Riksdagen tog ny tobakslag

Nyheter   •   Dec 12, 2018 17:14 CET

Sveriges riksdag har klubbat igenom en ny tobakslag. Det blir förbjudet att röka på uteserveringar, tillståndsplikt på tobaksförsäljning införs och snusförpackningar måste innehålla minst 20 portioner. Det är några av förändringarna som träder i kraft 1 juli 2019.

Svårt med förtroendet för förtroendevalda som sätter tobaksindustrin före barnen

Nyheter   •   Apr 05, 2018 08:36 CEST

Det börjar tidigt. Omkring sjutusen foster exponeras varje år i vårt land för nikotin genom moderns rökning eller snusning. Ingen förälder vill att ens barn ska börja röka eller snusa. Trots det är ungefär var femte vuxen i ”föräldraålder” daglig användare av tobak. Skyddet av det växande livet, viljan att vara det goda föredömet utkämpar dagligen en svår kamp mot nikotinberoendet. I den kampen ger samhället i dag inte tillräckligt stöd. Tobaksproblemet ärvs fortfarande mellan generationer, trots all kunskap om negativa effekter på hälsa, miljö och ekonomi. Trots att effektiva åtgärder som kan bryta förloppet finns.

Den globala tobaksepidemin beräknas årligen döda minst 7 miljoner människor varav flertalet lever i utsatta länder. Den har initierats och underhållits i över hundra år av en industri som genom en lika cynisk som skicklig taktik lyckats förhindra, försvaga eller skjuta upp samhällets försök att begränsa. Tobaksindustrin bygger på korruption, skuldslaveri, barnarbete och miljöförstöring i tobaksodlande länder – ett faktum som även svenska snusentusiaster bör besinna.

Tobakskonventionen (WHO:s Framework Convention on Tobacco Control) är världssamfundets samlade svar på den globala tobaksepidemin. Den samlar i ett stort antal artiklar och riktlinjer alla de åtgärder som – tillsammans – befunnits kunna varaktigt minska tobaksbruket. Konventionens mål är att ”skydda nuvarande och framtida generationer från de förödande hälsomässiga, sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av tobaksbruk och exponering av tobaksrök…” Anslutande länder ska bland annat ”mobilisera starkt politiskt engagemang”, ”inrätta och finansiera en stark nationell samordnande funktion för arbetet” och – inte minst – ”skydda folkhälsopolitiken från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin”.

En aktuell sammanfattning (Tobakskonventionen, andra upplagan, 2018) kan laddas ner från www.tobaksfakta.se – en läsning som kan göra riksdagsarbetet lättare.

Barn har rätt till bästa möjliga hälsaI dag har 181 länder ratificerat konventionen, Sverige redan år 2005. Genom ratificeringen har vi förbundit oss att inkludera konventionens åtgärder i vår lagstiftning. Denna process har gått besvärande långsamt. Regeringens aktuella förslag nu är ett steg – om än litet. Att det ändå väcker motstånd illustrerar den okunskap som finns i samhället om konventionen.

De mest kontroversiella förslagen rör rökfria utemiljöer och begränsningar i marknadsföringen av tobaksvaror på säljställen. I samband med riksdagens behandling av propositionens förslag är det av särskilt intresse att påminna om en annan konvention med starka paralleller till tobakskonventionen, nämligen FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Den ratificerades av Sverige redan 1990 men först på senare år har uppmärksammats hur väl den samstämmer med och förstärker tobakskonventionen.

Barnkonventionen konstaterar att varje barn har en rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa. Detta står i skarp motsättning till tobaksindustrins agerande: t.ex. barn som främsta målgrupp för marknadsföring (för att ersätta vuxna döende kunder) och barn i tobaksproduktionen (istället för i skolan). Konventionen uppmanar också samhället att ”vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa”. Kan politikens svaghet för snusindustrins intressen vara ett problem här?

Propositionens förslag om utvidgade rökfria miljöer påminner oss om samhällets skyldighet att tillämpa ett barnperspektiv: barn är mer känsliga än vuxna för passiv rök och kan inte lika lätt skydda sig från exponering. Rökfria miljöer i sig bidrar också till den avnormalisering av rökning som är en viktig del i orsaken till minskande rökning i samhället – till gagn för barnet. Barns bästa ska komma i främsta rummet – deras rätt till en rökfri samhällsmiljö ska vara överordnad ”rätten” att röka.

Också när det gäller propositionens förslag om restriktioner i marknadsföring på säljställen av tobaksvaror bör politikerna fräscha upp kunskapen om barnkonventionen. Barn är en viktig målgrupp för reklam av olika slag eftersom nio av tio börjar använda tobak före 18 års ålder, se bara på produktutvecklingen med mängder av smaktillsatser. Forskning visar entydigt på ett samband mellan exponering av reklam och tobakskonsumtion hos barn. Marknadsföring av tobak är därför inte förenlig med barnets rätt till hälsa och inte heller till rätten att skyddas mot utnyttjande.

Slutsatsen är att respekt för barnets rättigheter kräver att vi lever upp till tobakskonventionens ”portalparagraf”: Tobaksindustrin kan inte tillåtas att påverka folkhälsopolitiken.

Tobakskonventionen omfattar all tobakTobaksvaror är inte vilka produkter om helst. De ska därför inte hanteras som vanliga produkter och handelsvaror. Snusets reglering som livsmedel är t.ex. en oegentlighet tillkommen genom politisk inkompetens. Att snusets effekter på hälsan med nuvarande kunskap bedöms lindrigare än rökningens betyder inte att snuset ur marknadsföringssynpunkt ska behandlas lindrigare än cigaretter. Tobakskonventionen är tydlig – den omfattar alla tobaksformer. Inte heller barnkonventionen ger stöd för särbehandling av snuset.

Oavsett hur mycket mindre skadligheten är jämfört med rökning ska snusning inte betraktas som en ofarlig ersättning. Snuset har allvarliga hälsoeffekter. Risken ökar för dödlig hjärtinfarkt och stroke. Vid hög förbrukning ökar risken för diabetes. Snusning är liksom rökning förenad med allvarliga skadeverkningar för fostret – nyligen har rapporterats om störning av hjärtrytmen hos spädbarn vars mödrar snusat under graviditet.

Snus räddar liv! lyder snusindustrins mantra. Men snus har ingen hälsobringande verkan i sig. Räddar liv gör man genom att sluta röka. Räddar liv på sikt gör vi genom att med kända åtgärder skydda våra unga från att börja experimentera med tobak och riskera ett livslångt nikotinberoende. Räddar liv gör ett samhälle som satsar på tillgängligt och kompetent avvänjningsstöd i hälso- och sjukvården. Sådana resurser kan öka när vi genom minskat tobaksbruk minskar belastningen och kortar köerna i sjukvården – ett samband vi tyvärr sällan hör från beslutsfattare som – med all rätt – är bekymrade över vårdköerna.

Genomgående för negativa synpunkter i allianspartiernas motioner är att man från sitt vuxenperspektiv betraktar regeringens förslag som spretiga ”förbud” och ”begränsningar” för enskilda vuxna medborgare som vill ha rätt att agera enbart efter eget huvud. Denna brist på medvetenhet om barnkonventionens perspektiv och tobakskonventionens bredd främjar inte barnets rätt till en tobaksfri uppväxt. Den rätten är alla vuxnas ansvar. Också riksdagsledamöters.

Införandet av rökfria restauranger lärde oss att även djupt rotade inställningar i befolkningen kan påverkas. Trots obstruerande insatser från tobaksindustrin och restaurangägarna. Opinionsundersökningar visar att det nu drygt tio år senare finns ett starkt stöd i samhället för en begränsning av tobaksindustrins möjligheter att fortsätta sin destruktiva verksamhet att vinna kunder i ytterligare generationer. Varför strävar de politiska partierna inte att hinna ikapp sina väljare?

Regering och riksdag bör tillsammans besinna sitt ansvar för de åtagande Sverige gjort gentemot barnkonventionen och tobakskonventionen. Sitt ned, läs på konventionerna, gör om! Börja med tobakskonventionens artikel 5.3 och byt ut industrins svängdörrar i regerings- och partikanslier.

Då kan vi återfå det förtroende som ett lands politiska ledning bör åtnjuta. Ni har ett val. Men det är vi som väljer.

Per Haglind, docent, ordförande i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

Göran Boëthius, docent, styrelseledamot i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

Regeringens förslag om ny tobakslag är, liksom riksdagens behandling av förslaget, tydligt märkt av tobakstillverkarnas särintressen. Denna påverkan på folkhälsopolitiken innebär ett brott mot innebörden i såväl barnkonventionen som tobakskonventionen. Det skriver företrädare för Tobaksfakta – oberoende tankesmedja i ett öppet brev till regering och riksdag.

