Skip to main content

Äldrenämndens årsbokslut för 2016

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 12:37 CET

Årsbokslutet för äldrenämnden visar på ett antal utvecklingsområden för 2017. Flera resultatmått har en positiv utveckling samtidigt som ett antal områden visar att fortsatt arbete behövs för att nå nämndens mål.

– Vi har idag fått årsbokslutet för 2016 presenterat för oss i nämnden och det visar på att vi har ett fortsatt utvecklingsarbete att göra på en del områden, framförallt när det gäller inre kvalitet och sjukfrånvaron. Här pågår ett antal aktiviteter samt att det arbetas strategiskt med frågan på kommunövergripande nivå, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Nöjda med personalens bemötande

Positiv utveckling kan kopplas till nöjdheten med personalens bemötande på vård- och omsorgsboende och inom hemtjänsten, tryggheten i boendet, kontinuiteten i hemtjänsten, antal nya besökare på sociala träffpunkter, antalet platser på trygghetsboende, uppföljning av myndighetsbeslut, antalet sociala, kulturella och fysiska aktiviteter, samt heltidsanställda.

Bättre resultat än 2015

När det gäller uppföljningen av rehabiliteringsärenden, efterkontrollerade tillbud och arbetsskador, genomsnittlig sysselsättningsgrad, andel tillsvidareanställda, nöjdheten med utbudet av sociala aktiviteter, nöjdheten med möjligheten till utevistelse, meddelande i förväg om tillfälliga förändringar så har nämnden bättre resultat än 2015 men når inte de uppsatta målen.

Utvecklingsområden

Att arbeta vidare med nöjdheten med maten och måltidssituationen, kontinuiteten inom vård- och omsorgsboende, samt att alla personer med beslutade insatser ska ha en genomförandeplan är viktiga utvecklingsområden.

När det gäller andel långtidsfriska och sjukfrånvaron har nämnden ett sämre resultat för 2016 jämfört med 2015. Det följer den nationella trenden, men är ändå ett utvecklingsområde som nämnden måste arbeta vidare med. Målet för sjukfrånvaron är 7 %. Under 2016 blev resultatet 8,4 %, en ökning från 2015 då resultatet var 8,0 %. Kompetensförsörjningen och rekrytering är en fortsatt stor utmaning för verksamheterna.

Ekonomi

Äldrenämndens resultat för 2016 blev -7,3 miljoner. Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen (18,0 mnkr) har använts fullt ut under 2016.

Yrkanden

Vänsterpartiet (V) yrkade om ett tillägg i årsbokslutet i form av en beskrivning och analys av bakgrunden till att andelen utförda hemtjänsttimmar har minskat under året. Tilläggsyrkandet avslogs. Vänsterpartiet (V) reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.