Skip to main content

Taggar

utbildning

it

aktiv mobilitet

undersökningar

verksamhetsutveckling

trafikplanering

kollektivtrafik

miljö och klimat

trafiksäkerhet

hållbara transporter

SHIFT2016 – Rankning av städers arbete med hållbara transporter

Många städer i Sverige arbetar idag framgångsrikt med olika projekt som syftar till att öka andelen som går, cyklar och åker kollektivt och minska fossilberoendet i fordonsparken. Dessa exempel förtjänar att spridas. Förutom att vi lyfter fram den stad som får högst totalpoäng, lyfter vi därför även fram några innovativa exempel som vi hoppas att fler städer ska inspireras av.

Cyklingens hälsoeffekter i Stockholm – en utredning med HEAT

Syftet med denna utredning är att studera cyklandets utveckling till och från Stockholms innerstad samt att beräkna det samhällsekonomiska värdet av de cykelresor som görs. Utredningen visar att cykeltrafiken har ökat kraftigt de senaste åren. Utredningen visar att folkhälsoeffekten av dagens cykling över innerstadssnittet är värd drygt en halv miljard konor per år.

Den kommunala trafikskadebilden - en STRADA-analys

Trafiksäkerhetsproblemen är likartade i alla kommuner. Det är samma typer av skador och ungefär samma fördelning av skadorna. Det som skiljer är storleken på problemen, visar en undersökning av trafikolyckor inrapporterade till den nationella olycksdatabasen STRADA.

SHIFT 2014 - rankning av städers arbete med hållbara transporter

SHIFT2014 – rankning av hållbara transporter i svenska städer, baseras dels på en enkät till kommunerna, dels på insamling av data från ett antal andra källor. Utifrån uppgifterna i dessa källor tilldelas varje kommun ett visst antal poäng. Den kommun som får högst poäng kommer utses till vinnare av SHIFT 2014.

Trivectors hållbarhetsredovisning 2013

Trivectors hållbarhetsredovisning 2013

Dokument   •   2014-06-05 12:07 CEST

Trivectors hållbarhetsredovisning berättar kort om Trivectors verksamhet, organisation, kunder, verksamhetssystem och personal. Ett längre kapitel behandlar Trivectors mycket aktiva miljöarbete. Hållbarhetsredovisningen följer det internationella ramverket för hållbarhetsredovisningar G3 som tagits fram av organisationen GRI, Global Reporting Initiative.

Presentationsenheter,

Presentationsenheter,

Dokument   •   2014-03-07 09:44 CET

Det här är en översikt över Trivector Systems presentationsenheter. De flesta av våra enheter är konstruerade för krävande miljöer med fukt, höga och låga temperaturer samt damm och skadegörelse. En skarp bild och robust konstruktion gör att våra presentationsenheter lämpar sig speciellt för användning inom kollektivtrafiken, men även inom industrier och på idrottsanläggningar.

Trivector DSP

Trivector DSP

Dokument   •   2014-03-07 09:44 CET

Trivector DSP är en kapslad presentationsenhet med klimat och vandalskydd, tillverkad för extra tuffa miljöer. DSP har en inbyggd ljusstark LCD/TFT-display med kraftfull styrdator, samt komponenter för värme, kylning och kommunikation. Presentationsenheten uppfyller kraven för täthetsklass IP55, och kan beställas för stående eller liggande orientering.

Diagram som visar cyklisters och fotgängares användning av mobil IT

Figur 1 Fotgängares användning av mobil IT i trafiken (egenrapporterat) Figur 2 Cyklisters användning av mobil IT i trafiken (egenrapporterat) Diagrammen är framtagna av Trivector Traffic

Trivector hållbarhetsredovisning 2011

Trivector hållbarhetsredovisning 2011

Dokument   •   2012-10-12 11:57 CEST

Denna hållbarhetsredovisning, som omfattar hela Trivector-koncernen följer det internationella ramverket för hållbarhetsredovisningar G3, som tagits fram av organisationen GRI, Global Reporting Initiative. Vi uppfyller den första nivån, C, enligt ramverket G3. Det betyder att vår hållbarhetsredovisning uppfyller kraven för den första nivån, men att den inte har granskats externt.

