Skip to main content

Telenor fokuserar på företagsmarknaden och stärker sin grossist-verksamhet samt avyttrar privatkundbasen

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 09:02 CEST

Telenor har idag tecknat ett omfattande grossistavtal gällande produktion av operatörstjänster för telefoni- och internettjänster till Glocalnet avseende Utfors privatkunder. Grossistavtalet har ett uppskattat värde om minst 300 Mkr under en treårsperiod, med option för Glocalnet om förlängning på ytterliggare tre år.

Telenor har idag också tecknat avtal med Glocalnet om en försäljning av Utfors privatkundsbasen per den 1 september 2003.

Försäljningspriset uppgår till ca 80 Mkr kontant, varav 50 Mkr ersätts direkt i samband med överlåtelsen och resterande del löpande över 3 månader.

Vid senaste årsskiftet gjordes en sammanslagning av Utfors och Telenor. Därmed skapades en ny aktör, Telenor AB, med huvudfokus på företagsmarknaden. Som ett naturligt led i fokuseringen av verksamheten har Telenor idag, efter en tids förhandlingar i en strukturerad budprocess med ett antal intressenter, slutfört processen kring en försäljning av privatkundsverksamheten.

Dagens affär innebär att Utfors privatkundsbas med omkring 130 000 kunder inom fast telefoni och uppringd Internetaccess under året kommer att integreras i Glocalnets verksamhet.

Försäljningspriset uppgår till 80 Mkr kontant, varav 50 Mkr erläggs direkt i samband med avtalets undertecknande och resterande del löpande över 3 månader. Vidare tecknar parterna ett treårigt avtal, med option för Glocalnet på förlängning på ytterligare tre år, som innebär att Telenor tillhandahåller operatörstjänster till Glocalnet med ett uppskattat totalt värde om 300 Mkr under perioden avseende Utfors privatkunder.

De finansiella konsekvenserna av affären innebär ingen justering av Telenor/Utfors tidigare lämnade prognos avseende EBITDA och kassaflöde.

"Avtalet med Glocalnet är ett av de största grossistavtalen för Telenor. Detta är ett led i renodlingen av Telenors verksamhet där också avyttringen av Utfors privatkunder ingår som ett naturligt led. Vi kan nu koncentrera oss fullt ut på företagsmarknaden och grossistverksamhet för operatörstjänster", säger Björn Johan Flakstad Vd Telenor.

Nordfirst Corporate Finance har agerat som finansiell rådgivare och Linklaters har agerat legal rådgivare till Telenor i transaktionen.

För ytterligare information kontakta:
Finansdirektör, Johan Dennelind tel: +46734417144 Kommunikationsdirektör, Markus Boberg, tel: +46 8-5878 8100 el. +46 734-418100

Om Telenor/Utfors
Det nya Telenor i Sverige är en innovativ och ledande leverantör av datakommunikation, fast- och mobil telefoni. Bolaget är idag huvudutmanare på företagsmarknaden inom IT & kommunikation och har ca 450 anställda, med egna kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad och Överkalix .

Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag, med en omsättning 2002 på 48,8 miljarder NOK. Företaget har 22,000 anställda. Telenor är ett av nordens ledande företag för distribution av telefoni, information, kunskap och underhållning. Förutom satsningarna på den nordiska hemmamarknaden har Telenor omfattande, och snabbt växande verksamhet i en rad länder i Europa och Sydostasien.

Telenors verksamhet inom företagskommunikation i Sverige är en sammanslagning av Telenor Business Solutions AB och Utfors AB. Utfors AB är noterat på Nya Marknaden och ägs till 90 % av Telenor ASA (genom dess helägda dotterbolag TBS Infrastructure AB). Operatörsverksamheten bedrivs huvudsakligen i Utfors AB helägda dotterbolag Telenor AB och Utfors Bredband AB. Sedan den 22 april bedrivs verksamheten huvudsakligen under varumärket Telenor. Företaget bedömer att den formella och juridiska sammanslagningen av verksamheterna kommer att vara helt genomförd under året