Skip to main content

Vården följer inte gällande riktlinjer vid behandling av de vanligaste folksjukdomarna.

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2013 08:00 CEST

Kvinnor och äldre särskilt utsatta

Trots att folksjukdomarna förmaksflimmer och KOL är både kostsamma för samhället och orsakar stort lidande, används inte de rekommenderade evidensbaserade och kostnadseffektiva behandlingar som finns tillgängliga för vården. Som en direkt konsekvens drabbas varje dag tolv personer med förmaksflimmer av stroke i Sverige och KOL ökar i dödlighet.

En ny rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) visar att mer än hälften av de 300 000 patienter som diagnostiserats med förmaksflimmer får fel eller ingen medicin alls. Eftersom patienter med förmaksflimmer löper högre risk att drabbas av stroke bör de få blodförtunnande medicin som till exempel warfarin eller direkta orala antikoagulantia. Medicinen hindrar blodet från att levra sig och bilda proppar. I stället får ungefär 55 procent av patienterna ingen eller vid förmaksflimmer verkningslös medicin som vanlig aspirin. Kvinnor är mer missgynnade än män då det gäller att få rätt behandling. Männen har 25 procents större chans att få behandling än kvinnorna har, trots att kvinnor med förmaksflimmer löper större risk att få stroke.

– 6 000 patienter med flimmerdiagnos drabbas varje år av stroke. En av sex patienter av dessa har fått ett skydd, de andra har lämnats obehandlade. Då stroke är både kostsamt för samhället och orsakar stort lidande för patienterna med oftast allvarliga men för livet som följd, så finns här mycket att göra , säger Anders Själander, docent och överläkare vid Umeå universitet, Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus.

Enligt Anders Själander kan två av tre stroke orsakade av förmaksflimmer förebyggas. Varje stroke kostar samhället ca 650 000 kr och det innebär att stora vinster kan göras, inte minst för patienten. Om 70% av patientgruppen skulle behandlas efter Socialstyrelsens riktlinjer skulle samhället och sjukvården spara en halv miljard kronor om året – efter att kostnaderna för vården dragits av.

– Varje gång sjukvården träffar en patient med förmaksflimmer kan man faktiskt påverka händelseförloppet för just den patienten. Det är en möjlighet vi måste ta tillvara på i mycket större utsträckning, säger Anders Själander.

KOL är den enda folksjukdomen som ökar i dödlighet och det på grund av att sjukdomen är både underdiagnostiserad och underbehandlad. Idag går många patienter odiagnostiserade, vilket gör att mörkertalet är stort och att det därmed är svårt att fånga upp sjukdomen tidigt.

– Vi måste bli bättre på att hitta KOL-patienterna eftersom tidig diagnostik och behandling innebär att sjukdomens progressiva förlopp stannar upp med minskad dödlighet som följd. Lungfunktionsmätning (spirometri) kan enkelt diagnostisera patienter som har en begynnande KOL-sjukdom. Spirometrar finns på varje vårdcentral men används inte. Och varför utför primärvården inte en sådan enkel åtgärd som att mäta blodets syreinnehåll hos patienter med lungsjukdomar? säger Kjell Larsson, professor på Institutet för Miljömedicin, IMM, på Karolinska Institutet.

Då det gäller behandling av KOL-patienterna skiljer det sig väldigt mellan de olika landstingen, vilket ytterligare visar att de nationella riktlinjerna inte efterföljs.

För ytterligare information, kontakta:

Kjell Larsson, professor på Institutet för Miljömedicin, IMM, på Karolinska Institutet ,070 582 07 63, kjell.larsson@ki.se

Anders Själander, docent och överläkare vid Umeå universitet, Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus: 0707-5845887, anders.sjalander@medicin.umu.se

Tobias Bäckström, Medicinskt ansvarig, Takeda: 0734-165807, tobias.backstrom@takeda.com

Om Takeda
Takeda är ett globalt läkemedelsbolag präglat av stark lokal närvaro. Takeda gick samman med Nycomed 2011 och finns representerade i ett 70-tal länder där företaget strävar efter att arbeta i nära partnerskap med vården. Takeda utvecklar och marknadsför såväl receptfria som receptbelagda läkemedel. Terapiområden inkluderar hjärta/kärl, metabola sjukdomar, gastroenterologi, onkologi, CNS-sjukdomar, inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, lungsjukdomar och smärta. Genom världsledande forskning förbättrar Takeda patienters hälsa och erbjuder innovativa lösningar för vården. Företaget har omkring 30 500 anställda. Huvudkontoret ligger i Osaka, Japan. Det svenska huvudkontoret finns i Solna och har ett 40-tal medarbetare. Läs mer påwww.takeda.se

SBU-rapporten ”Förmaksflimmer Förekomst och risk för stroke”:
http://www.sbu.se/sv/Om-SBU/Nyheter/Formaksflimmer---forekomst-och-risk-for-stroke/ och http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/2/Formaksflimmer_forekomst_risk_for_stroke.pdf

Bifogade filer

PDF-dokument