Skip to main content

Översyn av frivilliga verksamheter när socialförvaltningen måste spara

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2018 19:33 CET

Socialnämnden har fattat beslut om att kostnaderna för förvaltningskansliet, den sociala dagvården, Äldrecentrum och individ- och familjeomsorgens öppenvård ska reduceras med 4,7 miljoner kronor för att säkerställa kvaliteten på all lagstadgad verksamhet, för att se till att all personal har en god arbetsmiljö och för att kunna hålla sig inom fastställda budgetramar.
Det ekonomiska läget är allvarligt, vilket kräver att vi måste se över våra verksamheter så att resurserna används på ett så effektivt sätt som möjligt, betonar socialchef Anneli Koivuniemi.

Måndagen den 19 november fattade Socialnämnden beslut om internbudget och verksamhetsplan för 2019. Det är en tuff budget som innehåller tydliga krav på besparingar. Socialnämnden har redovisat negativa ekonomiska resultat sedan 2016. Då var underskottet 1,9 miljoner, 2017 överskreds budgeten med 8,4 miljoner kronor och i år visar prognosen mot ett underskott på 7,3 miljoner kronor.

Den totala kostnaden för personal och placeringar ryms inte i socialnämndens budget. En annan försvårande omständighet är att de statliga medlen för ökad bemanning inom vården försvinner 2019, vilket innebär ett intäktsbortfall på 2,7 miljoner kronor.

Organisationsförändring och omprioriteringar

Socialnämnden vidtar en rad åtgärder för att säkerställa att handläggningen av nämndens myndighetsärenden sker på ett rättssäkert sätt, att kvaliteten på den lagstadgade vård- och omsorgsverksamheten är god och att såväl medarbetare som chefer får en bra arbetsmiljö.

  • Nämnden har beslutat införa en ny organisation, som fastställs i detalj i början av december.
  • Ett sparkrav på 4,7 miljoner kronor riktas mot förvaltningskansliet och de frivilliga verksamheterna inom vård och omsorgen och individ- och familjeomsorgen. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till ett förändrat arbetssätt på Äldrecentrum och inom den sociala dagvården.
  • Hyresnivåerna inom de särskilda boendena ska ses över.
  • Avgifterna och taxorna inom LSS-verksamheten och vård och omsorgen ska ses över.
  • En översyn av och plan för vilka placeringar som är möjliga att avslutas ska göras.

– Vi är i ett läge där insatser som är frivilliga måste viktas mot de verksamheter som är lagstyrda, så att vi säkerställer att de personer som är i störst behov av samhällets insatser får det stöd de behöver, fastslår Anneli Koivuniemi.

Hon framhåller i sammanhanget att socialnämnden haft flera tillsynsbesök från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Arbetsmiljöverket i de lagstadgade verksamheterna 2018.

– Båda myndigheterna har ställt krav på förbättringar som är riktade till kommuninvånare med behov av stöd och till medarbetare och chefer, betonar hon.

Effektivisering och nya arbetssätt

Anneli poängterar att det i nuläget inte är klart hur verksamheten på Äldrecentrum och den sociala dagverksamheten kommer att bedrivas framöver. Detsamma gäller den icke-lagstadgade öppenvården inom individ- och familjeomsorgen.

– Utredningen kommer att visa hur och i vilken omfattning den frivilliga vård- och omsorgsverksamheten kan bedrivas under den period som vår ekonomi är i obalans och vi kommer att genomlysa vilken verksamhet inom individ- och familjeomsorgen som kan bedrivas i öppna former utan myndighetsbeslut, klarlägger Anneli.

Kontaktpersoner:

Socialchef Anneli Koivuniemi
tel: 0504-181 19  e-post: anneli.koivuniemi@tibro.se

Nås på telefon fram till kl. 12.00 tisdagen den 20 november.

Bengt Andersson
Ordförande i socialnämnden
tel: 0702-09 50 09
e-post: bengt.andersson@politiker.tibro.se

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Bifogade filer

PDF-dokument