​InnoTrans och CER årsmöte i Berlin nästa vecka

Nyheter   •   Sep 14, 2018 17:36 CEST

Nästa vecka går den stora transportmässan InnoTrans av stapeln i Berlin. Tågoperatörerna och flera medlemsföretag deltar. InnoTrans började 1996 och vid 20-årsjubiléet 2016 samlade mässan nästan 3000 utställare och över 130000 deltagare – till övervägande del leverantörer av lösningar till järnvägens infrastruktur och rullande materiel. Järnvägens fordonsköpare står förstås högt i kurs på mässan och det stora spårområdet, där de senaste fordonsleveranserna presenteras, är ett mecka för den som vill både se och känna på det senaste inom järnvägsfordon.

På måndag, dagen före InnoTrans, har järnvägsbranschens intresseorganisation i Bryssel – CER – sitt årsmöte som leds av CER:s – och Tågoperatörernas – ordförande Crister Fritzson. Vid årsmötet tas nya grepp i det svenska ledarskapets anda. Dialog och workshops ska driva fram nya lösningar. Förhoppningsvis bidrar det till tydligare framdrift i utvecklingsfrågor för Europas järnvägar, som digitalisering, kapacitetshöjande längre tåg, och eko-klassificering av transporter. Och kommer vi någon gång, liksom flygsektorn redan ha, att få ett enda gemensamt språk för järnvägen?

JBS styrelsemöte nästa vecka kommer att fokusera bland annat på punktlighet (TTT), säkerhet och kompetensförsörjning. Vi kommer även att lyfta ERTMS till JBS i syfte att få ett övergripande perspektiv på finansiering av ombordutrustning.

Nu är valresultatet bekräftat och det blev precis så oklart som vi hade kunnat vänta oss. Vi ser ändå fram emot den närmaste tidens förhandlingar mellan de politiska partierna. Kommer de att ta denna unika chans att skapa breda överenskommelser i de stora samhällsfrågorna och därmed säkra Sveriges framtida konkurrenskraft samt vårt bidrag till att lösa klimatutmaningen? 

Nästa vecka går den stora transportmässan InnoTrans av stapeln i Berlin. Tågoperatörerna och flera medlemsföretag deltar. På måndag, dagen före InnoTrans, har järnvägsbranschens intresseorganisation i Bryssel – CER – sitt årsmöte som leds av CER:s – och Tågoperatörernas – ordförande Crister Fritzson. Även Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, har styrelsemöte i nästa vecka.

Läs vidare »

Bara två dagar kvar till valet

Nyheter   •   Sep 07, 2018 18:20 CEST

Med hänsyn till medias rapportering och vårt beteende på sociala medier kan man ibland få känslan av att enstaka frågor kan avgöra valet. I järnvägsbranschen har vi frågor som vi upplever som stora men de kan knappast helt avgöra valresultatet. Vår största valfråga är på ett generellt plan om klimatagendan får driva på arbetet mot ett ramverk som styr samhället, både människor och företag, mot klimatsmartare val av transporter. Vår mer specifika valfråga är förstås ja eller nej till en ordentlig satsning på höghastighetsbanor. Ska vi ha en snabbare utrullning – cirka 10 år i stället för 70 år enligt nuvarande utbyggnadstakt – och högre hastigheter än de 250 km/h som ligger i regeringens nationella plan som klubbades i våras? Om man vill ha det och dessutom en betydligt lägre kostnad för staten över tid ska man lägga sin röst på MP, C eller KD som alla vill ha snabb utbyggnad med modern teknik.

En 30-miljardersfråga som vi intensivt debatterat det senaste året är införandet av ett nytt signalsystem. Tidskriften Trafikforum har i sitt senaste nummer en valspecial med trafikutskottets ledamöter som bland flera angelägna frågor också uttömmande sammanfattar partiernas syn på införandet av ERTMS. Här finns hos Sveriges ledande transportpolitiker en stor förståelse för tågoperatörernas utmaningar med systemet, men lösningarna lyser ännu med sin frånvaro.

Vi får se om någon av frågorna når kvällens valdebatt i SVT i kväll...