Läs vidare »

Tobaksfakta om regeringsombildningen: Risk att tappa styrfart i tobaksarbetet

Nyheter   •   Jul 31, 2017 12:24 CEST

Efter regeringsombildningen i fredags är socialminister Annika Strandhäll ansvarig för folkhälsopolitiken i Sverige. Hon tar över detta ansvar samt ansvaret för sjukvårdspolitiken från Gabriel Wikström som lämnar regeringen av hälsoskäl. Sedan tidigare är Annika Strandhäll ansvarig för socialförsäkringspolitiken och det ansvaret behåller hon. Detta innebär att den folkhälsoansvariga ministern nu har ett mycket större ansvarsområde än före Gabriel Wikströms avgång. Tobaksfakta ser, liksom flera andra folkhälsoorganisationer, med oro på denna förändring.

– Vi ser fram emot samarbete med Annika Strandhäll, och hoppas att folkhälsopolitiken inte blir eftersatt i konkurrensen med vård- och socialförsäkringsfrågor, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, Tobaksfakta.

– Det är viktigt att inte tappa styrfart nu i tobaksarbetet utan fortsätta på den väg som stakats ut av Gabriel Wikström. Han har haft en stark ambition att utveckla det svenska tobaksförebyggande arbetet, särskilt att försöka stoppa tobaksindustrins nyrekrytering av nya konsumenter bland barn.

– För att förverkliga dessa viktiga åtgärder för våra barns skull behövs ett starkt folkhälsoarbete som fortsatt prioriteras inom socialdepartementet. Socialdepartementet behöver också ge Folkhälsomyndigheten tydligare uppdrag att prioritera folkhälsan.

​Tobaksfakta ser med oro på att folkhälsofrågorna på socialdepartementet nu tas över av en minister som även har två andra tunga ansvarsområden. – Vi får inte tappa styrfart i tobaksarbetet, säger Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Margaretha Haglund.

Läs vidare »

Europeiskt förebyggarpris till Göran Boëthius

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 09:38 CEST

​Docent Göran Boëthius, styrelseordförande i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, har tilldelats utmärkelsen ENSP 20 years Anniversary award. Frivilligorganisationen The European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) uppmärksammar med denna utmärkelse personer som gjort viktiga insatser i det europeiska tobaksförebyggande arbetet.

Se Tobaksfaktas informationsfilm på bio!

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 13:50 CET

Ska du gå på bio i veckoslutet? Missa inte reklamfilmerna i så fall! I morgon fredag börjar Tobaksfaktas informationsfilm Kiosken att visas i reklamfilmsblocken på SF:s cirka 60 biografer runt om i landet. Filmen har skapats av det unga produktionsbolaget Othervice på uppdrag av och i samarbete med Tobaksfakta. Omkring 130 000 biobesökare kommer att nås av den 45 sekunder långa filmen, som vill öka medvetandet om de nya varningsbilderna på tobaksförpackningar hos en bred målgrupp.

Filmen ingår i Tobaksfaktas specialsatsning för att informera om de nya tobaksregler som Sverige och övriga EU nu får genom att genomföra det förändrade tobaksproduktdirektivet. Satsningen stöds av Folkhälsomyndigheten.

Biokampanjen pågår i några dagar, men Kiosken kan även ses på Youtube och kommer att spridas i många olika kanaler.

Tobaksfakta är en partipolitiskt och kommersiellt oberoende ideell förening för kunskapsförmedling, opinionsarbete och informationsspridning på tobaksområdet. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

I morgon fredag börjar Tobaksfaktas informationsfilm Kiosken att visas i reklamfilmsblocken på SF:s cirka 60 biografer runt om i landet. Omkring 130 000 biobesökare kommer att nås av den 45 sekunder långa filmen, som vill öka medvetandet om de nya varningsbilderna på tobaksförpackningar hos en bred målgrupp.

Läs vidare »

20-tal cigarettmärken har nu varningsbilder

Nyheter   •   Dec 12, 2016 10:33 CET

Minst 20 cigarettmärken på den svenska marknaden har nu varningsbilder på paketen. Det visar en medlemstävling som Smart Ungdom genomfört samt övrig rapportering till Tobaksfakta. Om fem månader, 20 maj 2017, får paket utan varningsbilder inte längre säljas.

