Skip to main content

Tågoperatörerna positiva till satsningar på drift och underhåll på järnväg

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 17:45 CEST

Tågoperatörerna är positiva till fokuseringen på drift och underhåll av järnväg och Trafikverkets förslag om en extra satsning på järnvägsunderhåll i början av planperioden. Många år av eftersatt underhåll ska nu åtgärdas och flera viktiga projekt finns med i planen. Persontrafiken på järnväg ökar snabbast i Europa och regionernas förstoring och tillväxt med större arbets- och boendemarknad bygger på att järnvägen möjliggör pendling. Det finns därför starka önskemål från regioner och näringsliv om mer järnvägssatsningar för
framtiden och fungerande järnväg idag.  Underhåll, trimningar, effektiviseringar och nytänkande behövs därför för att lösa den stora efterfrågan idag.

Förslag till frysta banavgifter blev fortsatt höjning av banavgifterna fram till 2021

Branschföreningen Tågoperatörerna saknar i förslaget ett uppdrag som går ut på att ta fram en långsiktig plan för att kapaciteten på sikt ska kunna möta ökande behov och efterfrågan. Snarare tycks Trafikverket anse att efterfrågan ska stävjas med höjda avgifter för att minska
järnvägstrafiken och spårburen kollektivtrafik.

Trots att riksdagens trafikutskott har uttalat att banavgifterna ska frysas föreslår Trafikverket att avgifterna ska höjas fram till år 2021.

Branschföreningen anser att kostnaderna för det eftersatta underhållet inte ska betalas av dagens tågoperatörer.  De bör istället erbjudas rabatter för de kvalitetsbrister och kostnader som de åsamkas på grund av den slitna infrastrukturen. Det finns även inslag av regionalstöd i och med att
banavgifterna även ska täcka underhållskostnaderna på lågtrafikerade banor i glesbygd.

Höjda banavgifter slår hårt mot godstrafik på järnväg. Trafikverkets prognoser fram till år 2030 visar att ”Vägtransporterna ökar på grund av höjda banavgifter för godstrafiken på järnväg samt av införande av svaveldirektivet för sjöfart.”

- Inom järnvägen är efterfrågan större än vad järnvägssystemet klarar av att ta emot. Regeringens strategi är att minska efterfrågan genom att höja tågtrafikens kostnader och prisa ut godstransporterna från järnvägen till förmån för vägtrafiken, kommenterar Christel Wiman. Detta är
helt i strid mot klimatmålen och andra miljömål. Trafikverket måste ta fram en plan för att anpassa järnvägssystemet till den stora efterfrågan som finns hos godsköpare och resenärer.

ERTMS

Sverige har åtagit sig att byta signalsystem för järnvägen. Det kommer att kosta staten 31 miljarder kronor att införa trafikledningssystemet ERTMS, enligt Trafikverkets förslag till nationell plan
för transportsystemet som presenterades i dag. Det är lika mycket som det kostar att bygga 310 km järnväg. Till detta kommer tågoperatörernas kostnader på 3-5 miljarder kr för att installera ERTMS i tågen. Syftet med att bytet av signalsystem är samma signalsystem ska användas inom hela EU.

Den tidspressade planen minskar inte kostnaderna för installationen. De höga kostnaderna är inte det enda problemet säger Christel Wiman, VD i Branschföreningen Tågoperatörerna.

Mer om ERTMS läs vidare i bilagan nedan.

 

 

BILAGA

ERTMS, en bra idé, men Sverige har för bråttom

ERTMS, det nya europeiska trafikledningssystemet på järnväg ska införas i hela Europa för att underlätta trafik över gränserna. Systemet är fortfarande under utveckling och mycket arbeta återstår.

Tågoperatörerna förespråkar en öppen järnvägsmarknad i ett gränslöst Europa.  ERTMS är en av flera byggstenar som kan stärka järnvägen på längre sikt.

Redan idag går tågtransporter gränslöst genom Europa. Det nya systemet måste därför fungera bättre och skapa mervärden jämfört med de nuvarande systemen för att vara attraktivt. Grundläggande krav är att:

- ERTMS ska öka tillgängligheten och vara stabilt och störningsfritt. 

- olika leverantörers system ska vara kompatibla 

- det ska finnas en fungerande marknad där utvecklade, godkända och certifierade ERTMS-produkter och tjänster går att köpa,

- införandet ska ske utan att gods och passagerare störs,

- införandet får inte snedvrida konkurrensen inom järnvägsbranschen eller mellan transportslagen. 

ERTMS på Södra stambanan är ett av de största, mest komplicerade och kostnadsintensiva bygg-projekten i Sverige.