Gustaf Engstrand deltog i tisdags i panelsamtal på Trelleborgs hamns transportdag där temat var hur regeringens godsstrategi omsätts till verklighet för att vi ska nå klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft. Det är intressant att se hur klimatfrågan får alltmer inflytande över affärsmodellerna hos speditörer som DHL och Schenker, det finns åter ett stigande intresse för tåglösningar och kombitrafik. Trelleborgs hamn håller detta uppskattade evenemang varje år med hundratalet deltagare från transportbranschen.

Björn Westerberg har i veckan deltagit i UIC:s studieresa till Kina på temat digitalisering. En viktig orsak till höghastighetstågens framgång i Kina är mobila betallösningar och e-handelslösningar. Alipay and WeChat är de ledande två betalningsapplikationerna som gör det väldigt enkelt att resa, allt är helt papperslöst. WeChat står för 30 procent av all mobiltid i Kina och har 1,1 miljarder (!) användare.

Med dessa aktuella teman hårt inpräntade ser vi nu fram emot att ta nya tag efter ett spännande val på söndag.

Med hänsyn till medias rapportering och vårt beteende på sociala medier kan man få känslan av att enstaka frågor kan avgöra valet. Järnvägsbranschens viktiga frågor kan knappast helt avgöra valresultatet. Vår största valfråga är om klimatagendan får driva på arbetet mot klimatsmartare val av transporter. Vår mer specifika valfråga är förstås ja eller nej till en satsning på höghastighetsbanor.

Läs vidare »

​Nationellt godstransportråd välkomnas

Nyheter   •   Sep 01, 2018 09:17 CEST

Förra veckan just efter presstopp för vårt nyhetsbrev presenterade regeringen ett nytillsatt Nationellt godstransportråd. Vi är glada att se att Tågoperatörernas vd Björn Westerberg är invald i rådet som representant för branschen, liksom Jan Sundling, styrelseordförande på Green Cargo sedan våren 2018. Det Nationella godstransportrådet inleder under hösten ett viktigt arbete med att skapa lösningar för hur transportsektorn ska klara konkurrenskraften och klimatutmaningen. Inrättandet av rådet aviserades redan i juni när regeringen beslutade om en Nationell godstransportstrategi. Samtidigt som Godstransportrådet tillsattes beslutade regeringen om ett flertal uppdrag till Trafikverket kopplade till Godstransportstrategin. Vi noterar särskilt att Trafikverket från och med nu har ett tydligt uppdrag att verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och sjöfart och att intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter. Vi bedömer att det här är betydande förändringar i Trafikverkets uppdrag. Trafikverket ska inrätta ett kansli som ska bistå i det Nationella godstransporrådets arbete och vi ser fram emot att bidra på alla sätt från branschen.

Att klara både konkurrenskraften och klimatutmaningen är akuta frågor, sommarens skogsbränder och temperaturrekord vittnar om det. Sveriges tillväxtsiffror ser fina ut på nationell nivå men per capita ser det inte bra ut. Och vårt lands utsläpp av växthusgaser ökade med 3,6 procent under första kvartalet i år jämfört med förra året. Siffrorna pekar således åt fel håll även i den kritiska klimatfrågan och för transporterna ligger utsläppen något högre första kvartalet i år än både 2016 och 2017. Utsläppen från utrikes transporter går stadigt uppåt och har fördubblats de senaste två decennierna. Ska målet att bli klimatneutrala år 2045 nås måste minskningen ligga på i genomsnitt fem till åtta procent per år. Läget är allvarligt och för att styra in på snabbspåret till måluppfyllelse krävs infrastruktursatsningar för effektiva klimatsmarta transportlösningar och tydliga styrmedel. Det Nationella godstransporrådets får en nyckelroll, tillsammans med det likaledes nytillsatta Klimatpolitiska rådet, för att säkerställa Klimatlagens mål om reduktion av utsläppen med 70 procent till 2030.

Valrörelsen är inne i ett intensivt slutskede. Vi följer konstant om våra hjärtefrågor finns med i bruset och det är ingen tvekan om att infrastruktur och klimat finns med på den politiska agendan i valet 2018. Men det är tufft att nå fram, även med angelägna budskap. Kan man exempelvis, några dagar före valet, få gehör för ett debattinlägg med förslag om en kriskommission för ERTMS – i anledning av Riksrevisionens rapport med graverande kritik mot införandet av signalsystemet? Det återstår att se, frågan är akut och brådskande men viktigast är att signalen går fram. 

