Media-no-image

​Årsstämmokommuniké Traveas AB (publ)

Pressmeddelanden   •   2015-06-04 17:26 CEST

Traveas AB (publ) har igår avhållit årsstämma vid vilken stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

Sammanfattning av fattade beslut:

-Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen bolaget, att resultatdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag samt att ansvarsfrihet skulle lämnas åt den verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

 • -Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret 2014.
 • -Stämman beslutade att uppdatera bolagets verksamhetsbeskrivning enligt nedan:
 • ”Bolaget skall utveckla och driva informationstjänster via internet och mobiltelefon samt därmed förenlig verksamhet inom mediabranschen.”

-Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av max fem ordinarie styrelseledamöter.

-Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter välja Jan Lindgren (ordf.), Gustaf Karling, Jan Bruneheim, Jack Melcher-Claësson och Göran af Klercker.

-Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med max 100 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen, samt att revisorsarvode skulle utgå enligt godkänd räkning.

-Stämman beslutade vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av högst 10 000 000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Sker emission utan företräde för befintliga aktieägare ska emissionskursen i så stor utsträckning som möjligt minst motsvara aktiens marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa möjligheten att införskaffa kapital för den löpande rörelsen. För beslut enligt styrelsens förslag i punkt 13 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Karling, VD Traveas AB (publ)

Mail: gustaf@traveas.com

Mobil: +46 70 766 26 80

Webb: www.traveas.com

T R A V E A S   S P O R T S   M E D I A - Number ONE in sports media!

Traveas Sports Media når 1,8 miljoner unika sportintresserade personer varje vecka, och är därmed Sveriges snabbast växande sportmediabolag. Vi äger, driver och ansvarar för ett flertal intressestyrda sportsajter som exempelvis Svenskafans.com, FanTV, Golfing.se, SvenskaRaceFans.com och Tennis.se. Samtliga sajter drivs och utvecklas i vår egen webb-, app- och annonseringsplattform som är navet i verksamheten. Vid sidan av detta ansvarar Traveas också för annonsförsäljning från andra externa sportmedier som tidningen Svensk Golf och Norsk Golf med de tillhörande sajterna Golf.se och Norskgolf.no.

Traveas AB (publ) har igår avhållit årsstämma vid vilken stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

Läs vidare »
Woqneygljmaodgaddcjc

​Guldskölden 2015: Lars Lagerbäck bästa experten – trippel till Erik Niva

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 16:32 CEST

​Guldskölden 2015: Lars Lagerbäck bästa experten – trippel till Erik Niva Erik Niva sitter kvar på tronen och behåller titeln Årets sportjournalist, men konkurrensen har hårdnat jämfört med senast. Här är alla vinnarna i Guldskölden 2015.

G9yvuqqv12bdxzjgzvci

Traveas: Årsredovisning 2014

Pressmeddelanden   •   2015-05-28 14:02 CEST

Traveas: Årsredovisning 2014

Bwuwwikkcsfxywr1dvrx

​Nomineringsrekord för journalisttävlingen Guldskölden − de svenska fansen väljer sin favorit bland sportjournalister

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 09:39 CEST

Guldskölden, SvenskaFans.com årliga tävling där fansen röstar fram sina favoriter inom sportjournalistiken, sätter nytt rekord i antal nomineringar. Över 5 000 fans har engagerat sig i att utse just sina mest uppskattade sportjournalister fördelade på nio olika kategorier. Idag presenteras fem finalister i varje kategori på: http://www.svenskafans.com/svenskafans/guldskolden-MMXV-final.aspx.

V712g9c4ifxjgqfastqv

​Traveas Sports Media lanserar ”Golfing.se” som mobilapp - ett Omni för golfälskare

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 10:30 CEST

Nu släpper Traveas Sports Media sitt medie ”Golfing.se” som mobilapp. Den nya appen samlar likt Omni alla de senaste golfnyheterna från de bästa golfmedierna; ett måste för den som vill hålla sig uppdaterad i golfvärlden.

Z5ssh19lihqhdgnrpvx3

​TRAVEAS AB DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-30 09:06 CEST

​TRAVEAS AB DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015 Sammanfattning januari–mars 2015 - Nettoomsättning: 6,45 mkr (5,7 tkr), tillväxt: 12 % - Rörelseresultat, EBITDA: 1 mkr (0,6 mkr) - Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: 0,2 mkr (0,4 mkr) - Resultat per aktie efter utspädning: 0 kr (0,2 kr)

Media-no-image

Traveas: Kallelse till årsstämma

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 14:31 CEST

Aktieägarna i Traveas AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 17:00 på Klubbvägen 5, 12 tr i Danderyd.

ANMÄLAN M. M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall
dels senast den 28 maj 2015 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (VPC) förda aktieboken,
dels anmäla sin avsikt att delta senast den 28 maj 2015 kl. 12:00.

Anmälan skall ske per telefax 08-518 01 010, per e-mail till gustaf@traveas.com eller skriftligen till bolaget under adress: Traveas AB (publ), Klubbvägen 5, 182 57 Danderyd. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 28 maj 2015 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 28 maj 2015.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.


2. Upprättande och godkännande av röstlängd.


3. Godkännande av dagordning.


4. Val av en eller två justeringsmän.


5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.


6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.


7. Beslut om:


a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning


b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen


c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.


8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.


9. Val av styrelse.


10. Fastställande av styrelse-­‐ och revisionsarvoden.


11. Beslut om utdelning i Traveas AB (publ).


12. Förändring av verksamhetsbeskrivning

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med och/eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.


14. Stämmans avslutande.

Punkt 8, 9 & 10

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att:
" Styrelsen skall bestå av max fem ordinarie styrelseledamöter.
" omvälja Gustaf Karling, Jan Bruneheim, Jack Melcher-Claësson, Göran af Klercker och Jan Lindgren till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvälja Jan Lindgren.
De ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med sammanlagt högst 100 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen. Revisorn föreslås ersättas mot räkning.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ingen utdelning för 2014 skall ske.

Punkt 12

Styrelsen föreslår en uppdatering av bolagets verksamhetsbeskrivning enligt nedan:

”Bolaget skall utveckla och driva informationstjänster via internet och mobiltelefon samt därmed förenlig verksamhet inom mediabranschen.”

Punkt 13

Styrelsen förslår att den av bolagsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av högst
10 000 000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Sker emission utan företräde för befintliga aktieägare ska emissionskursen i så stor utsträckning som möjligt minst motsvara aktiens marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa möjligheten att införskaffa kapital för den löpande rörelsen. För beslut enligt styrelsens förslag i punkt 12 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman samt på www.traveas.com. Handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Danderyd i april 2015

Styrelsen i Traveas AB (publ)

T R A V E A S   S P O R T S   M E D I A - Number ONE in sports media!

Traveas Sports Media når 1,8 miljoner unika sportintresserade personer varje vecka, och är därmed Sveriges snabbast växande sportmediabolag. Vi äger, driver och ansvarar för ett flertal intressestyrda sportsajter som exempelvis Svenskafans.com, FanTV, Golfing.se, SvenskaRaceFans.com och Tennis.se. Samtliga sajter drivs och utvecklas i vår egen webb-, app- och annonseringsplattform som är navet i verksamheten. Vid sidan av detta ansvarar Traveas också för annonsförsäljning från andra externa sportmedier som tidningen Svensk Golf och Norsk Golf med de tillhörande sajterna Golf.se och Norskgolf.no.

​Aktieägarna i Traveas AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 17:00 på Klubbvägen 5, 12 tr i Danderyd.

Läs vidare »
Media-no-image

​Traveas årsstämma flyttad till den 3 juni 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 14:26 CEST

Styrelsen i Traveas har beslutat att flytta datum för årsstämman. Tidigare planerat datum var den 7 maj 2015. Nytt datum är den 3 juni 2015, klockan 17.00.

Traveas är fortfarande ett litet bolag med få resurser. Inför revisionen i år så är det mycket nytt som har implementerats så som koncernredovisningsstruktur, implementering av K3-regelverket osv. Av rent praktiska skäl så har revisionen tagit längre tid och därför hinner vi inte publicera vår årsredovisning enligt gällande tidsplan. Av den anledningen väljer vi att flytta fram årsstämman till den 3 juni 2015 och därmed skicka ut kallelsen på nytt.

