Media no image

Tjust Behandlingsfamiljer medverkar på SKL-konferens

Nyheter   •   Nov 16, 2017 11:25 CET

Konferensen tar fasta på de olika placeringsformer som finns idag, samt att gruppen placerade barn ökar och att behoven ser olika ut.
– Vi tycker självklart att det är väldigt roligt att SKL och Elisabeth Melin bjudit in oss, säger Fredrik Lindwall, VD och föreståndare på Tjust Behandlingsfamiljer, och fortsätter: Bakgrunden är nog, förutom våra goda behandlingsresultat, också LVU-utredningens förslag om en ny placeringsform, ”Behandlingsplacering i familj”. Vårt sätt att arbeta stämmer i stora delar med utredningens förslag.

Erfarenhet och forskning
Tjust Behandlingsfamiljer har arbetat med kraftigt förstärkt familjehemsvård i snart 15 år och med verksamhetens erfarenheter ser Fredrik Lindwall möjligheten att lyfta fram de delar som de ser som viktiga och centrala för att lyckas.
Tjust Behandlingsfamiljer bedriver dessutom ett pågående forskningsprojekt kring de placerade ungas upplevelser och utveckling under placeringstiden.
– De första resultaten börjar nu komma in och det är intressanta resultat som visar att de ungas egna upplevelser av sin problematik förbättras med tiden i verksamheten. Under föredraget på SKLs konferens kommer vi visa på vad vi tror är framgångsfaktorerna för de unga förklarar Fredrik Lindwall.

Du kan läsa mer om forskningsprojektet i artikeln Tjust Behandlingsfamiljer presenterar preliminära forskningsresultat.

Den 21 november medverkar Tjust Behandlingsfamiljer på SKL, Sveriges Kommuner och Landstings konferens ”Barn och unga som är placerade – hur gör vi det bra?”. SKL vill belysa och lyfta fram olika placeringsformer som fungerar bra och Tjust Behandlingsfamiljer är inbjudna för att presentera sin verksamhet.

Läs vidare »
Bldo7mc3tyifxgtmijhb

Tjust Behandlingsfamiljer presenterar preliminära forskningsresultat

Nyheter   •   Nov 16, 2017 11:24 CET

Saite1n9oqa6sgrifuhq

SBU-rapport visar att barn och vuxna efterlyser stöd i familjehem

Nyheter   •   Nov 16, 2017 11:23 CET

Wis6mvuk3s8mzi6pmat2

Tjust Behandlingsfamiljer utsett till Superföretag - för femte året i rad!

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 09:45 CET

Återigen har Tjust Behandlingsfamiljer utsetts av affärsinformationsföretaget Bisnode och tidningen Veckans Affärer till utmärkelsen Superföretag när man presenterar årets lista för 2017.

Enr7jwnztjqxx9tqzglh

Tjust Behandlingsfamiljer föreläser på Socionomdagarna

Nyheter   •   Okt 17, 2017 09:53 CEST

Den 18-19 oktober genomförs Socionomdagarna på Stockholmsmässan. På torsdagen 19 oktober, kl. 09.00-10.30, föreläser Anna-Karin Åkerman från Tjust Behandlingsfamiljer.

Uwigfhsfinr3gsr3bfmj

Gunilla Nyström ny platschef i Norrköping

Nyheter   •   Sep 20, 2017 08:00 CEST

Tjust Behandlingsfamiljer fortsätter utvecklingen i Norrköpingsregionen och strax före semestern tillträdde Gunilla Nyström tjänsten som platschef på vårt kontor i Norrköping.

Media no image

Jönköpingskontoret på ny adress

Nyheter   •   Sep 20, 2017 08:00 CEST

Efter fyra års verksamhet har verksamheten vuxit ur sina tidigare lokaler på Brunnsgatan 20. Nu finns vi på tredje våningen på Åsenvägen 7, med utsikt mot Stadsparken och Bäckadalsgymnasiet. Välkomna!

Den 4 september flyttade Tjust Behandlingsfamiljers kontor i Jönköping till nya lokaler.

Läs vidare »
Media no image

Studie om effekter av anknytningsbaserad behandling i familjehem

Nyheter   •   Sep 20, 2017 08:00 CEST

Ända Tjust Behandlingsfamiljers verksamhet startade har det funnits en ambition att förutom på individnivå även utvärdera behandlingen på gruppnivå. Sedan 2008 har vi samlat in data systematiskt med vissa utvalda instrument för att försöka fånga de unga placerades utveckling och psykiska mående och förändring över tid.

Behandlingsmodellen
Syftet med studien är att undersöka hur de placerade barnens och ungdomarnas psykiska mående och adaptiva förmåga utvecklas under behandlingen, i en anknytnings- och mentaliseringsbaserad och relationsfokuserad behandlingsmodell.Att hos de placerade barnen och ungdomarna undersöka förändring av barnpsykiatriska symptom, självbild och färdigheter i vardagen är intressant utifrån att behandlingsmodellen inte fokuserar direkt på beteendeförändring hos de placerade barnen/ungdomarna, utan mer generellt på att förbättra deras relationsförmåga och utveckla mentaliseringsförmågan.
En fråga är alltså om en behandlingsmodell som är relations- och anknytningsinriktad, snarare än inriktad på beteendeförändring hos barnet, leder till förändring i form av minskad barnpsykiatrisk problematik och ökad adaptiv förmåga? Att minska symptom och öka den adaptiva förmågan är självklart önskvärt, utifrån att många av de placerade barnen och ungdomarna har olika barnpsykiatriska diagnoser och ett eget lidande då de skrivs in, och i allmänhet har stora svårigheter med anpassning.

Väletablerade instrument
De instrument vi använder är väletablerade och de flesta har använts en hel del även i forskning. Med Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) skattas barnpsykiatriska symptom av behandlingföräldrarna, av lärare och av den unge själv (Achenbach & Rescola, 2001). ASEBA-skattningar görs var 6:e månad.
Var 12:e månad skattas självbild och adaptiv förmåga. För att mäta förändring av självbilden används ”Jag tycker jag är” (Birgerstam, 2013) och Adaptive Behaviour Assessment System-II (ABAS) (Harrison & Oakland, 2008) används för att undersöka utvecklingen av den placerades färdigheter i vardagen.Vi använder också Becks ungdomsskalor (BUS) för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar genom självskattning, också det var 12:e månad. (Beck, Beck, & Jolly, 2001; svensk version Tideman, 2004 ).

/Anna-Karin Åkerman
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Lärare och handledare i psykoterapi, doktorand vid Linköpings universitet

Tjust Behandlingsfamiljer håller på att sammanställa resultatet av en studie som undersöker effekter av behandling på gruppnivå i verksamheten. Studien planeras vara den första i en kommande avhandling om psykologiska effekter av behandling i familjehem, vilket är ett mycket eftersatt forskningsområde.

Läs vidare »
Ausapaqyytm4msxlmjtl

Tjust Behandlingsfamiljer satsar på uppdragsutbildning

Nyheter   •   Sep 20, 2017 08:00 CEST

I september påbörjas en utbildning för verksamhetens behandlingssamordnare via Jönköpings Universitet kring handledning och handledningsmetodik på 7,5 hp. Utbildningen är ett led i att fortsätta öka kvaliteten i vårt behandlingsarbete.

Media no image

Vad innebär våra mentaliseringsbefrämjande samtal?

Nyheter   •   Jun 05, 2017 16:41 CEST

Upprinnelsen till detta arbetssätt var att vi tydligt upplevde att många av de möten där den unge förväntades medverka blev ett stressfyllt sammanhang för denne. (ett av syftena med dessa möten var att förmedla till den unge att ”din röst är viktig”). Omständigheterna som dessa möten kunde innebära, som t.ex. 4-7 personer i rummet, att ibland deltog personer som den unge inte hade träffat innan, eller att den unge visste att det skulle talas om svåra saker, försvårade än mer tillgången till den mentaliseringskapacitet som kanske i vissa fall fanns under gynnsamma, mindre stressfyllda förhållanden.

Framförhållning och känsla av kontroll ökar trygghet
Framförhållning och känsla av kontroll generellt, ökar vår trygghet. Vi beslutade oss för att skapa ett upplägg med ramar och gränser som skulle möjliggöra för den unge att kunna handskas med ångesten istället för att agera ut den. Och att även tillsammans med de övriga i gruppen arbeta med vad ångesten stod för.

 • Syfte med mötena:
 • Behandling/utveckling
 • Rollmodell
 • Handledning/utbildning
 • Att få alla i teamet att tillsammans med den unge öka sin mentaliseringsförmåga

Ramarna bestod i ett antal parametrar som skulle ligga fast. Oavsett om den unge medverkade eller inte skulle mötet äga rum. Avsikten med detta är att den unge vet att andra tänker och pratar om hen. Det kan medföra upplevelser av att andra tycker att hen är betydelsefull. Det kan förstås också väcka nyfikenhet (vad pratar de om) och oro (pratar de dåligt om mig?)


Våra erfarenheter fram till idag
En grundläggande tanke med upplägget var att det skulle bli möjligt för den unge att använda sig av försvaret splitting, som syftar till att hålla borta outhärdlliga känsloupplevelser. I rummet kunde hen placera det onda respektive det goda hos ömsom psykologen ömsom behandlingssamordnaren. Genom att flytta fokus när det blev för ångestfyllt för ungdomen plockade vi in det reflekterande teamet i rummet. D.v.s, vi lät den unge vara och vi övriga reflekterade kring det som vi där och då upplevde uppstod i rummet.

Handledning/utbildningDessa samtal blir också en möjlighet för behandlingsföräldern att få en modell för hur man kan reflektera kring den unges inre tillsammans på hemmaplan. Flera behandlingsföräldrar har gett just den responsen - att de upplevt samtalen vara en hjälp på det viset.

BehandlingsutvecklingVi uppfattar att dessa mentaliseringsbefrämjande samtal möjliggör:
En nyfiket utforskande hållning.
En validerande hållning.
”stop-rewind”. Vi går inte vidare om vi inte förstår.
En förbättring av mentaliseringsförmågan.

Kristina Rosenqvist, Leg. psykolog/leg. psykoterapeut
Liselott Josefson, Leg. psykolog/leg. psykoterapeut
Tjust behandlingsfamiljer, Jönköping

Genom ett förändringsarbete för möten med våra placerade unga har vi sett att det lett till flera fördelar, exempelvis att möjligheten för förbättring av mentaliseringförmågan ökat och att behandlingsföräldrar fått en modell för hur man kan reflektera kring den unges inre tillsammans på hemmaplan.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • VD/Föreståndare
 • froyqazvedrik@hotjustbehanrhleanjjdlmnxxinltgsarfamiljznerlkko.swjeve
 • 0490-343 36

Om Tjust Behandlingsfamiljer AB

Tillsammans gör vi skillnad

Tjust Behandlingsfamiljer arbetar med kraftigt förstärkta konsulentstödda familjehem, s.k. behandlingsfamiljer. Vår behandlingsmodell hjälper, utvecklar och behandlar barn och ungdomar med omsorgsbrister.

Adress

 • Tjust Behandlingsfamiljer AB
 • Huvudkontor: Ängalundsgatan 1B
 • 593 35 Västervik
 • Sverige