Förra veckan presenterade regeringen ett nytillsatt Nationellt godstransportråd. Vi är glada att Tågoperatörernas vd Björn Westerberg är invald i rådet som representant för branschen, liksom Jan Sundling, styrelseordförande på Green Cargo. Det Nationella godstransportrådet har ett viktigt arbete med att skapa lösningar för hur transportsektorn ska klara konkurrenskraften och klimatutmaningen.

Läs vidare »

Kritisk granskning av ERTMS-införandet

Nyheter   •   Aug 24, 2018 14:59 CEST

Vi har inlett möteshösten med en rivstart. Redan den 10 augusti hade vi nederländska NS på besök. Teamet från NS bestod av vd:n Roger van Boxtel, tidigare parlamentariker och minister, och ett antal chefer och experter, bland annat inom underhåll, benchmarking och policy. NS, som i stora drag motsvarar svenska SJ, är sedan många år en renodlad operatör av passagerartrafik, dock med en relativt stabil marknadsdominans. En utmaning även i det nederländska järnvägssystemet är kostnadsbilden för ERTMS och tekniska brister i utrullningen av systemet. Den 16 augusti hade vi besök från SBB:s kommunikationsavdelning och deras chef för policyfrågor. Både NS och SBB känner tydligt av förändringens vindar till följd av EU:s beslut om avreglering och upplever att man har stora utmaningar den närmaste tiden. Vi tackar särskilt de personer ur medlemsleden från SJ, MTR och Jernhusen som tog sig tid att bidra till att dessa båda besök blev väldigt lyckade och ett värdefullt tillfälle till eftertanke.

Igår presenterade Riksrevisionen sin granskning av Sveriges införande av det europeiska signalsystemet ERTMS. Från branschen välkomnar vi Riksrevisionens granskning och dess resultat. Tågoperatörerna har under lång tid varit kritiska mot att ett projekt av denna genomgripande magnitud tillåts försenas, fördyras och försvåras av ständigt nya tekniska specifikationer. Vår bild bekräftas av Riksrevisionens granskning. Riksrevisionens granskning gör att vi alla får en sann bild av ett tidskrävande, omfattande och komplext IT-projekt. En av de viktigaste förutsättningarna för framgång med införandet av ERTMS är att operatörerna faktiskt accepterar och har beredskap för investeringen i ombordutrustning. Och här ger Riksrevisionen ett svar: för att inte riskera att skjuta fram tidplanen för konvertering till ERTMS kan det vara lämpligt med ett statligt bidrag till de fordon som kommer att behöva dubbel utrustning under en övergångsperiod. Rapporten innehåller mycket av intresse och kan läsas här. Vi har också utvecklat Tågoperatörernas reaktioner i en separat artikel och nyhetsmedia har reagerat, se längre ner i nyhetsbrevet.

En annan händelse kopplade till ERTMS-utrullningen i Europa är en konsultrapport som ska komma under hösten om genomförande i Tyskland, en utredning som utförs av McKinsey på uppdrag av det tyska infrastrukturministeriet.

SNS hade i veckan sitt årliga summit, denna gång med tema urbanisering och framtidens städer. Städer kommer att få en större och större betydelse och man räknar att globalt kommer städerna att öka med 2,5 miljarder människor till 2050. Mer än 50 procent av mänskligheten bor nu i städer. Stockholm är förövrigt en av de fem städer som växer snabbast i Europa. På agendan stod utmaningar och möjligheter och hur vi kan skapa bättre och hållbara städer. Nya teknologier och bättre transporter, konsumtion och arbetsformer, inkluderande städer samt hur vi kan använda big data för att bli bättre på stadsplanering och policyutformning.

Igår presenterade Riksrevisionen sin granskning av Sveriges införande av det europeiska signalsystemet ERTMS. Från branschen välkomnar vi Riksrevisionens granskning och dess resultat. Tågoperatörerna har under lång tid varit kritiska mot att ett projektet tillåtits försenas, fördyras och försvåras av ständigt nya tekniska specifikationer. Vår bild bekräftas av Riksrevisionens granskning.

Läs vidare »

Riksrevisionens granskning av ERTMS-införandet ett genombrott

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 12:44 CEST

Riksrevisionen har genomfört en granskning av Sveriges införande av det europeiska signalsystemet för järnvägstrafik, ERTMS – European Rail Traffic Management System. Resultatet av granskningen presenterades av Riksrevisionen i en rapport den 23 augusti 2018.

Granskningen ett genombrott

Från branschen välkomnar vi Riksrevisionens granskning och dess resultat. Tågoperatörerna har under lång tid varit kritiska mot tvångsinförandet av ett signalsystem – vilket är kritiskt för den dagliga driften – som tillåts försenas, fördyras och försvåras av ständigt nya tekniska specifikationer. Denna bild bekräftas av Riksrevisionens granskning. Det blir varken mer kapacitet eller lättare att köra över gränserna med ERTMS. Men kostnaderna har blivit högre än väntat, både för Trafikverket och tågoperatörerna. Riksrevisionens granskning gör det möjligt för alla att få en bättre bild av ett tidskrävande, omfattande och komplext IT-projekt. En av de viktigaste förutsättningarna för framgång med införandet av ERTMS är att operatörerna faktiskt accepterar och har beredskap för investeringen i ombordutrustning. Och här ger Riksrevisionen ett svar: för att inte riskera att skjuta fram tidplanen för konvertering till ERTMS kan det vara lämpligt med ett statligt bidrag till de fordon som kommer att behöva dubbel utrustning under en övergångsperiod.

Riksrevisionens granskning innehåller flera ytterligare synpunkter som sedan lång tid lyfts fram av tågoperatörerna:

  • Besluten om införande av ERTMS togs på felaktigt underlag om ökad kapacitet.
  • När Sverige lämnande sin plan till EU saknades samhällsekonomiska kalkyler.
  • Där man redan driftsatt ERTMS har det blivit omfattande inkörningsproblem som drabbat järnvägens kunder och tågoperatörernas ekonomi.
  • Kostnaderna för ERTMS har ökat och Trafikverket har inte visat hur det ska hålla totalbudgeten utan hänvisar till framtida läroeffekter.

Man kan på goda grunder ifrågasätta om ett system som utvecklats under 25 års tid och ännu inte bevisat sig på bred front är rätt satsning för Sverige idag, där en smart digitalisering pågår med full kraft i bransch efter bransch. Är det en rimlig inriktning som bas för järnvägens utveckling?

Läs hela analysen från Tågoperatörerna på webben eller ladda ner worddokumentet.

Branschföreningen Tågoperatörerna representerar de i Sverige aktiva tågoperatörerna och ska tillgodose deras behov av ett starkt branschorgan för att aktivt driva den yrkesmässiga spårtrafikens gemensamma intressefrågor gentemot regering och riksdag, myndigheter uppdragsgivare, media och andra intressenter, nationellt och internationellt.

Riksrevisionen har genomfört en granskning av Sveriges införande av det europeiska signalsystemet för järnvägstrafik, ERTMS – European Rail Traffic Management System. Resultatet av granskningen presenterades av Riksrevisionen i en rapport den 23 augusti 2018. Tågoperatörerna har läst igenom rapporten och här kan du läsa vad branschen tycker.

Läs vidare »

En hinderfri och brandsäker järnvägsanläggning

Nyheter   •   Aug 17, 2018 14:32 CEST

Vi har haft och fortsätter ha en situation med extrem brandrisk i Sverige. Det är helt exceptionella förhållanden vi har att göra med och varningarna duggar tätt om att extremväder är det nya normala. Järnvägsföretagen tar ett stort ansvar och har genomfört omfattande åtgärder för att motverka gnistbildning. Järnvägen har en lång historia och vi kan konstatera att bränder orsakade av järnvägstrafiken inte tycks ha uppstått i samma omfattning tidigare. Vad har ändrats?

Vi har statistik på att trafiksäkerheten på den svenska järnvägen har förbättrats kraftigt – även mätt i antal incidenter – de senaste 30 åren. Samtidigt har trafiken på vår slitna järnväg nästan fördubblats sedan 1990-talet. Trots den stora ökningen av trafiken har alltså antalet olyckor, urspårningar och andra händelser minskat. Liberaliseringen av järnvägen och segmenteringen i tydliga beställar- och leverantörsförhållanden har bidragit till den positiva utvecklingen.

