Skip to main content

26 procent av tillfrågade åkerier behöver anställa lastbilsförare det närmaste halvåret

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 07:30 CET

Av de drygt 800 åkerier som besvarat TYAs enkät om anställningsbehov uppger 26 procent att de troligen kommer att anställa lastbilsförare inom den närmaste sexmånadersperioden. 58 procent av företagen tror inte att någon förändring kommer ske och endast fyra procent bedömer att de troligen behöver säga upp förare under den närmaste sexmånadersperioden. Det innebär att behovet av fler lastbilsförare är fortsatt stort.

Detta visar en undersökning om behovet av rekrytering respektive uppsägning av lastbilsförare de närmaste sex månaderna, som Statisticon genomfört på uppdrag av TYA.

– Åkerierna uppger att de troligen behöver anställa drygt 2 000 förare och säga upp drygt 300 förare det kommande halvåret. Det visar att antalet utbildningsplatser till lastbilsförare måste öka samt att utbildningen måste kompletteras med mer och bättre praktik. Eftersom många åkerier anställer förare med mindre än ett års erfarenhet är det särskilt viktigt med bra praktik, säger Bill Rehn, vd på TYA.

Behovet av att anställa respektive säga upp lastbilsförare skiljer sig åt över landet men på de flesta håll ligger siffrorna på liknande nivå som för ett år sedan. I två regioner har dock anställningsbehovet ökat markant jämfört med för ett år sedan: den östra regionen med Stockholm som dragmotor och den sydligaste regionen med Malmö som dragmotor. I norr har anställningsbehovet minskat jämfört med för ett år sedan.

FAKTA FRÅN UNDERSÖKNINGEN:
De kommande sex månaderna behöver:

  • 26 procent av åkerierna anställa lastbilsförare, totalt drygt 2 000 personer
  • 4 procent av åkerierna säga upp lastbilsförare, totalt drygt 300 personer
  • 58 procent av åkerierna varken anställa eller säga upp lastbilsförare
  • 12 procent vet ej
  • Störst anställningsbehov finns i Östra regionen där 42 procent av åkerierna behöver anställa och endast 5 procent behöver säga upp lastbilsförare.
  • Även Södra regionen har stort anställningsbehov, där behöver 32 procent av åkerierna anställa och endast 3 procent behöver säga upp lastbilsförare.
  • I region Nedre norra behöver 17 procent av åkerierna anställa medan hela 19 procent behöver säga upp lastbilsförare. Det gör Nedre norra till den enda region där fler åkerier behöver säga upp än anställa lastbilsförare.

Undersökningen genomfördes från oktober till november 2015 och omfattar åkerier som är
medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund och har anställda förare. Knappt 1 000 åkerier
tillfrågades och drygt 800 svarade vilket gav en svarsfrekvens om 83 procent.

TYAs Trendindikator Rekrytering bifogas detta meddelande.

Tidigare hette Trendindikatorn TYAs Arbetskraftsbarometer.

Det här är TYA

Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportbranschen. Verksamheten bedrivs mot TYA anslutna företag genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar även med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy