Media no image
Rg38scx65hncgfplyjza

Dags att rätta till skattelagstiftningen

Nyheter   •   Nov 08, 2017 16:53 CET

Sverige sätter ambitiösa klimatmål i Parisavtalets anda. Vi ska exempelvis inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. En lång rad politiska åtgärder kommer då att krävas om Sverige ska klara sitt åtagande. Och det kan endast ske om många delar av samhället är med på tåget.

För att företag ska ta sin del av ansvaret utifrån den koldioxidbudget som enligt forskarna återstår, måste de göra radikala utsläppsminskningar. Annars spräcker vi 2-gradersmålet för jordens uppvärmning. Önskvärt är dessutom att vi ligger nära 1,5-gradersmålet. Att näringslivet medverkar belyses på ett dramatiskt sätt genom att addera alla länders mål. Summan räcker inte till för att klara 2-gradersmålet. Näringslivets medverkan är ett måste.

Många företag har reduktionsmålet. Näringslivets medverkan är ett måste. En del vill till och med bli klimatneutrala, det vill säga inga nettoutsläpp. Men många utsläpp tar tid att reducera och alla kan inte helt elimineras. Därför accepterar Parisavtalet att utsläppsminskningar tillgodoräknas även om de görs utanför den egna värdekedjan. Utsläppsreduktioner genom marknadsmekanismer, när de görs i utvecklingsländer, är ofta kostnadseffektiva och samtidigt får dessa länder hjälp med investeringar i klimatsmart teknik eller skydd av skogar. Sådana här utsläppsreduktioner sker genom inköp av utsläppsrätter/-krediter. Det är idag ett accepterat sätt att minska utsläpp både inom näringslivet och politiken.

I det här perspektivet är det paradoxalt att Sverige har en skatterättslig praxis som innebär att minskning av utsläpp genom utsläppsrätter/-krediter betraktas som gåva. Därmed är företagens inköp inte skattemässigt avdragsgilla. Ur företagens synvinkel gör man inte dessa utsläppsreduktioner av benefika skäl. Långt därifrån. Det handlar om att ta klimatansvar, om varumärkesbyggande och om att vara konkurrenskraftig inom sin bransch. I ett olyckligt domstolsutslag i Förvaltningsdomstolen 2014 tolkades ett fall rörande Saltå Kvarn som att deras inköp av utsläppskrediter var en gåva. Domarna visade ingen kunskap eller förståelse för hur det nya klimatlandskapet för näringslivet ser ut. Senare, i samband med att andra företag överklagat sina skattebeslut, har andra domstolar valt att följa detta olyckliga beslut. Trots att företagen har kunnat visa på affärsskäl och betydande affärsfördelar genom dessa inköp. För varje sådant domslut blir domarnas argumentation mer och mer ihålig sett i ljuset av hur företagens strategiska beslutssituation ser ut.

Om det 2014 fanns tvekan om varför företag valde att ta kostnader för utsläppsminskningar må möjligen vara hänt. Men idag, när vi står inför den största globala utmaningen i vår historia och nödvändiga internationella överenskommelse har gjorts. I en situation när politiken är otillräcklig för att hantera utmaningen. Då näringslivets medverkan är nödvändig. Att i detta läge vidhålla att det handlar om gåvoverksamhet och att det inte föreligger någon motprestation, det vill säga att företaget inte får något i gengäld, är direkt verklighetsfrämmande. Regeringen gjorde 2016 ett försök att ändra på reglerna för avdragsrätten och la fram ett förslag som samtliga remissinstanser var negativa till. Därefter har inget hörts på över ett år.

Det är tyst från regeringen i fråga om avdragsrätt för klimatkompensation. Göran Wiklund, konsult hos U&We, anser att det är hög tid att ändra skattelagen så att sådana kostnader för att minska klimatfotavtryck inte betraktas som sponsring.

Läs vidare »
Ac52kxxoxqwtpgu2hot4
Cxmhpi8vhd1alhg1rlbr Rkccwxtx0egqymlbrxqp

Anna Larsson tillbaka i rollen som hållbarhetskonsult på U&We

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 14:42 CEST

Anna Larsson, ekonom och hållbarhetsspecialist är, efter drygt ett och ett halvt år på PwC i Storbritannien, tillbaka som hållbarhetskonsult på U&We. Hon förstärker U&We:s erbjudande inom hållbarhetsrapportering och arbetet med större bolags interna processer kring rapportering, uppföljning och riskhantering.