Rapport: Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt

Trivector har i projektet Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt undersökt på vilket sätt och i vilken omfattning kollektivtrafiken bidrar till det transportpolitiska hälsomålet. Fördubblingsprojektet har som mål att fördubbla antalet resande med kollektivtrafik år 2020 jämfört med 2006 (och att fördubbla marknadsandelen på lång sikt).

PBV - innehållsförteckning

PBV - innehållsförteckning

Dokument   •   2012-08-16 11:35 CEST

Trivector Traffics Remissvar kapacitetsutredningen
Buller Väg II

Buller Väg II

Dokument   •   2011-10-04 10:50 CEST

Buller Väg II är en fullständig omarbetning av det gamla programmet för att beräkna vägbuller - Buller Väg. Programmet beräknar ljudnivåer inomhus och utomhus och kan till exempel beräkna var en eventuell bullerskärm ska placeras och hur hög den ska vara för att klara kraven på en viss ljudnivå. Buller Väg II har skapats i samarbete mellan Trivector Traffic och Trivector System.

Kartlägga och dokumentera processer

Kartlägga och dokumentera processer

Dokument   •   2011-08-09 10:42 CEST

Bra processdokumentation skapar förståelse och inspirerar. Dåliga kartor samlar damm. Det här är en kurs som ger dig både teori och praktik för att skapa dokumentation som är så attraktiv att medarbetare vill och kan använda den. Då har också grunden lagts till ett trovärdigt och verksamhetsstödjande ledningssystem enligt ISO 9000.

Utveckla mätsystem för processer

Utveckla mätsystem för processer

Dokument   •   2011-08-09 10:40 CEST

Kursen ger fullständiga verktyg och kunskaper för att lyckas med en av de främsta framgångsfaktorerna: förmågan att utveckla och implementera mätsystem för processerna.

Skapa fungerande processer

Skapa fungerande processer

Dokument   •   2011-08-09 10:38 CEST

Den här kursen fokuserar på den omställning det innebär att etablera och vårda processer i verksamheten. Det gäller att starta på rätt sätt. Det är i början som förtroende för arbetssättet skapas och det måste därför snabbt leda till konkreta resultat. Tydligare mål med arbetet och mer friktionsfritt samarbete är typiska vinster som relativt snabbt kan göras.

Utveckla processer - för bestående förändring  - produktblad

Att hela tiden utveckla sina processer är förutsättningen för en livskraftig organisation. Att kunna identifiera utvecklingsmöjligheter och genomföra förändring på ett sätt som ger bestående resultat är en utmaning.

Produktblad Trivector DSP

Produktblad Trivector DSP

Dokument   •   2011-07-01 10:40 CEST

Kapslad presentationsenhet med klimat och vandalskydd, tillverkad för extra tuffa miljöer.

Ny rapport: Är stadens trafikytor överdimensionerade?

I ett utredningsuppdrag på uppdrag av Trafikverket och SKL har Trivector i samarbete med Sweco studerat och granskat processen och de utformningsråd (VGU) som ligger till grund för trafiklösningarna inom tätorter. Dessa har också jämförts med danska, norska, tyska, engelska och holländska råd och anvisningar.

Trivectors hållbarhetsredovisning 2011

Trivectors hållbarhetsredovisning 2011

Dokument   •   2011-06-07 11:10 CEST

Trivector släpper nu sin första hållbarhetsredovisning som följer det internationella ramverket för hållbarhetsredovisningar framtaget av GRI, Global Reporting Initiative. Tidigare års miljöbokslut har i år kompletterats med en redovisning av företaget samt sociala och ekonomiska aspekter. Fortfarande ligger fokus på miljöaspekterna.