Trafikverket har beslutat att införa ERTMS på sin del av sträckan Stockholm – Palermo, godskorridor 3. Installationerna i banan planeras starta 2017 och vara genomfört 2021.

Utrullningen av ERTMS på Södra Stambanan kommer att vara ett av Sveriges största och mest
komplicerade projekt vilket ska pågå samtidigt som trafiken är igång och redan nu ligger nära kapacitetstaket. Projektet omfattar 65 mil järnväg mellan Stockholm – Malmö och är själva
huvudpulsådern i järnvägens blodomlopp med sina 500 tåg per dygn, i snitt ett tåg var tredje minut, dygnet runt.

Sveriges c:a 30 tågoperatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter förväntas starta installationerna av den nya tekniken i sina fordon redan från 2015, alltså två år innan driftsättningarna av de första sträckorna på södra stambanan.

Trafikverket beräknar sin kostnad till 26-29 miljarder kr. Tågoperatörerna förväntas installera ny utrustning för 3-5 miljarder kr – utan ökad kundnytta och mervärden och därmed kan kostnaden inte tas ut på priset. Det kommer därmed att ställa gigantiska krav på planering och samarbete samt
respekt för resenärernas och varuägarnas behov.

Fel hanterat kan ERTMS-projektet leda till att hela företagskartan och marknaden inom
järnvägssektorn i Sverige ritas om på ett radikalt sätt.

Effektivitetsvinsterna kommer först efter 10-20 år

Systemet är ännu inte färdigutvecklat och det kommer att dröja många år innan verkliga effektiviseringsvinster uppstår. För att få kapacitets- och hastighetsökningar kommer det behövas ombyggda banor och fordon, inte enbart ett nytt signalsystem. Den tekniska lösningen för verklig
kapacitetshöjning, så kallad ”moving block”, finns än så länge bara som idé och ingår inte i planen för ERTMS i Sverige.

Otakt i tidsplaneringen

Trafikverket har själva sagt att de kan komma att skjuta upp projektstarten till efter 2017 om det blir nödvändigt. I det läget förväntas tågoperatörerna redan ha agerat och gjort sina installationer – som ännu bara finns i prototyp- och operatörerna får tidigt ta merkostnader på flera miljoner per fordon och kommer att drabbas av kommande uppgraderingar av systemen helt onödigt.

Vi kan redan nu konstatera att tidsplanen inte är realistisk. Den förutsätter ett långtgående risktagande från operatörerna. För att kunna hålla sin tidsplan förväntar sig Trafikverket att tågoperatörerna ska tvingats köpa icke certifierade produkter för att sedan delta i integrationstester, felsökning, uppgraderingar etc. Detta är inte acceptabelt.

Tågoperatörernas ansvar inträder först när det finns färdiga, godkända och certifierade produkter och tjänster på marknaden.

Tågoperatörerna förordar

- Införande i rätt ordningsföljd. Stockholm är, liksom Palermo, godsstråkets slutpunkt. Säkerställ att de mellanliggande länderna – Danmark, Tyskland, Österrike genomför sina installationer, påbörja därefter den svenska ERTMS-utrullningen.

- Mycket talar för att EU kommissionens i sin planerade utvärdering av ERTMS-projektet 2015
måste förlänga tidplanen. Avvakta därför att planerad ombyggnad tills det resultatet är klart!

- Ett tidspressat projekt brukar bli dyrt och gå ut över kvaliteten

- Utvärdera redan genomförda ERTMS-projekt, tillsammans med Tågoperatörerna.

- Inventera riskerna i projektet, i samarbete med Tågoperatörerna

- Testa ERTMS ordentligt eftersom det finns skillnader i synen på systemets egenskaper och
robusthet.

- Överväg dubbelutrustning åtminstone vid knutpunkter och linjer som korsar Södra
Stambanan.

- Kräv inte att tågoperatörerna ska ta på sig ansvaret för tekniska utvecklingsprojekt.
Säkerställ att rätta versioner finns på marknaden och går att köpa ”från hyllan”

- Lös finansieringen utan att slå sönder marknaden eller skapa konkurrensnackdelar
för järnvägen jämfört med vägtransporter.

- Om pengar inte är ett problem finns många förslag på akuta investeringsbehov i järnvägen.
Vi förordar en sansad och ekonomiskt hållbart genomförande. Att springa före utan att veta om ERTMS fungerar på hela sträckan 2021 är att slänga pengar i sjön.

 

 

 

 

Tågoperatörerna är en branschförening som representerar de i Sverige aktiva tågoperatörerna och ska tillgodose deras behov av ett starkt branschorgan för att aktivt driva den yrkesmässiga spårtrafikens gemensamma intressefrågor.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy