Skip to main content

Många äldre träd att bevara i tätorterna

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 10:47 CEST

Det finns 426 skyddsvärda träd och 100 alléer att bevara i tätorterna Uddevalla, Ljungskile, Ammenäs och Fagerhult. Det visar en kartläggning av de äldre träden som genomfördes i kommunen förra året.

- I all planering är det viktigt att veta var de skyddsvärda träden finns. Nu har vi dem inlagda i vår kartdatabas så att vi lättare kan skydda och bevara dem när nya planer tas fram. De här träden har väldigt höga naturvärden eftersom extremt många arter är knutna till dem, varav 700-800 är hotade arter, säger Karl Edlund, kommunekolog.

I inventeringen som pågick under våren och sommaren förra året letade man i tätorterna efter träd som hade stammar med mer än tre meters omkrets, träd som var äldre än 140-200 år eller träd som hade en väl utvecklad hålighet i stammen. Trädalléer med minst fem träd i rad ingick också i kartläggningen.

Syftet med inventeringen var att få en heltäckande bild av hur många skyddsvärda träd det finns i kommunen. Tidigare har en kartläggning genomförts på landsbygden av Länsstyrelsen. Resultatet pekar på att det finns fler skyddsvärda träd i tätorterna än på landsbygden.  

- I stadsmiljöer har man vanligtvis sparat dem, ofta hittar man de gamla träden i parker och på kyrkogårdar. De behöver öppna ytor och mycket ljus för att överleva, de klarar inte av igenväxning, säger Sofia Ström, miljöinspektör.

Många träd växer också på privata tomter i tätort eller på landsbygden, men dessa träd ingick inte i kartläggningen. 

- Har man ett äldre träd på sin mark kan man anmäla det på Trädportalen, det är en databas där även allmänheten kan registrera sina uppgifter. Det går också bra att kontakta någon av oss i kommunen som arbetar med naturvård, säger Sofia Ström.

I inventeringen hittade man framför allt äldre ädellövträd som ek, bok, ask och lönn. I hela Uddevalla kommun finns cirka 500 skyddsvärda träd upptagna i Trädportalen. Då är inte inventeringen av de tätortsnära träden inräknad.

Kartläggningen genomfördes med hjälp av bidrag från länsstyrelsen, så kallat LONA-bidrag (lokal naturvårdssatsning).  

Mer information om skyddsvärda träd

För mer information, kontakta gärna:

Sofia Ström
Miljöinspektör
Telefon 0522-69 73 11

Karl Edlund
Kommunekolog
Telefon 0522-69 73 31


 

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän