Skip to main content

Stora utmaningar när miljonprogrammet skall energieffektiviseras

Nyhet   •   Sep 27, 2012 09:26 CEST

Miljonprogrammet i Sverige byggdes under en tid då beslutsfattande politiker med press från väljare och medborgare, satte höga mål för att snabbt bygga bort bostadsbristen. Det viktigaste var att det skulle gå fort, resultera i många nya bostäder och det skulle framförallt byggas billigt, vilket får konsekvenser när det nu är dags att rusta upp dessa fastigheter. Att bostäderna skulle var energisnåla var det inte många som bekymrade sig om vid denna tid, då Sverige hade god tillgång till billig energi i form av olja, vattenkraft och kärnkraft. Således prioriterades energifrågorna ned, till förmån för andra aspekter av byggandet. Detta arv från mitten av 1960-talet och 10 år framåt, får nuvarande fastighetsägare och boende betala priset för, när miljonprogrammet både måste renoveras och energieffektiviseras, för att klara dagens krav på boendemiljön, energiförbrukning, fastighetsägarnas krav på avkastning och de boendes krav på ett drägligt boende med mera.

Högt satta mål och krav för energiförbrukning

Som exempel finns det ett EU mål till 2020 att sänka energiförbrukningen inom unionen med 20 % jämfört med förbrukningen år 1990. Målet för år 2050, är än mer offensivt, nämligen en sänkning med hela 50 % jämfört med 1990 års nivå! För Sveriges del är målen än högre satta, med en minskning med 20 % av energiförbrukningen jämfört med 2008 års nivå och år 2050 skall Sverige inte släppa ut några växthusgaser överhuvudtaget enligt regeringens målsättning!

Fastigheter och därmed medborgarnas boende pekas ut som en av de sektorer i samhället som förbrukar absolut mest energi och därför har höga krav ställts på just fastighetssektorn för att minska energiförbrukningen rejält jämfört med dagens nivåer. T ex så står uppvärmning av ytor och vatten i fastigheter för 30 % av Sveriges energiförbrukning, enligt uppsatsen "Renovering av flerbostadshus - en studie om energieffektivisering och lönsamhet" från Kungliga Tekniska Högskolan från 2012.

I och med Boverkets nya byggregler 19, BBR, som träder i kraft den 1 januari 2013, så ökas dessutom kraven på minskad energiförbrukning inom byggsektorn ytterligare jämfört med dagens regler. Läs Titanias nyheter om nya BBR 19.

Otydliga och bristande incitament för fastighetsägarna

Bland fastighetsägare råder idag delade meningar om nyttan och vinsten av att investera i energieffektiviserande åtgärder i sina fastigheter. Vissa fastighetsägare har investerar kraftigt, medan andra fastighetsägare valt att göra så lite som möjligt, trots gällande lagstiftning och krav från myndigheter och andra intressenter på kraftfulla förbättringar inom området. En förklaring som förs fram till varför inte mer investeringar görs, är brist på kunskap hos fastighetsägarna om vilka krav som ställs på dem idag och vilka krav och mål som finns framöver, vilka tekniska möjligheter som finns för att sänka energiförbrukningen och framförallt hur det ekonomiska utfallet skulle bli av investeringarna osv.

En annan förklaring tycks vara att återbetalningstiderna på många av investeringarna anses vara så pass långa, att man helt enkelt bedömer det som ekonomiskt ointressant, oavsett hur goda miljöeffekter eller förbättringar av boendemiljön som investeringarna än skulle få.

I andra fall riskerar fastighetsägaren att stå för notan, medan den boende är den som drar nytta av investeringarna och den minskade energiförbrukningen. Ett exempel på detta är t ex investeringar i värmereducerande åtgärder i en fastighet, som blir ekonomiskt ointressanta för fastighetsägaren att genomföra, om det är så att hyresgästen betalar för sin egen förbrukning av värme utöver hyran, varpå fastighetsägaren inte drabbas ekonomiskt om hyresgästen har en hög förbrukning eller inte. Detta får ju effekten att det saknas ekonomiska incitament för fastighetsägaren att sänka fastighetens energiförbrukning och därmed uteblir energibesparande åtgärder.

Vägar för att nå de uppsatta miljö- och energimålen

För att sänka utsläppen av växthusgaser som en del i att nå de uppsatta miljömålen, så kan man antingen minska energiförbrukningen eller öka andelen förnybar energi av den totala energi som genereras. T ex fastighetsbolaget Wallenstam har gjort sig känt genom sin ambitiösa satsning på Grön el genom köpen av egna vindkraftverk. Wallenstam har målet att år 2013 skall företaget vara helt självförsörjande på egen vindkraftsel, dvs de egna vindkraftverken skall generera lika mycket el som företagets samtliga fastigheter förbrukar. Läs mer om Wallenstams vindkraftssatsning på deras hemsida.

Andra fastighetsägare som t ex kommunalägda Vätternhem, satsar hellre sitt kapital på att sänka sin energiförbrukning, än att producera egen miljövänlig el. Enligt Vätternhem är investeringar i energieffektivisering betydligt mer lönsamt än investeringar i t ex egen vindkraft, som har en återbetalningstid på 20-25 år jämfört med investeringar i t ex nya ventilationsaggregat där det tar cirka fem år att få igen det investerade kapitalet. För att läsa mer om Vätternhems satsningar på energieffektiviseringar, klicka här.

