Nabe7ivh6p3vceqngzhr

Uppsala Vatten tar täten, Triboron i tanken sänkte förbrukningen med 7%

Nyheter   •   Mar 20, 2018 13:31 CET

Att Uppsala Vatten, som ett kommunalt bolag, tar steget in i vår teknologi är stort, säger COO på Triboron International Per Krossling. Det har som alltid föregåtts av tester och dialoger om huruvida Triboron teknologin i sig är miljövänlig etc. och vi har kunnat påvisa att vi inte bidrar med några ytterligare utsläpp, tvärtom, en kraftig minskning av kanske framförallt CO2.

Media no image

Nyemissionen i Triboron avslutad och nytt kapital för fortsatt expansion säkerställt

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 13:24 CET

Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission om maximalt 3 000 000 aktier av serie B, motsvarande en emissionslikvid om högst 24 000 000 kronor. Syftet med emissionen var att säkerställa kapital för fortsatt expansion men samtidigt även bredda ägandet i Bolaget inför planerad listning på First North vid Nasdaq Stockholm under hösten 2018.

Bolaget tillfördes genom emissionen cirka 600 nya aktieägare och drygt 16 500 000 kronor före sedvanliga emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 %.


VD Thomas Lindskog i en kommentar

-Genom emissionen har vi säkerställt kapital för fortsatt expansion samtidigt som vi breddat ägandet i Bolaget inför höstens planerade listning på First North vid Nasdaq Stockholm. Nu ligger fokus på att utveckla våra samarbeten med t.ex. Future Fuels som betyder att Triborons teknologi integreras i deras bränslen. Avtalet löper under tio år och betyder fullt utbyggt cirka 40-50 MSEK i årlig omsättning för oss. Sedan har vi distributionssätten av Future Fuels bränslen i Norden där vi är nära att träffa avtal med en passande partner för distribution. Vi har även avtalet med Future2green som jobbar med tvåtaktsbränslen. Även här har vi träffat ett tioårigt avtal. Vi går en spännande framtid tillmötes som vi också ser an med tillförsikt.

För mer information, vänligen kontakta: Thomas Lindskog, VD Triboron International AB (publ) Tel; 08-643 10 00, E-post: thomas.lindskog@triboron.com

Kort om Triboron

TriboronInternationalAB(publ)”Triboron”harundertioårstidutvecklatenunikbränsleteknologiför allatyperavförbränningsmotorer.Utvecklingenhar gåttfrånattursprungligenvaraeninnovativprodukttänktförspeciellaapplikationerinomracingtillattvaraenverifieradpatenteradteknologifören industriell massmarknad.Bolagetsstyrelse,ledningochägareutgörsavindustriellterfarnapersoner med mycketgod erfarenhet av storskaliga industriellaprojekt.Bolagetsprodukterhariverifierade laboratorieförsök och mer än 10 miljoner driftstimmar i fält, visatsigåstadkommabränslebesparingar på mellan 3-5 % ochBolagetavsernuatt inledaenbredinternationelllansering. Fossilabränslen,biobränslenochtillsatsteknologierutgör världens största marknadoch den årliga konsumtionenbaraiSverigeärca10miljonerm3. För mer information: www.triboron.com

Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission om maximalt 3 000 000 aktier av serie B, motsvarande en emissionslikvid om högst 24 000 000 kronor.

Läs vidare »
Dspvyfmqikrbo0o7c8je

Triboron tecknad distributionsavtal med Future2Green BV

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 11:08 CET

Det gröna teknologiföretaget Triboron International har tecknat ett tioårigt distributionsavtal med Future2Green angående rättigheterna att marknadsföra och sälja Triborons produkt för tvåtaktsmotorer, som både sparar bränsle och minskar utsläppen av koldioxid. Avtalet har ett beräknat värde på 50-100 miljoner kronor.

Nyhnpaq4ho8hjdzracaq

Triboron blir svensk distributör för Future Fuels

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 14:35 CET

Det gröna teknologiföretaget Triboron Internationals banbrytande samarbetsavtal med den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels inkluderar rätten att importera och distribuera Future Fuels produkter i Sverige och Norge.

Fqbrkmdnb8kliqidl9gs

Triboron tecknar banbrytande avtal med Future Fuels

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 15:15 CET

Det gröna teknologiföretaget Triboron International får sitt industriella genombrott genom ett samarbetsavtal med den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels. Det tioåriga försäljningsavtalet har ett beräknat värde på 40-50 miljoner kronor om året.

Wimxnb4iuplybbnbkbvv

Nyemission i Triboron – den svenska teknologin för snabb minskning av koldioxidutsläppen

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 10:04 CET

Triboron International AB, vars patenterade teknologi kan minska bränsleförbrukningen i alla fordon med 3-5 procent, tar nu nästa steg i sin spännande utveckling genom att bredda ägandet via en publik nyemission.

Bilder & Videor 1 bild

Om Triboron International AB

Om Triboron International AB

Vi är ett miljöteknikföretag med en patenterad tribologiteknologi och –process. Vår Borbaserade teknologi minskar friktionen, ökar effektiviteten och sparar pengar. I industriella applikationer tillför Triboron värde utan att tidigare Borbaserade produkters nackdelar – och vi möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Triboron International AB fortsätter att investera i utvecklingen och valideringen av vår teknologi. Målet är att kvalitetssäkra teknologin för industriellt bruk och att optimera dess globala fördelar ur miljö- och ekonomiperspektiv.

Vårt namn Triboron hämtar sin inspiration från ordet tribologi, som som är vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt i form av friktion, smörjning och nötning.

Triboron International AB är grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister, med stöd av expertis i världsklass på nyckelområden som kemi, förbränningsteknik och energiproduktion.

För mer information gå in på hemsidan www.triboron.com

Adress

  • Triboron International AB
  • Stenhuggarvägen 4 V
  • SE-132 38 Saltsjö-boo
  • Sweden

Länkar