Liksom rapporterna om klimatförändringar är frekvensen på rapporteringen av brister i den svenska järnvägsanläggningen något vi lever med dagligen. Det eftersatta underhållet – en underhållsskuld på 36 miljarder är bekräftad – har lett till att järnvägen och dess kunder får leva med ständiga störningar i form av växelfel, nedrivna kontaktledningar, signalfel, solkurvor, listan är dessvärre lång. Samtidigt måste sägas att punktlighetssiffrorna är betydligt bättre idag än för 30 år sedan och trots den enorma trafikökningen kommer fler tåg i tid idag än för 30 år sedan.

Åter till bränderna och dess orsaker. Helt klart har vi fått ett ändrat normalläge. Gränssnitten mellan Trafikverkets infrastruktur och järnvägsföretagens – av Transportstyrelsen godkända – fordon är dock tydliga. Vår slitna anläggning blir inte bättre rustad för den dagliga sommartrafiken av att slyröjningen utmed banan släpar efter och att den idag utförs helt maskinellt. Sly blir numera kvar nära banvallen som torr "tändved". Det enda som ska finnas på banvallen är makadam – som i sig är oantändligt. Självklart har järnvägsföretagen att bedriva utveckling av sin verksamhet för att minska riskerna även framgent. Men låt det inte råda något tvivel om de fundamentala orsakerna till dagens situation: Trafikverket har att tillhandahålla en hinderfri och brandsäker järnvägsanläggning.

När vi diskuterar lösningar för framtiden finns ofta svar att finna i historien. En kreativ röst i tågoperatörernas medlemsled har väckt tanken om att återinföra den så kallade ”vattenvagnen” och samordna dess användning med kommunal räddningstjänst. Något för branschen och berörda myndigheter att fundera på!

Vi har haft och fortsätter ha en situation med extrem brandrisk i Sverige. Järnvägsföretagen tar ett stort ansvar och har genomfört omfattande åtgärder för att motverka gnistbildning. Järnvägen har en lång historia och bränder orsakade av järnvägstrafiken tycks ha uppstått i samma omfattning tidigare. Vad har ändrats?

Läs vidare »

​Ger rekordsommaren klimatångest?

Nyheter   •   Aug 10, 2018 16:30 CEST

Nu drar höstens arbete igång och sällan har väl arbetet med att styra transportbranschen mot fossilfrihet varit mer motiverande. Dessvärre är det också de senaste veckornas larmrapporter om skogsbränder och temperaturrekord som bidrar till att höja ambitionsnivån och motivationen för branschens utsläppsprestanda ytterligare. Kopplat till klimatagendan är uppsvinget för semester via tåg i Europa.

​Hållbarhet, infrastruktur och digitalisering

Nyheter   •   Jul 06, 2018 15:36 CEST

Detta valår är det 50 år sedan Olof Palme höll det första talet i Almedalen. Politikerveckan befinner sig i ständig utveckling och kan 2018 på goda grunder kallas en av världens viktigaste demokratiska mötesplatser. Många intressen möts på samma plats och det ger utrymme för kreativ dialog inom existerande och inte minst nya allianser. Valets stora frågor syns mest i media men parallellt pågår samtal om utveckling av samhället, välfärdssektorer och framtidens infrastruktur.

En fjärdedel av arrangemangen under Almedalsveckan handlar om hållbarhet eller digitalisering. Hållbarhetsagendan och digitaliseringen är övergripande trender som stöper om affärsmodeller och samhällen i grunden. Självfallet har vårt fokus varit på järnvägssystemets roll men det är i kopplingen till globala trender som vi uppnår effekter och stärker retoriken för järnvägens lösningar.

