Skip to main content

Tobaksfakta ställer ut i EU-parlamentet

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2013 08:58 CEST

Tankesmedjan Tobaksfakta genomför 22- 26 april en utställning i EU-parlamentet i Bryssel på temat Skydda barnen mot tobak. Det sker i samarbete med organisationen Smoke Free Partnership, SMP, och äger rum i samband med att parlamentsutskottet för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet, Envi, diskuterar det första förslaget till skärpningar av EU-kommissionens tobaksproduktdirektiv.

Utskottets föredragande i frågan, ”rapportören”, har lagt fram ett förslag med krav på skärpningar som t ex neutrala paket för cigaretter och rulltobak, förbud för internethandel med tobak och ökad tillsyn av bruket med vattenpipa. Allt för att bättre skydda barn och ungdomar mot tobak.

Det är Carl Schlyter, MP, utskottets vice ordförande, som inbjudit Tobaksfakta och SMP.

Utställningen ger i bilder och text exempel på åtgärder som kan stärka tobaksproduktdirektivet och minska tobakens tillgänglighet och attraktivitet hos de unga och på det sättet minska den börda av sjukdomar och död som tobaken orsakar i Europa.

- Utställningen är viktig därför att tobak fortfarande är den största orsaken till ohälsa, säger Ewy Thörnqvist, generalsekreterare i Tankesmedjan Tobaksfakta.

- Det handlar om hur vi ska kunna arbeta förebyggande så effektivt så att allt färre unga rekryteras till det beroendeframkallande tobaksbruket. EU-parlamentet spelar en viktig roll i det arbetet.

- Tobaksproduktdirektivet ger Europa en utmärkt möjlighet att genomföra några av de åtgärder som vi tack vare vetenskaplig forskning vet är effektiva. Samtidigt är det ett sätt att genomföra de åtgärder som finns i WHOs tobakskonvention, som EU och samtliga medlemsländer ratificerat.

Det är tre åtgärder som Tobaksfaktas utställning lanserar:

  1. Neutrala cigarettpaket
  2. Exponeringsförbud på säljställen
  3. Insatser mot illegal tobakshandel

Neutrala paket

Cigarettpaketens utseende är en kanal för marknadsföring. Tobaksbolagens märkningsstrategier påverkar attityder och köpvanor, särskilt hos unga människor. Genomsnittsrökarna och barnen omkring dem exponeras för förpackningarnas budskap över 5 000 gånger om året.  Stora bildvarningar på neutrala paket utan logotyper och med en enda enhetlig färg gör hälsovarningarna tydligare och minskar paketens lockelse.

Exponeringsförbud

Exponering av tobak på säljställen är en form av marknadsföring, som särskilt förknippas med barns och ungdomars rökdebuter. Exponeringen ökar impulsköpen och kan locka före detta rökare liksom dem som försöker sluta röka att köpa cigaretter igen. En majoritet av europeerna är mot såväl reklam som exponering på säljställen

Illegal handel

Illegal tobakshandel är ett hot mot folkhälsan därför att smugglade cigaretter är billigare och därför mer överkomliga för ungdomar. Det krävs flera samtidiga åtgärder för att framgångsrikt bekämpa illegal tobak som t ex säkerhetsmärkning på paketen, striktare gränskontroll och åtgärder från regeringarna med utökade tvångsmedel och skärpta straff.

Unga kvinnor målgrupp

- Tobaksindustrin skyr inga medel när det gäller att lura in unga kvinnor till ett livslångt tobaksbruk genom att utforma cigarettpaket och snusdosor som parfymförpackningar och make up-burkar. Det krävs ett starkt produktdirektiv som förbjuder sådana förpackningar Det säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta.

I en policydebatt den 24 april talar hon om ”Tobaksförpackningar med särskild tonvikt på unga kvinnor”.

Hon säger att allt sedan 1920-talet har tobaksindustrin i land efter land fångat kvinnorna med reklamargument som att de med cigaretternas hjälp blir smärta, vackra och jämställda.

I takt med att länderna infört allt mer omfattande reklamförbud har utformningen av cigarettpaketen blivit helt avgörande för marknadsföringen.

En utformning som särskilt tilltalar unga kvinnor är de smala slimcigaretterna. De uppfattas som mindre hälsofarliga och som hjälpmedel för att gå ner i vikt.

Förbud för slimcigaretter är därför mycket viktigt.

Neutrala förpackningar och stora varningsbilder som också visar kvinnor som drabbats av allvarliga följder av tobaksbruket, vilket hittills varit ovanligt, kan minska rökningen bland kvinnor och flickor.

- Det är hög tid för Sverige och EU att sätta stopp för tobaksbolagens knep att packa in sina dödsmedel i guld och purpur. Nu krävs ett engagerat politiskt ledarskap, säger Margaretha Haglund.

Tobaksfaktas utställning kommer till Riksdagshuset i Stockholm i slutet av maj.

 

 

Tobaksfakta är en partipolitiskt och kommersiellt oberoende ideell förening för kunskapsförmedling, opinionsarbete och  informationsspridning på tobaksområdet. Vår framtidsversion är ett tobaksfritt samhälle.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera