Media-no-image

Offentliggörande av memorandum, teaser och anmälningssedel

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 20:13 CEST

Med anledning av företrädesemissionen som inleds den 22 oktober publiceras härmed bolagets memorandum, teaser och anmälningssedel.

Vid full teckning tillförs Bolaget ca 3,9 MSEK. Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet (ca 3,9 MSEK). Härutöver kan styrelsen utnyttja en övertilldelningsoption på ytterligare 1 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag:
• Teckningstiden är under perioden från den 22 oktober 2014 till och med den 7 november 2014.

• Teckningskurs: 0,6 kronor per aktie. 

• För varje befintlig aktie i Traveas erhålls två (2) teckningsrätter. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier varvid nio (9) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Emissionsmemorandum finns tillgängligt på www.aktietorget.sewww.eminova.se, och www.traveas.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Karling, VD, Traveas AB

E-post: gustaf@traveas.com 

Tel: +46 707 66 26 80


Traveas – the best of two worlds: Technology & Media

We think that great companies will be defined by their ability to handle change. And change is surely something that Traveas have gone through, many times. We´ve gone from being a small startup with nisched mobile services for the travel industry, to become a public company with two different business areas: Technology & Media.

TRAVEAS TECHNOLOGY is a leading Scandinavian sales and marketing automation company for ancillary services. Traveas Technology specialises within personalised automation – we turn basic digital footprints into personalised sales and marketing conversations, adding new revenue to each and every booking.

TRAVEAS MEDIA - Traveas is more than a media ad sales company! We are an outsourcing partner for the full process of selling media advertising. Through experience, knowledge and relevance we help our clients to fulfill their obejctives as being, or becoming, a leading media channel. Our mission: "To turn content into value".

Med anledning av företrädesemissionen som inleds den 22 oktober publiceras härmed bolagets memorandum, teaser och anmälningssedel. Vid full teckning tillförs Bolaget ca 3,9 MSEK. Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet (ca 3,9 MSEK). Härutöver kan styrelsen utnyttja en övertilldelningsoption på ytterligare 1 MSEK.

Läs vidare »
Media-no-image

TRAVEAS AB Delårsrapport Januari till September 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 08:57 CEST

TRAVEAS AB Delårsrapport Januari till September 2014

”Traveas genomför en garanterad företrädesemission för att få de rätta förutsättningarna att kunna fortsätta växa”

Sammanfattning januari–september 2014[1]

- Nettoomsättning: 12 005 tkr (7 976 tkr), tillväxt: 50 %

- Rörelseresultat, EBITDA: 326 tkr (-1 069 tkr)

- Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -343 tkr (-1 489 tkr)

- Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 kr (-0,05 kr)

Sammanfattning juli-september 2014*

- Nettoomsättning: 3 258 tkr (2 940 tkr), tillväxt: 11%

- Rörelseresultat, EBITDA: -111 tkr (418 tkr)

- Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -353 tkr (272 tkr)

- Resultat per aktie efter utspädning:  -0,02kr (0,01 kr)

Väsentliga händelser under det TREDJE kvartalet och efter periodens slut

Traveas

·  Styrelsen har beslutat att genomföra en garanterad företrädesemission

Traveas Media

·  Traveas kund Etraveli väljer att insourca sin mediaaffär

Traveas Technology

•  Traveas Technology lanserar första kunden baserat på samarbetet med Cornerstone.

Läs mer om senaste nytt på http://www.traveas.com.

Bästa aktieägare!

Det tredje kvartalet kan sammanfattas som en period då vi har fokuserat på våra befintliga uppdrag och kunder.

Totalt sett så blev perioden januari till september bra med en omsättningstillväxt om 50 % jämfört mot föregående år. Även lönsamheten är god på EBITDA nivån för perioden januari till september. Däremot påverkas resultatet negativt för perioden juli till september av att bolaget aktiverar mindre kostnader för egen räkning (561 tkr) jämfört med föregående år.

På Traveas extra bolagsstämman den 13 oktober beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag på nyemission.

Traveas är ett tillväxtföretag med stora ambitioner. Under de senaste åren har Traveas utvecklats från ett rent teknologiföretag till att idag vara ett media- och teknologiföretag med en organisk tillväxt om 20-30% per år. Kombinationen av att kunna erbjuda en helhetslösning inom mediahantering tillsammans med en egen teknologi för maximal träffsäkerhet gör att vi har ett starkt erbjudande till marknaden.

