Skip to main content

Beslut om tre medborgarförslag

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2013 16:06 CEST

Kommunstyrelsen har besvarat medborgarförslag om en evenemangsarena respektive fler små och billiga hyresrätter. Ett tredje förslag om fri parkering under kulturhuvudstadsåret har avslagits.

En medborgare efterlyser ”en bra och representativ evenemangsarena för större konserter, shower och olika evenemang” och vill få till stånd en utredning. Kommunstyrelsen svarar att Umeå kommun 2009/2010 gjorde en utredning, där det konstaterades att en arena kan komma att bli ett viktigt verktyg i Umeås fortsatta tillväxt. Kommunen klarar dock inte investerings- och driftskostnaden för en evenemangsarena men ställer sig positiv till att privata aktörer tar initiativ till en sådan investering.

Bullerkrav
En annan förslagsställare vill att kommunägda AB Bostaden ska sträva efter att öka produktionen av små och billiga hyresrätter. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens möjligheter att styra bostadsbyggandet har minskat betydligt sedan avregleringen av bostadsmarknaden.
AB Bostaden bygger årligen 120–140 nya bostäder, vilket är ”taket” för bolagets kapacitet. Bullerkrav har stoppat ett par projekt med smålägenheter, men här har Boverket har föreslagit förenklingar. När det gäller lägre boendestandard betyder det inte så mycket för produktionskostnaderna, men däremot fördyras det långsiktiga underhållet.
Nasser Mosleh (MP) yrkade bifall till förslaget, medan övriga partier ansåg förslaget besvarat.

Minskad tillgänglighet
Det medborgarförslag som avslogs gällde fri parkering på flyget, och i hela stan, under kulturhuvudstadsåret 2014.
Kommunstyrelsen påpekar att parkeringarna vid flyget ägs av Swedavia, och att kommunen inte råder över taxorna. I avslaget av förslaget nämns vidare att fria parkeringar i centrum erfarenhetsmässigt leder till minskad tillgänglighet för besökare, och att det dessutom inte är i linje med gällande översiktsplan.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se