Smfikuwzntfent0h7k87
Esnm9bqdg8pbud9ewpej Rg38scx65hncgfplyjza

Bin i Stan – avtal med Stockholmshem

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 14:59 CEST

U&We har tillsammans med två andra leverantörer tecknat ramavtal med Stockholmshem som innebär att placera ut bikupor i Stockholmshems bostadsområden. U&We gör detta genom initiativet Bin i Stan där bikupor hyrs ut till företag, kommuner och andra organisationer. Bikuporna placeras i stadsmiljö för att utnyttja potentialen som finns i form av parker, alléer, trädgårdar, rabatter och fönsterlådor

Tp9nsn3ml5dhehfbsuwz
Ihtraipdibuzuuysrs9i Fvw5pvka1qnjyngujhsk

Anti-bullertunnel ett innovativt försök att stänga in trafikbuller istället för människor

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 11:52 CEST

U&We har tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, Hallbyggarna Jonsereds, Måns Tham Arkitektkontor, Solkompaniet, Stockholm Stad, Trafikverket, Vindfanan och ÅF-Infrastructure beviljats stöd från Vinnova. Stödet ges till ett projekt som vill stänga in trafikbullret inte människorna och få solenergi på köpet. Vi drar igång idag på International Noise Awareness Day.

Pxwdi6fhnawvbigpurce
Ihtraipdibuzuuysrs9i

Vad ligger på ditt julbord?

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 06:30 CET

Vi är många som äter på restaurang och genom våra matval påverkar vi omvärlden. Men hur gör vi medvetna val när vi inte vet vilka råvaror som ligger på tallriken? Hur ser produktionen och vägen till restaurangen ut? Den 7 december lanserar Hållbara Restauranger, tillsammans med Worldfavor, ett interaktivt verktyg där den intresserade gästen får tillgång till restaurangers hållbarhetsarbete.

Wfydldbqdrpep3a8rqv8
C6bzuv6xlzko10rvhtkw

Lyckad rekrytering stärker hållbarhetskonsulterna U&We

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 06:52 CEST

Cecilia Näsman kompletterar konsultföretaget U&We med kunskap och lång erfarenhet från finansmarknaden och inom social och ekonomisk hållbarhet. U&We har fortsatt stabil tillväxt och för att klara av leverera med hög kvalitet och svara på alla förfrågningar behöver vi bli fler. För att svara på den ökade efterfrågan från finansbranschen välkomnas Cecilia som ny partner och konsult.

Ugpsgxv7gcs3mhx7b5ht
Ihtraipdibuzuuysrs9i

För att möta förändringarna i omvärlden rekryterar U&We ännu en ung förmåga med stor potential

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2016 14:00 CEST

Julia Senninger kompletterar konsultföretaget U&We med ny kunskap. För att stå rustade inför framtiden och den snabba förändring som sker i omvärlden behöver U&We unga förmågor som vill vara med och utveckla bolaget. För att svara på den ökade efterfrågan speciellt från företag inom besöksnäringen välkomnas Julia som ny partner och konsult.

Media no image

Planetnytta – när hållbarhet inte räcker!

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2016 17:30 CEST

485 seminarier under Almedalsveckan handlar om hållbarhet. Det är ingen tvekan om att det är ett tema som engagerar, både att arrangera och att delta i. Men räcker hållbarhet, måste vi inte gå längre?

Vi menar att många företag seglar under hållbarhetsflagg och hållbarhet kan betyda lite vad som helst.

– ”Hållbarhet är i många fall att vara mindre dålig, att vara tärande fast i mindre utsträckning”, säger Ellinor Eke, U&We:s vd. Planetnytta handlar däremot om att bidra, att ge mer än man tar, att stärka och återställa planeten!

I U&We:s och SVNs seminarium om planetnytta i Almedalen den 6 juli ställdes den näsvisa frågan om det räcker med hållbarhet. En definition på hållbar utveckling är att tillgodose dagens behov utan att inskränka kommande generationers behov. Hållbar utveckling står sedan 2003 inskriven i Sveriges grundlag. Det heter att ”hållbar utveckling leder till god miljö för nuvarande och kommande generationer”.

– ”Planetnytta går bortom hållbarhet. Det är en långsiktig vision som inte många företag gjort till sin ännu, men det kommer att krävas, om vi ska klara planeten och en mänsklig välfärd”, säger Göran Wiklund, konsult hos U&We och moderator vid seminariet. ”Det kommer inte att nås med business as usual utan kräver omprövning och nytänk ifråga om affärsmodeller.”

Ett viktigt och nödvändigt etappmål på vägen mot planetnytta är cirkulära affärsmodeller.

De medverkande gästerna Emma Enebog, Myrorna, Pär Larshans, Ragn-Sells, Karin Stenmar, Folksam, Johan Ununger, Saltå Kvarn och Elin Bergman, Cradle Net gav inspirerande exempel på hur sådana affärsmodeller skapar affärsnytta.

Grundprincipen för planetnytta är att ge tillbaka mer än man förbrukar, exempelvis plantera mer skog än man avverkar, producera mer förnybar energi än man konsumerar, rena mer vatten än vad som går åt i produktionen, öka den biologiska mångfalden och stärka de ekosystemtjänster man utnyttjar.

Seminariet avslutades med att Ellinor Eke bjöd in företag och organisationer till att vara med och utforska vad begreppet planetnytta betyder för dem. För att anta visionen om planetnytta ska man inte fråga Hur? eftersom det ännu inte finns speciellt många exempel på företag som vet svaret på den frågan. Bättre är att ställa frågan Vem och vilka kan bidra till planetnytta?

