Skip to main content

Tyréns får spetskompetens inom MKB med ny doktorsavhandling

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2016 09:15 CEST

Nyligen lades det fram en doktorsavhandling vid Sveriges lantbruksuniversitet där fokus ligger på konsulters och andra aktörers val, handlingar och påverkan på samhällsbyggnadsplaneringen. Forskningsprojektet är finansierat av Tyréns stiftelse och bakom avhandlingen står Mari Kågström, miljöutredare hos Tyréns i Stockholm. Syftet är att kunna bidra till en nyanserad bild av och förbättrad praktik för hur det ökande behovet av integrering av ny kompetens och nya synsätt ska hanteras i samhällsbyggnadsplanering, särskilt i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Miljökonsekvensbeskrivningar är i dag en viktig del i samhällsbyggnadsplaneringen. Hittills har det inom MKB funnits ett glapp mellan teori och praktik, det vill säga mellan det som uttrycks i lagar och policys, och det som verkligen sker i projekt. Traditionellt sett har forskning inom detta område fokuserat på att överbrygga glappet genom att utforma handböcker och vägledningar.Mari Kågström, miljöutredare på Tyréns, har istället valt att utforma ett teoretiskt ramverk där fokus ligger på dem som arbetar med MKB och deras möjligheter att forma och utveckla praktiken. Där har hon kunnat konstatera att samhällsbyggnadsplanering och MKB är en komplex praktik vilket ställer höga krav på aktörerna att möta förändring och samarbeta över disciplingränser.

I dag är frågor som klimat, ekosystemtjänster och sociala aspekter i fokus i MKB och en stor utmaning är att det ofta saknas ett gemensamt synsätt på hur dessa frågor ska hanteras. Detta medför att aktörerna i MKB-processen får stor makt och stort ansvar för tolkning av lagstiftningen.

– Centralt i dessa frågor blir hur vi begränsar oss själva och hur vi begränsar andra, säger Mari Kågström. I Sverige har vi exempelvis kunnat se hur väl etablerade roller hindrar att viktiga perspektiv lyfts in i arbetet. Det innebär även att det är svårt för nya yrkesgrupper att få tillträde till området. Grupper med kunskap och synsätt som är nödvändiga för en mer hållbar planering. Det är till exempel svårt att få gehör för folkhälsoargument, då de som jobbar inom fältet idag sällan har den bakgrunden.

Ett bra exempel på detta är transportfrågan. Idag diskuteras många folkhälsoaspekter som kan påverkas av transporter. Nyttan respektive skadan av transportsystem och trafik är generellt sett ojämnt fördelade. Traditionellt sett har detta sällan återspeglats i MKB trots att det länge funnits en stor medvetenhet om detta. Att känsliga grupper inte belyses och prioriteras kan medföra att ojämlikheten i hälsa ökar. Frågan blir då för vem vi planerar? Vems transportproblem löser vi och vem får ta de negativa hälsokonsekvenserna?

– Här har konsulterna en viktig roll, berättar Mari Kågström. Den allra största delen av kompetensen i MKB idag finns i konsultgruppen. Konsulterna är en stark maktfaktor och det blir därför viktigt att de är öppna och nyfikna på andra perspektiv än de redan etablerade. Här kan jag också se hur ett företag som Tyréns kan ha en fördel inom MKB. Då vi är stiftelseägda och har ett tydligt fokus på forskning tillåts vi att vara öppna och ta in nya perspektiv och vi har ett stort fokus på hur vi ska samarbeta över disciplingränser.

För mer information var vänlig kontakta:
Mari Kågström, Miljöutredare
Tyréns AB
010 452 25 44
mari.kagstrom@tyrens.se

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 600 anställda. I London finns det delägda företaget AKT II och dotterbolaget Tyréns UK. Utöver det har Tyréns dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.