Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september 2008: Staten kan ta över ansvaret för flyktingmottagningarna

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 17:41 CEST

Ansvaret för flyktingmottagningarna kan komma att övertas av staten. Det
föreslår en statlig remissutredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
fått en första information om förslaget. I oktober ska Umeå kommun lämna
in ett yttrande till regeringen.

Den statliga utredningen föreslår att staten tar över ansvaret från
kommunerna och att prestationsbaserade introduktionslotsar inrättas.
Lotsarnas uppgift blir att hjälpa flyktingarna ut på arbetsmarknaden,
något som enligt utredarna fungerar dåligt idag.

Kommunerna i Umeåregionen kommer att bedriva flyktingmottagning till och
med 2009, oavsett vilka beslut som fattats med anledning av den nya
utredningen. Kommunerna kommer att behålla ansvaret för svenskundervisning
för invandrare, så kallad SFI.

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Stadsutvecklingsprojektet Nanna/Mimer går in i nästa fas

Arbetet med att utveckla kvarteren Nanna/Mimer går in i nästa fas.
Lerstenen, Diös, och Norrvidden, som alla redovisade förslag för området
före sommaruppehållet, kommer att bli kontaktade av kommunen på nytt.
Näringslivs- och planeringsutskottet vill att de tre företagen
vidareutvecklar sina förslag.

Precis som tidigare vill kommunen placera ett badhus på området, vilket de
tre företagen också ritat in i sina ursprungliga förslag. Näringslivs- och
planeringsutskottet vill nu fördjupa dialogen med de tre företagen för att
få veta mer om hur området kan utvecklas. Utskottet vill bland annat få
mer kunskap om hur intresserade de tre företagen är av att medverka till
att bygga ett badhus.

Besked om en månad
Om cirka en månad ska ärendet vara tillbaka i utskottet, som då ska avgöra
hur nästa steg ska se ut.
– Vi vill se vidareutvecklade förslag och en djupare analys, säger
kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s).

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Skatepark först ut i Staden mellan broarna

En skatepark i området intill Hamnmagasinet kan bli den första
attraktionen i området som går under namnet Staden mellan broarna.
Näringslivs- och planeringsutskottet vill dra igång arbetet, och först ut
blir de områden som i förslaget kallas Ung och Aktiv och Lugn och ro.

Det kommande arbetet bygger på det förslag som redovisades innan sommaren
och som finns att se i sin helhet på www.umea.se/stadenmellanbroarna.
Arbetet, som nu inletts, bygger på en etappvis ombyggnad av området.

– Vi vill börja med de områden där det inte behövs planändringar för att
komma igång, säger Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande (s).

Hamnmagsinet och Trädgård i norr
De två platser som pekats ut är området kring Hamnmagasinet (kallas i
förslaget Ung och Aktiv) och området i, och i anslutning till, Trädgård i
norr (kallas i förslaget Lugn och Ro). I dessa två kan förändringar göras
relativt snabbt, kommunen äger marken och när det gäller till exempel
skateparken finns en stark uppslutning bakom förslaget från flera aktiva
föreningar för unga.

Två tänkbara lägen för Kulturens Hus
Utskottet pekar också ut läge B och C i ursprungsförslaget som tänkbara
lägen för ett framtida Kulturens Hus.

Område B innebär: I detta förslag samlas kulturens centrum vid Stora
Hotellet, i ett centralt kvarter med entré från Storgatan, i förlängningen
av MVG-gallerian.

Område C innebär: Detta förslag liknar område B, det vill säga
utgångspunkten är Stora hotellet med den skillnaden att aktivitetshallen
lyfts ut och placeras nere på kajen.

Det förslag för området som presenterades i före sommaruppehållet gäller
ännu, med ett undantag: Läge A och D är strukna när det gäller tänkbara
lägen för ett Kulturens Hus.

Läs mer och se bilder:
www.umea.se/stadenmellanbroarna

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se