Styrelsen har inte för avsikt att göra några innehållsmässiga förändringar av tidigare skickad kallelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Karling

VD Traveas AB

E-post: gustaf@traveas.com

Tel: +46 707 66 26 80

Webb: www.traveas.com

T R A V E A S   S P O R T S   M E D I A - Number ONE in sports media!

Traveas Sports Media når 1,8 miljoner unika sportintresserade personer varje vecka, och är därmed Sveriges snabbast växande sportmediabolag. Vi äger, driver och ansvarar för ett flertal intressestyrda sportsajter som exempelvis Svenskafans.com, FanTV, Golfing.se, SvenskaRaceFans.com och Tennis.se. Samtliga sajter drivs och utvecklas i vår egen webb-, app- och annonseringsplattform som är navet i verksamheten. Vid sidan av detta ansvarar Traveas också för annonsförsäljning från andra externa sportmedier som tidningen Svensk Golf och Norsk Golf med de tillhörande sajterna Golf.se och Norskgolf.no.

Styrelsen i Traveas har beslutat att flytta datum för årsstämman. Tidigare planerat datum var den 7 maj 2015. Nytt datum är den 3 juni 2015, klockan 17.00.

Läs vidare »
Gapubj8vdyxmei1m0gth

​Golfing.se officiell mediapartner till Nordea Masters och Helsingborg Open 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-01 09:27 CEST

Traveas Sports Media är Nordens ledande golfmediabolag, som totalt når över 700 000 unika individer inom målgruppen golfare i Sverige, Norge och Danmark. Nu stärker Traveas Sports Media positionen ytterligare genom att Golfing.se blivit vald till officiell mediapartner till både Nordea Masters och Helsingborg Open 2015.

Laczejmjjue8fn1kajz5

Förtydligande kring Traveas Sports Medias verksamhet och nyckeltal

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 09:52 CET

Under den sista tiden har det kommit en del frågor från befintliga aktieägare kring Traveas målsättning med Sports Media, samt en del frågor om vilka nyckeltal som är relevanta för en mediaverksamhet. Vi har förstått att det kan vara svårt för en utomstående att fullt ut ta till sig allt, så genom detta pressmeddelande hoppas vi förtydliga dessa frågeställningar.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Digital Chef Traveas Sports Media
 • mathias.resare@traveas.com
 • +46 730 63 43 87
Mathias ansvarar för samtliga mediaprodukter inom Traveas Sports Media, samt är ytterst ansvarig för bolagets digitala strategi.

 • Presskontakt
 • VD / CEO
 • guceowdmstvrxshpaftg@trajdkjdiveaseibzizlh.chntdom
 • +46 707 66 26 80
Founder & CEO

 • Presskontakt
 • Co-founder
 • jack@traveas.com
 • +46 70 787 20 08
Jack Melcher-Claësson is an Internet loving entrepreneur, a proud family father, a football freak (soccer that is) and the co-founder of Traveas.

Om Traveas AB (publ)

Traveas Sports Media - Number ONE in sports media!

T R A V E A S S P O R T S M E D I A - Number ONE in sports media!

Traveas Sports Media når 1,8 miljoner unika sportintresserade personer varje vecka, och är därmed Sveriges snabbast växande sportmediabolag. Vi äger, driver och ansvarar för ett flertal intressestyrda sportsajter som exempelvis Svenskafans.com, FanTV, Golfing.se, SvenskaRaceFans.com och Tennis.se. Samtliga sajter drivs och utvecklas i vår egen webb-, app- och annonseringsplattform som är navet i verksamheten. Vid sidan av detta ansvarar Traveas också för annonsförsäljning från andra externa sportmedier som tidningen Svensk Golf och Norsk Golf med de tillhörande sajterna Golf.se och Norskgolf.no.

Adress

 • Traveas AB (publ)
 • Klubbvägen 5
 • 182 57 Danderyd
 • Vår hemsida

Länkar