Kunskap, rådgivning och nya lösningar krävs

Det är massiva investeringar som krävs i underhåll, renoveringar och energibesparande åtgärder kommande 10-15 år i miljonprogrammet och det är rimligt att tro att fastighetsägarna kommer att fokusera mycket på ekonomiska termer i form av återbetalningstider på investeringarna, storleken på möjliga energibesparingar etc, när man beslutar om vilka åtgärder som skall genomföras och i vilken ordning.

Det finns dock få generella och universella lösningar för att sänka en fastighets energiförbrukning, utan det krävs kunskap och en noggrann analys i varje enskilt fall för att optimera avkastningen på varje investerad krona i energibesparande åtgärder och maximera själva energibesparingen. Dagens entreprenörer inom ROT (Renovering, Ombyggnation, Tillbyggnation) har därför ett stort och viktigt ansvar att ha tillräckligt hög kompetens, kunskap och erfarenhet inom detta område, för att kunna hitta nya och effektiva lösningar på de problem och renoveringsbehov som finns i dagens fastighetsbestånd.

Titanias kompetens inom energibesparingar

Titania arbetar aktivt för att hela tiden kunna erbjuda Stockholms fastighetsägare mer och förbättrad rådgivning kring energifrågor i samband med våra projekt och tack vare företagets ständiga utveckling på området, kan vi presentera attraktiva och intressanta förslag på innovativa lösningar inom energibesparande renoveringar för våra kunder.

För att kunna nå Titanias uppsatta kunskapsmål, så utgör Titanias egen projekteringsavdelning en viktig del. Tack vare våra kvalificerade medarbetare, som besitter hög kompetens inom energi- och projekteringsfrågor, så kan Titania erbjuda sina kunder anpassade och ekonomiskt fördelaktiga förslag på lösningar både när det gäller renoveringar av befintliga fastigheter och vid nyproduktion, där målsättningen är att åtgärderna även skall vara energieffektiva och energibesparande.

Erfarenhet av installationer i både nyproduktion och renoveringar av befintliga fastigheter.

Titania har lång och gedigen erfarenhet av att genomföra energibesparande installationer och utföra renoveringar av fastigheter utifrån högt ställda målsättningar kring miljö- och energifrågor. Ett exempel är t ex Wallenstams passivhusprojekt på Poseidons Gränd i Haninge där Titania genomfört samtliga installationer i de sju fastigheterna med totalt 196 lägenheter, som därmed är ett av de största passivhusprojekten i Sverige. Det mycket energieffektiva systemet som installerats av Titania är framtaget för just passivhus och omfattar samtliga installationer inom el, data, VVS och ventilation.

Projektet för Wallenstam är speciellt i och med att det innehåller mycket nytänkande kring energiutnyttjande och energibesparande åtgärder. Det ventilationssystem av typen FTX som Titania installerat återanvänder på ett effektivt sätt värmen i frånluften för att värma upp den kalla tilluften vilket minskar mängden värmeenergi som måste tillföras fastigheten. Avloppsvärmeväxlaren som installerats i garaget, tillvaratar den värme som finns i avloppsvattnet. För mer information om vilka installationer Titania gjort på Poseidons Gränd coh för att se bilder, på t ex avloppsvärmeväxlaren, ventilationssystemet med mera, se fliken Våra projekt på Titanias hemsida och på Titanias Facebook.

Resultatet av systemet som installerats är att det är så effektivt att inga konventionella element kommer att behöva installeras i fastigheternas lägenheter. De avancerade installationslösningarna innebär bl a att alla centrala installationer i lägenheterna görs under golven, istället för i väggarna på konventionellt sätt. Läs mer om projektet Poseidons Gränd på Wallenstams hemsida.

Förutom Poseidons Gränd, utför Titania för tillfället även för Familjebostäder en totalrenovering av en fastighet i Kv. Oxnö i Farsta med 60 lägenheter, där Titania bland annat byter ut värmesystemet, tappvattensystemet, spillvattenssystemet, elinstallationerna mot nya och moderna, genomför ventilationsåtgärder m.m. I entreprenaden ingår även att tilläggsisolera väggar för att minska värmeförbrukningen i kombination med förbättrad ljudisolering med mera. Läs mer om projektet i Oxnö för Familjebostäder och se bilder på Titanias hemsida.

Vad kan Titania göra för er fastighet?

Förutom ovanstående projekt har Titania fler exempel där våra kunskaper och stora erfarenhet inom energibesparande renoveringar kommit kunderna väl till pass och lett till stora energibesparingar. Det ligger lika mycket i Titanias intresse som i våra kunders, att hitta smidiga, effektiva och ekonomiskt fördelaktiga lösningar på de problem som finns kring energibesparingar och renoveringar, eftersom detta stärker Titanias position och konkurrenskraft inom detta av Titania, prioriterade verksamhetsområde.

Kontakta därför Titania idag och se vad vi kan göra för att sänka energiförbrukningen i just er fastighet!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.