Med kapitalet från den förestående nyemissionen avser bolaget:

- att få de rätta förutsättningarna att kunna växa med fler intressestyrda medier/publicister

- att fortsätta utveckla plattformen The Ancillarator

- att få en mer långsiktigt stabil kapitalstruktur i företaget

Emissionen är en företrädesemission som är garanterad i sin helhet. Teckningsperioden är från den 22 oktober till den 7 november. Genom denna emission kommer bolaget att tillföras ca 3,9 mkr före emissionskostnader.

Jag vill hänvisa befintliga aktieägare och potentiellt nya investerare att läsa vårt Memorandum för mer information. För den intresserade så kommer jag att presentera bolaget på ett antal investerarträffar under teckningsperioden enligt nedan:

Luleå 21 okt: Anmälan sker via Aktietorget

Piteå, 22 okt: Anmälan sker via Aktietorget

Skellefteå, 22 okt: Anmälan sker via Aktietorget

Umeå, 23 okt: Anmälan sker via Aktietorget

Stockholm, 3 nov: Anmälan sker via www.finansevent.se

Stockholm, 4 nov: Anmälan sker via Aktietorget

Gustaf Karling

Verkställande Direktör
Traveas AB (publ) Traveas omsättning, resultat och finansiella ställning under juli-sept 2014

Nettoomsättning

Nettoomsättningen ökade under perioden med 11%, till 3 258 tkr (2 940 tkr).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet försämrades under perioden pga av framförallt minskad aktivering (561 tkr) av eget arbete till EBITDA -111 tkr (418 tkr), EBIT -353 tkr (272kr).

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick under perioden till -39 tkr (-208 kr).

Eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Traveas ett eget kapital om 5 715 tkr och en soliditet om 48 %.

Finansiell ställning

Det andra halvåret är Traveas svagaste rent likviditetsmässigt. Detta beror framförallt på säsongsvariationerna i fakturering för Traveas uppdrag med Svenska Golfförbundet. Traveas har under de senaste åren kunnat parera detta. Det är dock ingen långsiktigt bra lösning då det tar mycket tid och kraft från ledningen att arbeta med likviditetshantering när vi snarare vill lägga all vår kraft och energi på utveckling av verksamheten. Detta i kombination med styrelsens och ledningens ambition om skapa rätt förutsättningar för att fortsätta växa i samma takt som tidigare år så har styrelsen och ledningen fattat ett beslut att genomföra en nyemission i bolaget.  Då emissionen är garanterad i sin helhet så kommer bolaget att tillföras ca 3,9 mkr före emissionskostnader vilket ger bolaget en mer långsiktigt stabil kapitalstruktur.

Övrig information

Marknadsutsikter

Med den grund som nu har lagts, med en fungerande teknologiplattform redo för framtiden, med lönsamma uppdragsgivare inom media, ett eget annonsnätverk samt en ordentlig säljorganisation med stor erfarenhet inom media så bedömer ledning och styrelse att bolaget har stora möjligheter att utvecklas fortsatt positivt (se mer under VD-ord).

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 30 september 2014 var 29 129 707 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Efter andra kvartalets utgång har Traveas 249 aktieägare.

Personal

Antal anställda uppgick vid periodens slut till 11 personer.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I delårsrapporten har samma principer som i årsredovisningen för 2013 använts.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Traveas revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2014, 19 februari, 2015

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Karling
Verkställande Direktör
Tel: 0707-66 26 80
E-post: gustaf@traveas.com


[1] Jämförande tal från 2013 inom parantes.


Traveas – the best of two worlds: Technology & Media

We think that great companies will be defined by their ability to handle change. And change is surely something that Traveas have gone through, many times. We´ve gone from being a small startup with nisched mobile services for the travel industry, to become a public company with two different business areas: Technology & Media.

TRAVEAS TECHNOLOGY is a leading Scandinavian sales and marketing automation company for ancillary services. Traveas Technology specialises within personalised automation – we turn basic digital footprints into personalised sales and marketing conversations, adding new revenue to each and every booking.

TRAVEAS MEDIA - Traveas is more than a media ad sales company! We are an outsourcing partner for the full process of selling media advertising. Through experience, knowledge and relevance we help our clients to fulfill their obejctives as being, or becoming, a leading media channel. Our mission: "To turn content into value".

Sammanfattning januari–september 2014[1] - Nettoomsättning: 12 005 tkr (7 976 tkr), tillväxt: 50 % - Rörelseresultat, EBITDA: 326 tkr (-1 069 tkr) - Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -343 tkr (-1 489 tkr) - Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 kr (-0,05 kr)

Läs vidare »
Wt7f3ngpqnytwwhqxq27

TRAVEAS AB Halvårsrapport Januari till Juni 2014

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 08:57 CEST

”Fortsatt starka resultatförbättringar i kombination med tillväxt” Sammanfattning Halvårsrapport januari–juni 2014 (jämförande tal från 2013 inom parantes) - Nettoomsättning: 8 746 tkr (5 035 tkr), tillväxt: 74 % - Rörelseresultat, EBITDA: 437 tkr (-1 360 tkr) - Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: 11 tkr (-1 634 tkr) - Resultat per aktie efter utspädning: 0 kr (-0,07 kr)

Ff0ucwdbgrepzbi74f2j

Danska Golfförbundet väljer Traveas till mediapartner

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 09:07 CEST

Traveas Media, som tidigare har Svenska och Norska Golfförbundet som kund, har nu tecknat ett gemensamt avtal med Danska Golfförbundet i syfte att erbjuda unika och exklusiva annonslösningar mot branscher först och främst utanför golfmarknaden.

I3pe5vogaubycx3hurfz

Svenska Tennisförbundet och Traveas tecknar exklusivt treårsavtal kring Tennis.se

Pressmeddelanden   •   2014-04-30 09:17 CEST

Traveas Media har ingått ett exklusivt partneravtal med Svenska Tennisförbundet om att samarbeta kring nysatsningen runt Tennis.se, Sveriges ledande digitala kanal för Tennis. Uppdraget innebär ansvar för redaktionellt innehåll, struktur, drift och mediaförsäljning kring plattformen med beräknad lansering under sommaren 2014. Avtalet sträcker sig t.o.m 2016 och värderas till ca 10 miljoner kr.

Doeusmfvurmr0gwzomca

TRAVEAS AB (publ) - Delårsrapport januari till mars 2014

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 09:23 CEST

”Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars” Sammanfattning Delårsrapport januari-mars 2014 (jämförande tal från 2013 inom parantes) - Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr), tillväxt: 120 % - Rörelseresultat, EBITDA: 610 tkr (-83 tkr) - Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: 406 tkr (-211 tkr) - Resultat per aktie efter utspädning: 0,02 kr (-0,01 kr)

M6s3ikacwvon9c1orcor

TRAVEAS AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

Pressmeddelanden   •   2014-02-20 09:17 CET

TRAVEAS AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 - Traveas: fortsatt tillväxt, 31 % under 2013. - Traveas Media: nya uppdrag borgar för en trygg tillväxt under 2014. - Traveas Technology: The Ancillarator™ lanseras i USA.

Wt7f3ngpqnytwwhqxq27

Nytt datum för Bokslutskommuniké

Pressmeddelanden   •   2014-02-05 11:34 CET

Styrelsen i Traveas har beslutat att flytta datum för publicering av Bokslutskommuniké till den 20 februari 2014.

Eemj7xrk9otdvpfamur6

Lansering av The Ancillarator och Traveas Technology i UK på Europas största reseteknologimässa

Pressmeddelanden   •   2014-02-05 11:29 CET

Denna vecka lanseras Traveas Technologys nya paketering och profil på Europas största reseteknologimässa, Travel Technology Show, i London. Lanseringen görs tillsammans med bolagets globala samarbetspartner, amerikanska mjukvarubolaget Cornerstone. Traveas deltagande i mässan präglas av ett fullspäckat säljschema med många spännande och lovande möten.

Media-no-image

Traveas and Cornerstone Embark on Global Cooperation

Pressmeddelanden   •   2014-01-29 11:42 CET

Stockholm – [January 29, 2014] –  Traveas Technology and Cornerstone Information Systems have launched a world-wide strategic partnership whose main purpose is to offer an easy and effective way for travel agencies to connect to The Ancillarator™, Traveas’ Ancillary Services tool. The two companies will also focus on strengthening the travel industry's business potential in the aftermarket. The first proof of concept and joint customer has been implemented and is currently operating successfully.


 “Traveas specializes in personalized automation, turning basic, digital footprints into personalized sales and marketing conversations”, said Gustaf Karling, CEO of Traveas. “The Ancillarator adds new revenue to each and every booking. By connecting our platform to Cornerstones iQCX ® Platform, we can help any travel agency, anywhere in the world, to quickly and cost effectively increase ancillary services revenue. We look forward to taking this extremely strong offer globally”, continued Karling. 

