Kswbgpntcmnhprpajosz

Året som gått

Nyheter   •   Dec 15, 2017 15:15 CET

Kort rapport från Tågoperatörernas höstmöte och ett axplock av media från sista veckan. Noterar debattinlägg om Helsingborg-Helsingör-förbindelsen, blir intressant följa kommande diskussion om planeringen av en ytterligare tågförbindelse till Danmark.

Kswbgpntcmnhprpajosz

Mediebevakning och sammanfattning av Järnvägsdagen

Nyheter   •   Dec 08, 2017 18:59 CET

Sammanfattning från Järnvägsdagenden. I Sverige satsas för närvarande stora resurser i järnvägssektorn och det fortsätter på samma sätt åtminstone under de kommande 15 åren. ”Think big, start small, act now” kan dagen sammanfattas med. Veckans media innehållerbland annat debattinlägg av LO och SEKO om att satsa på höghastighetsbana. Vi bjuder också in till Tågoperatörernas höstmöte.

Kswbgpntcmnhprpajosz

​Ökat fokus på trygghet och säkerhet

Nyheter   •   Dec 01, 2017 18:38 CET

”Intensiv vecka” låter som en kraftig underdrift. I tisdags besök av SNCF, i onsdags möte med styrelsen för TPSAMS (Transporter i samverkan vid samhällsstörningar) och Infrastrukturminister Tomas Eneroth samt styrelsemöte Tågoperatörerna och igår ledningsmöte med Trafikverket, förberedelser för Järnvägsdagen den 4 december, bland mycket annat. Läs mer om vad som är aktuellt denna vecka.

Media no image

​Remissvar till Nationell plan

Nyheter   •   Nov 30, 2017 14:37 CET

Tågoperatörerna har skickat in sitt remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029, Dnr: N2017/05430/TIF.

Tågoperatörerna har skickat in sitt remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029, Dnr: N2017/05430/TIF.

Läs vidare »
Kswbgpntcmnhprpajosz

​Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige – saknas ett EU-perspektiv?

Nyheter   •   Nov 24, 2017 15:21 CET

Svaret är ja om man läser Riksrevisionens granskning av regeringens och Trafikverkets prioritering av TEN-T-kraven i den nationella infrastrukturplaneringen. Granskningen visar att regeringen och Trafikverket inte har prioriterat TEN-T-kraven i den nationella infrastrukturplaneringen. Det riskerar att leda till att EU-målen inte nås. Läs mer om veckan som gått och Tågoperatörernas mediebevakning.

Kswbgpntcmnhprpajosz

Ur led är tiden…

Nyheter   •   Nov 17, 2017 14:13 CET

Det märks att remisstiden för Nationella planen håller på att löpa ut. Det kommer för närvarande inspel från flera håll, inte minst från olika politiska konstellationer. I fokus är om höghastighetssatsningen ska läggas som separat finansiering, vilket Tågoperatörerna föredrar framför anslagsfinansiering. I veckan höll infrastrukturminister Tomas Eneroth ett remissmöte om Nationella planen.

Media no image
Hadrtp5zsy9vecmkzcwh

Tågoperatörerna: ”Den politiska låsningen om höghastighetsbanan måste lösas upp!”

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 11:39 CET

Ramarna för Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 sattes redan i december 2016 genom riksdagens beslut om infrastrukturproposition och förtydligades i mars 2017 genom regeringens direktiv till Trafikverket om utarbetandet av nationell plan.

I stort ställer sig Tågoperatörerna positiva till Trafikverkets förslag och den omfattande finansiella ramen på 622 miljarder kronor för transportsystemet som helhet under perioden. Planen genomsyras av ökande anslag till järnvägssystemet. Trafikverkets fokus är verkligen att åtgärda akuta flaskhalsar och drift, underhåll och reinvesteringar i det befintliga systemet. De stora satsningarna på Ostlänken och fyrspår Hässleholm – Lund, fyrspår Uppsala – Stockholm och dubbelspår Hallsberg – Mjölby är helt riktiga, liksom kapacitetsökningar på Ostkustbanan i Skåne på Västkustbanan.

Klarar vi klimatmålen?

Att utsläppen från transportsektorn måste minska betydligt snabbare än hittills för att klara klimatmålen är regeringens egen bedömning. Det uttalade målet är att Sverige ska vara ett föregångsland i miljö- och klimatarbetet och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Med den Nationella planen 2018–2029 får klimatambitionerna substans genom omfattande infrastruktursatsningar, men för ökad måluppfyllelse till 2030 behövs ännu mer kraftfulla infrastruktursatsningar i närtid och styrmedel som stimulerar överflyttning av transportarbete från väg till järnväg och sjöfart. I det perspektivet riskerar den – på papperet – höga prioriteringen av klimatagendan, med delmålet att flytta transportarbete från väg till järnväg, att inte på kort sikt leda till politiskt önskade effekter. Det är förvånande med tanke på målen om transportsektorns bidrag till fossilfrihet som så tydligt anges i Klimatlagen som träder i kraft 2018.