Genomslaget för klimatfrågan och vad som behövs för att uppnå de ambitiösa klimatmålen i transportsektorn är påtagligt, att vi med dagens takt faktiskt inte klarar målet 70 procents minskning till 2030. Det krävs en transformation av hela transportsystemet. Den cirkulära ekonomin, som innefattar smart reducering av materialanvändning, kommer att bli framtidens ödesfråga som kanske allra bäst illustreras av att det privata bilägandet innebär en låg effektivitet i resursanvändning. I den cirkulära ekonomin har tåget som transportmedel en viktig roll att spela. Rätt infrastruktursatsningar och ramverk för branschens aktörer, inklusive tydligare styrmedel, ska driva utvecklingen av nya affärsmodeller åt rätt håll. Det Klimatpolitiska rådet kan få en nyckelroll.

Ett inspel från Tågoperatörerna i klimatdebatten är en debattartikel på altinget.se om värdering av koldioxid som publicerades före midsommar.

Tågoperatörerna och Swedtrain höll i tre seminarier i årets Almedalen: ”Nya teknologier och framtidens transporter”, ”Nya stambanor för järnväg – en investering i Sveriges framtid” och ”Mer gods på järnväg, en ökning med 100 procent till år 2030”. Med anledning av den Godstransportstrategi som regeringen presenterade den 28 juni fick vi möjlighet att ge en översikt över möjligheterna med strategin kopplat till Tågoperatörernas branschövergripande strategiarbete under våren. Karin Svensson Smith (MP) framhöll vikten av att fokusera budskapen om vilka mål vi kan nå och sätta tydliga mål för branschen avseende överflyttningen av gods från väg till järnväg. Vi återkommer i höst till det fortsatta arbetet inom ramen för den mycket välkomna Godstransportstrategin.

Vi arrangerade också ett rundabordssamtal om Ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer, deltog i Rail Test Nordics seminarium om en svensk testbana för järnvägsmateriel i Arvidsjaur, debatterade på temat ”Nollutsläpp i transportsektorn – hur når vi dit och hur kan EU bidra?” med bland andra Europaparlamentarikern Jakop Dalunde (MP). Inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik var Tågoperatörerna medarrangörer till seminarium om hur kollektivtrafiken kan bidra till att minska klimatutsläppen. Bland mycket annat i form av kontakter med politiker och nyhetsmedia. I en separat artikel kommer vi att sammanfatta de viktigaste budskapen och intrycken från årets Almedalsvecka.

En fjärdedel av arrangemangen under Almedalsveckan handlar om hållbarhet eller digitalisering. Hållbarhetsagendan och digitaliseringen är övergripande trender som stöper om affärsmodeller och samhällen i grunden. Självfallet har vårt fokus varit på järnvägssystemets roll men det är i kopplingen till globala trender som vi uppnår effekter och stärker retoriken för järnvägens lösningar.

Läs vidare »

​Brandrisken måste tas på stort allvar

Nyheter   •   Jun 15, 2018 14:43 CEST

Vi befinner oss i en situation med extrem brandrisk i Sverige. Järnvägsföretagen tar ett stort ansvar och genomför ett flertal åtgärder för att motverka att tåg bidrar till att orsaka bränder. Vi ser att vissa järnvägsavsnitt genom sin topografi är mer utsatta för gnistbildning och ”tjuvbromsar” än andra. Det i kombination med den extrema torkan kräver omfattande försiktighetsåtgärder. Till exempel tas i vissa fall vagnar tillfälligt ur trafik, det vill säga vagnar som skulle kunna orsaka ”tjuvbromsar”. Omfattande informationsinsatser har genomförts till lokförare och en särskild vägledning har tagits fram för att påminna om hur bromsar ska hanteras under den torka som råder eller minskad användning av automatisk inbromsning. Tåg med förhöjd risk övervakas och följs upp löpande av instruktörer för att förebygga nya bränder. Lokförare påminns om att rapportera minsta risk i våra säkerhetssystem. Branschen för en dialog med Trafikverket om vikten av att hålla banvallar och omgivande terräng fria från gräs, sly och ris. Gnistbildning från tåg kommer aldrig att kunna undvikas helt och det är därför avgörande att Trafikverket motverkar att konsekvenserna av tågtrafiken blir så förödande som vi sett den senast tiden.

Sedan Nationella planen översiktligt presenterades den 4 juni har de mer detaljerade spekulationerna gått varma om vad som tagits bort och vad som tillkommit jämfört med Trafikverkets planförslag från 2017. Klargöranden inväntas från Näringsdepartementet och Trafikverket de under närmaste dagarna.