“Cornerstone is very excited about our partnership with Traveas”, said Kyle Moser, Managing Director – Global Business Development. “For over 20 years we have helped our agency customers increase profitability through process automation. Using the iQCX productivity suite our customers can strengthen their bottom lines by improving efficiency and accuracy, increasing PNR throughput with fewer resources, and reducing cost by improving consultant productivity. Now, by directly integrating the iQCX data we’ve already captured with Traveas’s Ancillerator platform, they can significantly improve their top line performance. We view this as a real win-win for our mutual customers”, continued Moser.

Traveas Technology is a leading Scandinavian sales and marketing automation company for ancillary services. One of their strongest offerings is personalized marketing automation solutions for the travel industry. The Ancillarator™ analyzes and refines basic traveller data, turning it into a tailor-made, highly relevant offer. The Ancillarator™ handles both pre-sales and post-sales marketing with highly relevant enrichment. 

Cornerstone Information Systems is a professional services company helping travel management companies, corporate travel departments, travel technology companies and global distribution systems work more efficiently and more profitably.  Founded in 1992, Cornerstone Information Systems is a privately held company headquartered in Bloomington, Indiana with personnel in eight locations worldwide. 

Both companies will be exhibiting at this year’s Travel Technology Europe Show, February 4-5 at Earls Court in London. 

Contact:

Gustaf Karling
Founder and CEO
Traveas Technology
+ 46 707 66 26 80
gustaf@traveas.com
www.traveas.com

Kyle Moser
Managing Director – Global Business Development 
Cornerstone Information Systems
+1 (812) 269-0016
kmoser@ciswired.com
www.ciswired.com


Traveas – the best of two worlds: Technology & Media

We think that great companies will be defined by their ability to handle change. And change is surely something that Traveas have gone through, many times. We´ve gone from being a small startup with nisched mobile services for the travel industry, to become a public company with two different business areas: Technology & Media.

TRAVEAS TECHNOLOGY - Every digital booking carries hidden values. Traveas services enrich these bookings to become powerful communication and sales tools. Traveas mobile and email services helps more than 40 companies in various industries in 11 different countries to expose their hidden assets. Our mission is ”To enrich transactions”. To enrich something means to add value, either economically or qualitatively. We do both.

TRAVEAS MEDIA - Traveas is more than a media ad sales company! We are an outsourcing partner for the full process of selling media advertising. Through experience, knowledge and relevance we help our clients to fulfill their obejctives as being, or becoming, a leading media channel. Our mission: "To turn content into value".

Stockholm – [January 29, 2014] – Traveas Technology and Cornerstone Information Systems have launched a world-wide strategic partnership whose main purpose is to offer an easy and effective way for travel agencies to connect to The Ancillarator™, Traveas’ Ancillary Services tool. The first proof of concept and joint customer has been implemented and is currently operating successfully.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD / CEO
  • gustaf@traveas.com
  • +46 707 66 26 80
Founder & CEO

  • Presskontakt
  • Co-founder
  • http://www.youtube.com/watch?v=zyZGjbLbPaQ
  • wkjackwpsamfnr@taaqlraugveas.com
  • +46 70 787 20 08
  • http://www.youtube.com/watch?v=zyZGjbLbPaQ
Jack Melcher-Claësson is an Internet loving entrepreneur, a proud family father, a football freak (soccer that is) and the co-founder of Traveas.

Om Traveas AB

Traveas – the best of two worlds: Technology & Media

TRAVEAS – the best of two worlds: Technology & Media

We think that great companies will be defined by their ability to handle change. And change is surely something that Traveas have gone through, many times. We´ve gone from being a small startup with nisched mobile services for the travel industry, to become a public company with two different business areas: Technology & Media.

TRAVEAS TECHNOLOGY is a leading Scandinavian sales and marketing automation company for ancillary services. Traveas Technology specialises within personalised automation – we turn basic digital footprints into personalised sales and marketing conversations, adding new revenue to each and every booking.

TRAVEAS MEDIA - Traveas is more than a media ad sales company! We are an outsourcing partner for the full process of selling media advertising. Through experience, knowledge and relevance we help our clients to fulfill their obejctives as being, or becoming, a leading media channel. Our mission: "To turn content into value".

Adress

Länkar