5253 I slutet av augusti fick Tobaksfakta de första rapporterna om att cigarettpaket med varningsbilder börjat dyka upp på den svenska marknaden. Det gällde då märket Prince. Under de senaste månaderna har sedan rapporterna kommit allt tätare och från allt fler olika håll i landet. Tobaksfakta har också fått hjälp av ungdomsorganisationen Smart Ungdom som bad sina medlemmar att besöka butiker och kiosker för att kolla varningsbildsläget. Sammantaget finns nu rapporter om ett 20-tal cigarettmärken som börjat säljas i paket med varningsbilder och de nya paketen finns på allt ifrån bensinmackar till stormarknader.

Varningsbilder ska minska rökningen

Förändringarna följer EU:s nya tobaksproduktdirektiv och samma varningsbilder kommer nu på cigarettpaketen i hela EU. Den nya tobakslagen säger, liksom EU-direktivet, att hälsovarningar med både text och bild ska täcka 65 procent av paketens fram- och baksidor. Varningsbilderna hämtas från ett EU-gemensamt bildbibliotek. Det finns tre uppsättningar av bilder, varje uppsättning innehåller 14 bilder och ska användas under ett år, sedan går man över till en annan av bilduppsättningarna. De 14 bilderna i den första uppsättningen syns nu på svenska cigarettpaket. Tobaksfakta har tagit fram material med korta forskningsfakta bakom var och en av bilderna.

Bakgrunden till EU-beslutet om tobaksförpackningarna är att forskning tydligt visat att hälsovarningar med bilder är ännu effektivare än enbart textvarningar för att öka medvetenheten om tobakens hälsorisker. Bilder väcker känslor och ger ett starkare intryck, vilket gör det lättare att sluta röka och att inte återfalla. Läs gärna Tobaksfaktas faktablad om varningsbilder.

Minst 20 cigarettmärken på den svenska marknaden har nu varningsbilder på paketen. Det visar en medlemstävling som Smart Ungdom genomfört samt övrig rapportering till Tobaksfakta. Om fem månader får cigarettpaket utan varningsbilder inte längre säljas.

Läs vidare »

Avskräckande varningsbilder på cigarettpaket får starkt stöd i opinionsstudie

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 19:05 CET

 • 7 av 10 tycker det är bra med varningsbilder på cigarettpaket.
 • 8 av 10 anser att varningsbilder bör vara avskräckande.
 • 6 av 10 tror att varningsbilder bidrar till att färre ungdomar börjar röka.

Det framgår av en opinionsundersökning som gjorts på uppdrag av Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

I våras ändrades tobakslagen och nu pågår införandet av varningsbilder på röktobak för fullt. Lagändringen är en anpassning till ett nytt EU-direktiv och samma varningsbilder införs nu i alla medlemsländer.

Tobaksfakta lät undersökningsföretaget Novus intervjua 1000 slumpvis valda personer i åldrarna 18-79 år om deras erfarenhet av och uppfattning om varningsbilderna. Resultatet visar att införandet har ett starkt stöd.

68 % anser att det är bra med varningsbilder på cigarettpaket. Lika stor andel menar att varningsbilderna kan bidra till ökad kunskap om tobakens skadeverkningar. 66 % tycker att varningsbilderna gör tobaken mindre attraktiv och 60 % att de kan minska risken att unga börjar röka. Nästan hälften tror att bilderna kan hjälpa rökare som vill sluta röka. Hela 77 % instämmer i att varningsbilder på tobak bör vara avskräckande och bara 12 % anser att varningsbilderna överdriver faran med rökning.

– Det är tydligt att svenska folket förstår att varningsbilderna är en viktig åtgärd och att bilderna också ska vara ärligt avskräckande för att ha avsedd effekt på tobaksbruket, säger Margaretha Haglund, Tobaksfaktas tobakspolitiska expert.

– Det känns fantastiskt att stödet är så starkt eftersom varningsbilder är ett mycket kostnadseffektivt sätt att få ut hälsoinformation om tobak och en åtgärd som vi också vet har effekt.

Tobaksfakta är en partipolitiskt och kommersiellt oberoende ideell förening för kunskapsförmedling, opinionsarbete och informationsspridning på tobaksområdet. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

7 av 10 tycker det är bra med varningsbilder på cigarettpaket. 8 av 10 anser att varningsbilder bör vara avskräckande. 6 av 10 tror att varningsbilder bidrar till att färre ungdomar börjar röka. Det framgår av ​en opinionsundersökning som gjorts på uppdrag av Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

Läs vidare »