Dagens Eko i P1 har på morgonen rapporterat om intresset från flera partier att samtalen om finansiering av höghastighetsbanan måste fortsätta. Det är av stor betydelse för hela järnvägssektorns syn på framtiden att frågan kan få en slutlig lösning i närtid. Får vi svar före valet?

Inför Almedalen finns som vanligt en hel del att stå i de sista veckorna. I tillägg till förra veckans sammanställning över Tågoperatörernas aktiviteter har vi under veckan kompletterat med ytterligare ett rundabordsmöte om trygghet och säkerhet i offentliga miljöer. Se vår webböversikt över ett urval av branschens aktiviteter i årets Almedalen – OBS artikeln uppdateras löpande.

Den blomstertid nu kommer ekar på skolgårdarna, även om blomstringen redan verkar närmar sig slutet. Vi återkommer med en rapport från Almedalen i juli. Annars önskar vi alla trogna läsare av vårt nyhetsbrev en riktigt fin och avkopplande sommar och nu får ni hålla er till tåls till mitten av augusti för Tågoperatörernas nästa kommentar till läget i tågbranschen. 

Vi befinner oss i en situation med extrem brandrisk i Sverige. Järnvägsföretagen tar ett stort ansvar och genomför ett flertal åtgärder för att motverka att tåg bidrar till att orsaka bränder. Till exempel tas i vissa fall vagnar tillfälligt ur trafik. Omfattande informationsinsatser har genomförts till lokförare och en särskild vägledning har tagits fram.

Läs vidare »

​Start för nedräkning mot valet i Almedalen

Nyheter   •   Jun 08, 2018 17:51 CEST

Som en följd av den globala uppvärmningen och ett förändrat klimat ökar risken för alltifrån översvämningar och ras till erosion och stormskador, fenomen som även kan få stora konsekvenser för vår transportinfrastruktur. Tågoperatörerna medverkade i veckan i en öppen utfrågning som anordnades av riksdagens trafikutskott. Temat för utfrågningen var hur vi kan anpassa väg och järnväg till ett förändrat klimat. Ett mycket intressant tema kopplat till hållbarhetsagendan i allmänhet samt byggandet av ny järnväg och höghastighetsbanor i synnerhet. 

Förberedelserna för Almendalsveckan den första veckan i juli pågår för fullt. Första veckan i juli är vi i Almedalen. Tågoperatörerna och Swedtrain håller tre seminarier ”Nya teknologier och framtidens transporter”, ”Nya stambanor för järnväg – en investering i Sveriges framtid” och ”Mer gods på järnväg, en ökning med 100 procent till år 2030”, med bland andra Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP). Tågoperatörerna deltar också genom Gustaf Engstrand i seminariet ”Nollutsläpp i transportsektorn – hur når vi dit och hur kan EU bidra?” med bland andra Europaparlamentarikerna Jakop Dalunde (MP) och Christofer Fjellner (M). Vi kommer också bevaka transportpolitiken inför valet och transportsektorns roll för uppnåendet av klimatmålen. Se kalendariet för mer information om våra aktiviteter i Almedalen.

I nästa veckas nyhetsbrev kommer en översikt över medlemmars och järnvägsbranschens aktiviteter i Almedalen detta viktiga valår 2018.

Trevlig helg i solen!

Som en följd av den globala uppvärmningen och ett förändrat klimat ökar risken för alltifrån översvämningar och ras till erosion och stormskador, fenomen som även kan få stora konsekvenser för vår transportinfrastruktur. Tågoperatörerna medverkade i veckan i en öppen utfrågning som anordnades av riksdagens trafikutskott.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • vd
  • bjquorvqn.pxwedpstjweragbeycrgkm@tjjagqtopggerghatxyorcderehnadf.sguegu
  • 08-762 67 11
  • 073-802 67 11

Om Tågoperatörerna

Tågoperatörerna

Tågoperatörerna är en branschförening som representerar de i Sverige aktiva tågoperatörerna och ska tillgodose deras behov av ett starkt branschorgan för att aktivt driva den yrkesmässiga spårtrafikens gemensamma intressefrågor.