Bryt den politiska låsningen om nya stambanor

Höghastighetssatsningen enligt Trafikverkets förslag (begränsat av direktiven) riskerar endast bli en etappvis utbyggnad med hastigheter upp till 250 km/h vilket antyder en politisk låsning i frågan. I dessa tider med hög befolkningsökning är de direkta riskerna med en 70-årig projekttid påtagliga – låg samhällsekonomisk vinst och uteblivna investeringar i bostäder och tåg – och innebär i förlängningen att befintliga stambanor kommer behöva klara ökande kapacitet under flera årtionden. Branschföreningen anser att den politiska låsningen måste kunna brytas. Vi konstaterar därför att förslaget till Nationell plan i princip innefattar en välkommen uppgradering av existerande järnvägssystem. I tillägg till det måste ett höghastighetsprojekt – hastigheter om 320 km/h eller högre – med tempo i utbyggnaden framtidssäkra Sveriges behov av transporter i södra delen av landet där hög befolkningstillväxt och ökande behov av arbetspendling är faktum. Höghastighetsprojektet måste därför ligga i separat bolag med finansiering skild från anslagsfinansiering. På detta sätt måste den politiska låsningen om höghastighetsbanan kunna brytas.

Godstrafikens behov

Vi noterar med stort intresse bland annat förslagen om att möjliggöra för godståg upp till 750 meter och en utökad näringslivspott om 1,2 miljarder under 12 år. Effektiva, tillförlitliga, hållbara och kapacitetsstarka godstransporter är en högt prioriterad fråga för regeringen och ambitionen är att presentera en godsstrategi under första halvåret 2018. För att kortsiktigt säkra upp att godstransporter på järnväg överlever har dock Sverige inte råd att öka banavgifterna som förutsett i Nationella planen och vi inväntar fortfarande genomförande av vallöftet om miljökompensation som en dellösning. Vidare måste avbetalning av underhållsskulden på 36 miljarder inledas, vilket planförslaget dessvärre inte adresserar. Utöver det krävs ett antal begränsade satsningar i systemet för att möjliggöra mer effektiv överflyttning av transporter till järnvägen.

Vi välkomnar medfinansiering av ERTMS ombordsystem

Tågoperatörerna välkomnar att Trafikverket föreslår utredning av möjligheterna till medfinansiering av ombordutrustning för att underlätta införandet av ERTMS. Bakgrunden är att Sverige hade valmöjligheten att dubbelutrusta banan med ATC och ERTMS men föredrog parallell utfasning av det gamla systemet. I samband ett sådant beslut borde naturligtvis även tagits beslut om finansieringsupplägg eftersom upplägget – den så kallade ”fordonsstrategin” – förutsätter installation på fordon innan investeringen ger något som helst värde eller nytta för operatörerna. Vi förutsätter att en adekvat finansieringsmodell påtagligt kommer kunna bidra till att öka branschens engagemang i utrullningen av det nya signalsystemet och rekommenderar en grundlig utredning av finansiering som innefattar två delar. Dels en bidragsdel omfattande den del av ombordutrustning som inte är infrastruktur. Dels en lånedel med en skälig avbetalningsplan kopplad till när nyttorna med systemet uppstår. Vi förutsätter utöver detta att Trafikverket tar det övergripande systemansvaret och i god samrådsanda presenterar alla delmoment och underlag för en trovärdig utrullningsplan till gagn för alla järnvägsbranschens aktörer.

Branschföreningen Tågoperatörerna organiserar tågoperatörer samt företag som är aktiva i järnvägssektorn. Järnvägen är ett långsiktigt hållbart transportsätt som kan erbjuda snabba, säkra, bekväma och effektiva transporter.

I stort ställer sig Tågoperatörerna positiva till Trafikverkets förslag och den omfattande finansiella ramen på 622 miljarder kronor för transportsystemet som helhet under perioden. Planen genomsyras av ökande anslag till järnvägssystemet. Trafikverkets fokus är verkligen att åtgärda akuta flaskhalsar och drift, underhåll och reinvesteringar i det befintliga systemet.

