This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Det komplicerade regelverket sätter stopp för höghus i Södra Värtahamnen.

Nyhet -

Det komplicerade regelverket sätter stopp för höghus i Södra Värtahamnen.

I Södra Värtahamnen, en del av den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden som håller på att skapas, har det sedan 2008 funnits politiska planer på att bygga höghus på 30-40 våningar, för att skapa en ny och modern skyline för Stockholm ut mot havet. Samtliga politiska partier i Stadshuset har varit positiva till planer för att utveckla denna del av staden i denna riktning. Nu när förslaget kommit från stadens egna arkitekter och tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret så har 30-40 våningshusen krympt till 8 våningshus med hänsyn till bullernivåerna i hamnen, som enligt Stadsbyggnadskontorets egna beräkningar omöjliggör byggande av bostadshus högre än så. Enligt Stadsbyggnadskontoret går det utmärkt att bygga 30-40 våningshus i hamnen, men på grund av bullret så får man inte bygga bostäder, utan endast kontor och liknande.

Det är beklagligt att regelverken kring plan och byggfrågor ser ut på det sättet att inte ens de folkvalda politikerna i Stadshuset kan bestämma hur staden skall utvecklas, utan att regelverket sätter hinder för detta. Det är naturligtvis nödvändigt att det finns bestämmelser som styr de grundläggande och viktigaste aspekterna kring byggande när det gäller t ex miljö, säkerhet, energi osv, men ett regelverk får aldrig komma i vägen för invånarnas visioner om hur deras egen stad skall utvecklas. När stadens invånare och politiker är för planerna, byggherrarna som skall bygga husen är intresserade och det finns ett stort intresse av att bo nära havet och en förståelse bland stadens invånare för nödvändigheten att bygga på höjden för att bygga bort bostadsbristen i Stockholm, så är det märkligt att regelverket sätter stopp på detta sätt.

Det är förståligt att tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret är bundna av gällande regler och bestämmelser och vill säkerställa att man med marginal håller sig inom bestämmelsernas riktlinjer och intentioner, men i detta och liknande fall så borde regelverket kunna styras utifrån de behov och önskemål som finns bland stadens invånare och politiker när enigheten kring frågan är så stark. Det blir märkligt om det är så att just i plan och byggfrågor är det regelverket som har företräde att besluta, före stadens invånare som på demokratisk grund valt sina politiker för att fatta beslut i dessa frågor.

Läs hela artikeln här. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Titania är idag en av Stockholms snabbast växande fastighetsutvecklare. Vi älskar städer som för människor närmare varandra. Vi bygger moderna hem och levande stadsmiljöer att leva livet i. Det är bra för människorna i staden, den sociala hållbarheten och miljön.

Presskontakt

Relaterade nyheter

Titania undersöker: Blir det vanligare med totalrenovering av hyresfastigheter i Stockholm?

Titania undersöker: Blir det vanligare med totalrenovering av hyresfastigheter i Stockholm?

Titania har tyckt sig notera en trend de senaste åren att ägare av hyresfastigheter i Stockholm i högre utsträckning än tidigare, väljer att evakuera de boende i fastigheterna för att kunna totalrenovera. Detta skulle i så fall vara ett trendbrott mot tidigare då många valt att utföra stambyte och endast mindre upprustningsåtgärder med kvarboende hyresgäster. Titania undersökte saken.