Tobaksfakta informerar om forskningsfakta bakom varningsbilderna

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 09:19 CET

Cigarettpaket med varningsbilder blir nu snabbt allt vanligare i våra butiker och om några månader till (20 maj 2017) ska alla förpackningar för cigaretter och röktobak ha sådana bilder. Samma varningsbilder införs i hela EU. Bilderna är ofta otäcka och kan verka skrämmande – det är ju en skrämmande verklighet de illustrerar. Samtliga hälsovarningar bygger på väl undersökta fakta, som bilderna lyfter fram på ett effektivt sätt.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – har fått tillgång till det första årets 14 varningsbilder för att kunna informera om deras faktabakgrund. Vi har tagit fram en kortfattad information om forskningen bakom budskapet i varje bild. Författare är Hans Gilljam, processor emeritus, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Genom att klicka på småbilderna nedan kommer du till informationssidorna. Småbilderna med länkar till ytterligare information finns även på www.tobaksfakta.se:s avdelning om Sveriges nya tobaksregler.

Observera att EU har upphovsrätt till bilderna och att det är förbjudet att använda de varningsbilder Tobaksfakta här fått tillstånd att publicera i några andra sammanhang!

Klicka på bilderna för att se fakta bakom varningarna!

tanderna-liten stroke-liten naraochkara-liten

nara-och-kara-liten lungorna-liten lungoperation-liten

impotens-liten hjartinfarkt-vit-liten halscancer-liten

fortrangningar-liten dodaofottbarn-liten blindhet-liten

barn-liten

Tobaksfakta är en partipolitiskt och kommersiellt oberoende ideell förening för kunskapsförmedling, opinionsarbete och informationsspridning på tobaksområdet. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

Cigarettpaket med varningsbilder blir snabbt allt vanligare i våra butiker och 20 maj 2017 ska alla förpackningar för cigaretter och röktobak ha sådana bilder. Tobaksfakta publicerar nu det första årets 14 varningsbilder tillsammans med information om faktabakgrunden till budskapet i varje bild.

Läs vidare »

Växande stöd för Rökfritt Sverige 2025 väcker hopp

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 08:45 CET

Rökfritt Sverige 2025 är ett mål som stadigt får växande stöd. 129 myndigheter, företag och organisationer har hittills ställt sig bakom initiativet. Även Sveriges Kommuner och Landsting har nu tagit detta steg, liksom tidigare KPA Pension, som förvaltar tjänstepensionen för 1,4 miljoner kommun- och landstingsanställda.

– Vår förhoppning är att dessa ställningstaganden kan stimulera ännu fler landsting, regioner och kommuner att uttala sitt stöd, säger Göran Boëthius, ordförande i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja och nationell samordnare av Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

– Och inte minst – att regeringen lyssnar med stora öron – och agerar därefter.

I politisk enighet beslutade styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting på fredagen att ställa sig bakom målet att fasa ut rökningen i vårt land. SKL blev därmed en av för närvarande 129 myndigheter, företag och organisationer som tagit ställning för ett politiskt beslutat måldatum när dagligrökningen i Sverige ska vara nere på max fem procent. Det föreslagna måldatumet är år 2025.

– Det är en tydlig signal till våra medlemmar – kommunerna och landstingen – och vi hoppas att fler av dem nu kommer att följa oss och ställa sig bakom Rökfritt Sverige 2025, säger Emil Broberg, V, 3:e vice ordförande i SKL-styrelsen.

– Rökningen har starka negativa effekter för våra medlemmar. Dels drabbas medborgarna direkt genom att tobaksbruket leder till sämre hälsa och möjligheter till ett gott liv. Och dels går en stor andel av landstingens och kommunernas resurser till att ta hand om följderna av rökningens skadeverkningar.

Några veckor tidigare fattade kommun- och landstingssektorns pensions- och försäkringsbolag KPA Pension beslut om att stödja Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. KPA:s hållbarhetschef Eva Axelsson förklarar att beslutet är en naturlig följd av bolagets policy om hållbara investeringar. Sedan slutet av 1990-talet investerar KPA Pension inte i vapen, tobak, alkohol, kommersiella spel eller verksamhet som är skadlig för miljö och människor.

– Våra kunder vill ha en trygg och etisk pensionsförvaltning och vi har ett stort samhällsansvar som pensionsförvaltare åt kommuner och landsting. Men vi ser även starka finansiella skäl att inte investera i exempelvis tobaksindustrin. Långsiktigt är det inte smart att ha sina pengar i den här typen av företag, detta är inte en modern framtidsindustri, säger Eva Axelsson.

– Vi vill gärna att vårt ställningstagande för Rökfritt Sverige 2025 inspirerar till mer debatt om vad som är hållbara investeringar – en sådan samhällsdiskussion behövs!

Företrädare för SKL och KPA Pension medverkar i morgon, tisdag, vid ett seminarium om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 ur ett barnrättsperspektiv.

Bakgrund

År 2013 gick startskottet för opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, efter internationell förebild. Syfte; att mobilisera stöd för kravet att regeringen ska slå fast ett måldatum när dagligrökningen ska vara högst fem procent och skapa en plan för hur målet ska nås.

Snabbast att ställa sig bakom kravet var organisationer i hälso- och sjukvårdssfären och inom barn- och ungdomssektorn, men snart väcktes engagemang även inom många andra sektorer. 16 landsting/regioner, tre länsstyrelser och 15 kommuner finns nu bland stödjarna. Regeringen ställde sig i början av 2016 bakom målet Rökfritt Sverige 2025, vilket bland annat framgår av ANDT-strategin för 2016-2020 (ANDT=Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak). Fortfarande saknas dock en tydlig plan för hur målet ska nås.

Kontakt: Göran Boethius, medicinsk och tobakspolitisk expert, 070-6425117

Tobaksfakta är en partipolitiskt och kommersiellt oberoende ideell förening för kunskapsförmedling, opinionsarbete och informationsspridning på tobaksområdet. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

Målet Rökfritt Sverige 2025 får allt bredare stöd. Bland 129 organisationer som anslutit sig finns nu även Sveriges Kommuner och Landsting och kommun- och landstingssektorns pensionsbolag KPA Pension. – Vi hoppas att detta ska stimulera ännu fler landsting och kommuner att uttala sitt stöd, säger Göran Boëthius, nationell samordnare av Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Läs vidare »

Sveriges feministiska regering bör driva genderfrågan på COP7 i Indien

Nyheter   •   Nov 04, 2016 16:12 CET

På måndag inleds den sjunde partskonferensen för alla de 180 länder och regioner – inklusive EU – som har ratificerat den internationella tobakskonventionen. COP7 (COP=Conference of the Parties) arrangeras 7-12 november i Delhi i Indien.

Inför COP7 riktar Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor) en uppmaning till den svenska regeringen:

Driv frågan om konkreta rekommendationer för hur länder ska genderanpassa sitt tobaksförebyggande arbete!

I ett brev till regeringen lyfter de båda organisationernas ordföranden – Göran Boëthius och Maj-Inger Klingvall – fram tobakskonventionens tydliga skrivningar om bland annat vikten av att minska och förebygga rökning bland flickor och kvinnor. Konventionen säger också att alla tobaksförebyggande insatser bör bedömas ur gendersynpunkt. Rapporter tyder på att det finns en eftersläpning när det gäller genomförande av dessa delar av tobakskonventionen.

”Vår starka förhoppning är därför att Sveriges feministiska regering – tillsammans med EU – ska driva denna fråga framåt så att retoriken har möjlighet att utvecklas till praktik”, skriver Göran Boëthius och Maj-Inger Klingvall.

Här kan du läsa hela brevet.

På måndag inleds den sjunde partskonferensen för de 180 länder som har ratificerat den internationella tobakskonventionen, 7-12 november i Delhi i Indien. Inför COP7 riktar Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor) en uppmaning till den svenska regeringen: Driv frågan om hur länder ska genderanpassa tobaksarbetet!

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Tobakspolitisk expert
 • maknrgzuarxpetuqhaep.hbwagvhludyndiy@thgobuiaktzsfalakbutazg.skvewn
 • 0707426006
Margaretha Haglund arbetar som tobakspolitisk expert för Tankesmedjan Tobaksfakta sedan dess start år 2011. Hon har lång... Visa mer

 • Presskontakt
 • Styrelseledamot och opinionsbildare
 • Tobakspolitik och hälsa
 • bowsetznhitmusmn@tbcobrsakwqsfnfakawtaop.sqzekr
 • 0706425117
Göran Boëthius bygger sitt engagemang i tobaksfrågor på ett yrkesliv som lungläkare. Sedan tidigt 80-tal har han deltagit i... Visa mer

Om Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

För ett tobaksfritt samhälle

Tobaksfakta är en partipolitiskt och kommersiellt oberoende ideell förening för kunskapsförmedling, opinionsarbete och informationsspridning på tobaksområdet. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

Adress

 • Tobaksfakta – oberoende tankesmedja
 • Box 4180
 • 102 64 Stockholm
 • Vår hemsida