Läs vidare »
Media no image

​En bransch med möjligheter! From the sunset industry to the sunrise industry…

Nyheter   •   Okt 27, 2017 16:03 CEST

I veckan har vi varit aktiva i diskussioner om marknadsföring och finansiering av järnvägsbranschen. Vi har deltagit i diskussioner med UIC (Internationella Järnvägsfederationen) om järnvägens digitaliseringsplattform och hur järnvägen kan marknadsföras som framtidsbransch bland annat genom deltagande på CES – Consumer Electronic Show i Las Vegas, som är världens största mässa vad gäller elektronik och ny teknik. De flesta andra transportslag är representerade och bilbranschen valt att lansera sina nya modeller i detta sammanhang istället för i Detroit. Järnvägen har inte varit representerade tidigare och UIC har tackat ja till inbjudan att deltaga och agera som paraplyorganisation för att marknadsföra järnvägen tillsammans med bland annat FS (Italien), Renfe (Spanien) och SNCF (Frankrike). Det ska bli spännande att se hur järnvägen uppmärksammas som en bransch med oanade digitaliseringsmöjligheter, möjligheter till entreprenörskap och nya teknikmöjligheter.

Den 26 oktober deltog vi, liksom flera medlemmar, i ett seminarium om finansiering av järnvägsfordon. I Sverige väntas ett nytt regelverk snart träda i kraft genom antagande i svensk lag av det så kallade Luxemburgprotokollet till Kapstadskonventionen som handlar om hur man kan finansiera järnvägssektorn genom belåning av järnvägsfordon. Det finns redan en struktur för att finansiera flygplan och flygplansutrustning. Luxembourgprotokollet är en tillämpning på järnvägen och innebär att ett centralt register upprättas för järnvägsfordon. Det pågår en ratificering hos flera länder och Sverige har genomfört en SOU där Tågoperatörerna har varit både expert- och remissinstans. Sverige planerar att ratificera protokollet 2019 och det innebär därefter en möjlighet att finansiera sin fordonsflotta genom belåning, leasingupplägg, med flera lösningar. I Sverige finns det idag cirka 14 000 järnvägsfordon och man räknar med att det finns cirka 6 miljoner järnvägsfordon i världen. Detta kan till exempel i Europa innebära större möjligheter för mindre operatörer kunna finansiera sin verksamhet, lägre kapitalkostnader och möjlighet att kunna konkurrera på marknader som öppnas upp efter hand.

Idag hade EU-kommissionens kontor i Sverige ett frukostseminarium på temat ”EU och FN:s Agenda 2030 – verktyg för en hållbar framtid”. EU-kommissionens miljökommissionär Karmenu Vella och miljöprofessorn Johan Rockström diskuterade hur vi måste respektera jordens begränsade resurser och hur FN:s globala hållbarhetsmål kan styra oss mot en mer hållbar framtid. Johan Rockström lyfte att vi klarar målen från Paris om vi minskar utsläppen med hälften varje årtionde. Men det är en stor utmaning när flera kurvor fortfarande inte vänder – det måste ske mindre revolutioner inom ett flertal områden. Inte minst transportsektorn har mycket att göra här. Kommissionär Vella, som också har hand om havsfrågor, betonade att det är kritiskt för planetens framtid att vi bevarar havsmiljöerna som fungerar som en buffert och att vi vänder trenden mot ökande marint avfall.

I detta nyhetsbrev har vi samlat media från de sista veckorna och vi ser att debatten om nya stambanor fortsätter. Vi noterar också att osäkerheten om ERTMS-projektet växer i Danmark. I dagstidningen Politiken beskrivs ett scenario där endast ett tåg i timmen kan gå på den nybyggda banan mellan Köpenhamn och Ringsted när den öppnar nästa år till följd av förseningar och fördyringar av projektet. Läsning som med viss oro engagerar oss med intresse för järnvägens framtid i Europa.

Nästa vecka blir det inget nyhetsbrev och vi återkommer igen den 10 november. Trevligt höstlov för er som tar ledigt några dagar i höstrusket!

Rapport från Tågoperatörerna och mediebevakning av järnvägsbranschen de senaste två veckorna.

Läs vidare »
Kswbgpntcmnhprpajosz

Den ljusnande framtid är vår…!

Nyheter   •   Okt 21, 2017 14:34 CEST

Nyheter från Tågoperatörerna 20 oktober. Innehåll: Rapport från JBS strategiseminarium, tidigast trafikstart, regelarbete järnväg och remissarbetet med Nationella planen fortsätter.

Kswbgpntcmnhprpajosz

​Tekniskt järnvägsfokus i Jönköping

Nyheter   •   Okt 13, 2017 15:35 CEST

Mediebevakning från Tågoperatörerna med rapport från Nordic Rail.

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • vd
  • bjrugkpworupn.wcyfhswedpsterqwlibeferg@teaseagrkzrmbopdppgtieperutatorvgerna.sjmrqe
  • 08-762 67 11
  • 073-802 67 11

Om Tågoperatörerna

Tågoperatörerna

Tågoperatörerna är en branschförening som representerar de i Sverige aktiva tågoperatörerna och ska tillgodose deras behov av ett starkt branschorgan för att aktivt driva den yrkesmässiga spårtrafikens gemensamma intressefrågor.