängde av delar av tågtrafiken norr om Stockholm har tågresenärer rusat till Swebus. Störst ökning är det på sträckan Stockholm - Västerås, där fyra gånger fler resenärer åker med Swebus. Under hela banarbetet kommer Swebus sätta in extrabussar för att skapa fler platser.

Lokala klimatinvesteringsstödet bra intention av regeringen. Se nu till att den förverkligas!

2015-04-08 06:53 CEST Gröna Bilister Igår presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner och regioner ska kunna söka ett lokalt klimatinvesteringsstöd. Stödet är på totalt ca 1,9 miljarder kronor för perioden 2015-2018.

Linköpings kommun till Trafikverket: Ostlänken ska gå i tunnel genom Linköping

2015-03-30 13:00 CEST Linköpings kommun ​Nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken ska gå genom Linköping i en tunnel under jord. Detta gör störst nytta före resenärerna, gör stadsutveckling möjlig och ger störst nyttor för samhället. Det hävdar Linköpings kommun i sitt yttrande om Trafikverkets tillåtlighetsansökan för Ostlänken hos regeringen.

Trafikverket tecknar nationellt avtal med Infracontrol

2015-03-30 08:15 CEST Infracontrol AB Trafikverket har skrivit ett avtal med Infracontrol avseende fortsatt utbyggnad och utveckling av sitt nationella VA-övervakningssystem, NAVA. Systemet används för att övervaka de VA-anläggningar som finns runt om i landet för att skydda vägar och vägtunnlar samt miljön kring dessa.

Veidekke utför förberedande arbete inför sänkning av E45 sträckan Lilla Bommen - Marieholm

2015-03-18 07:00 CET Veidekke i Sverige Veidekke Anläggning SydVäst har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra ledningsarbeten i en förberedande entreprenad för nedsänkning av väg E45 på sträckan Lilla Bommen - Marieholm. Ledningsarbetena omfattar totalt 9000 m och kommer att utföras i Gullbergsvass/-strandområdet både på norra och södra sidan av E45 samt i Stadstjänaregatan i öster.

Samtrafiken: Ny öppen vägtrafikdata från Trafikverket på Trafiklab

2015-03-16 08:59 CET Samtrafiken i Sverige AB Nu kan utvecklare använda Trafikverkets trafikinformation från vägarna via Trafiklab, communityn för öppen trafikdata som drivs av Samtrafiken. Det gör att tredjepartsutvecklare enklare kan integrera väginformation i olika tjänster, såsom exempelvis Google gör idag.

2015-02-27 10:24 CET Transportstyrelsen Pressmeddelande från Transportstyrelsen och Trafikverket Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken fortsätter att minska, men den kraftfulla minskning som skedde mellan åren 2009-2012 har nästan helt stannat av. Utsläppen för den genomsnittliga nya personbilen minskar från 2013 till 2014 med 2,3 gram till 131 gram/km vid blandad körning).