För ytterligare information

Ellinor Eke, U&We, 08-34 65 65, ellinor.eke@uandwe.se

Göran Wiklund, U&We, 08-34 65 65, goran.wiklund@uandwe.se

U&We är en ledande hållbarhetsbyrå med mer än 20 år på nacken som bistår företag att göra goda affärer. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vi drivs av att se våra samarbetspartners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sin bransch.

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se

485 seminarier under Almedalsveckan handlar om hållbarhet. Det är ingen tvekan om att det är ett tema som engagerar, både att arrangera och att delta i. Men räcker hållbarhet, måste vi inte gå längre? För planetnytta ska man inte fråga Hur? Det finns inte många som vet svaret på den frågan. Bättre är att ställa frågan Vem och vilka kan bidra till planetnytta?

Läs vidare »
Media no image
Fvw5pvka1qnjyngujhsk Rg38scx65hncgfplyjza

Debattinlägg: Riksdagens talman!

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2016 08:32 CEST

På Riksdagens hemsida står att läsa ” Talmansämbetet är den högsta post en person kan väljas till i Sverige. I rang kommer talmannen efter statschefen, alltså efter kungen, men före statsministern. Som riksdagens främsta representant företräder talmannen ofta riksdagen i nationella och internationella sammanhang.”

Nyligen har det framkommit att Right Livelihood Award (RLA) inte längre ska få ha sin prisceremoni i riksdagens lokaler med hänvisning till att det råder platsbrist. Säkerligen är detta ett missförstånd – att bereda plats för ett pris som ska "hedra och stödja de som erbjuder praktiska och exemplariska lösningar på de viktigaste utmaningarna världen står inför" kan väl inte vara ett reellt problem?

De som tilldelats RLA har inte sällan gjort insatser som riskerat deras liv och hälsa, att då hävda att platsbrist är ett skäl att inte bjuda in dem till Riksdagen känns inte värdigt.

RLA har utsett pristagare som för vissa har setts som obekväma. Om Sverige ger efter för direkta eller indirekta påtryckningar är vi på ett sluttande plan som vi inte vet var det kan sluta. Det finns ett internationellt problem att obekväma röster tystas. Låt oss inte bli en del av detta!

Riksdagens roll för fortsatt öppenhet är oerhört viktig både i praktiken och som symbol. Det finns en risk att folket och de folkvalda blir mer och mer separerade, att beslut tas bakom stängda dörrar och att den relativa öppenheten vi har i Sverige blir en chimär. Att utestänga RLA från riksdagen skulle vara ett litet, men betydelsefullt steg, i fel riktning.

RLA har också kommit att associeras med Sverige och Stockholm. Något som bidragit till Sveriges goda anseende i världen. Det finns andra länder som skulle ta emot prisutdelningen med öppna armar om den inte kan ske i Riksdagshuset. En sådan utveckling vore olycklig för Sverige.

Vi uppmanar talmannaämbetet att visa att Sverige fortsatt står upp för ett samhälle där öppenhet råder och där även obekväma sanningar tillåts. Låt inte platsbrist vara skälet till att en 30-årig tradition bryts!

Ellinor Eke, U&We

Jens Johansson, U&We

Göran Wiklund, U&We

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se

Nyligen har det framkommit att Right Livelihood Award (RLA) inte längre får ha sin prisceremoni i riksdagens lokaler med hänvisning till att det råder platsbrist. Säkerligen är detta ett missförstånd – att bereda plats för ett pris som ska "hedra och stödja de som erbjuder praktiska och exemplariska lösningar på de viktigaste utmaningarna världen står inför" kan väl inte vara ett reellt problem?

Läs vidare »
Leuu6amxyh0x6dngiydp
Esnm9bqdg8pbud9ewpej Rg38scx65hncgfplyjza

Fler bin i Norrköping

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 13:51 CEST

Det är väl känt att bin far illa och att vi inte klarar matförsörjning om de försvinner. Nu tas ett initiativ i Norrköping för att få igång biodling i stadsmiljön, där företag och biodlare samverkar för att lyfta fram betydelsen av pollinering. Projektet ”Bin i Stan” lanseras i samband med ”Trädgårdslust” på Färgargården lördagen den 21 maj.

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Partner, delägare och analytiker
  • Klimat, ekosystemtjänster, mat, jordbruk, grönt byggande, hållbara städer
  • peter.rpaktdwrckzovvvfenlfiffejrmvlt@uandwe.uose
  • 08-34 65 65
  • 0708-55 33 66

Om U&We

U&We - Catalyst for Good Business

U&We - kanske Sveriges främsta hållbarhetsbyrå med starka värderingar. Vår ambitionen är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Sila Kamelerna! en metod för affärsutveckling med hållbarhet som kraftkälla. ZeroMission, ett initiativ för klimattjänster och klimatkompensation.
Vi vill vara en katalysator och påskyndare av förändringsprocesser som leder till att företag och organisationer gör goda affärer.

Adress

Länkar

Vårt nätverk