Skip to main content

För- och grundskolans resultat för 2009 ger förutsättningar att möta kommande utmaningar

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 16:09 CET

För- och grundskolenämnden ställde sig bakom årsbokslutet som visar ett överskott på 19,5 Mkr. Med underskottet från 2008 har för- och grundskoleverksamheten med sig 15 Mkr extra inför 2010.

– Det sparbeting som låg över oss under hösten 2009 togs på största allvar och alla skolområden ska ha en stor eloge som gjorde allt för att snabbt anpassa sig. Överskottet behövs för att bland annat klara fortsatt utbyggnad av förskolor, minska gruppstorlekarna i förskolan och renoveringsbehov i grundskolor, säger Margareta Rönngren, ordförande i nämnden.

Förskolans verksamhet står för det största överskottet. Fler barn än beräknat har tillkommit i verksamheten och nya avdelningar har inte kunnat startas i den takt som budgeterats för. Gruppstorlekarna har varit på samma nivå som år 2008.

Grundskolan har minskat sina kostnader under året men dras fortfarande med ett underskott. Grundskolans utbildningsresultat är väsentligt bättre än genomsnittet i riket och jämfört med större städer.
Andelen elever med minst betyget godkänd i 16 ämnen har ökat de senaste tre åren. För- och grundskolans långsiktiga arbete med läs- och skrivutveckling visar att Umeå har högre resultat bland pojkar och flickor i årskurs 3 i jämförelse med riket.

Arbetsmiljön fortsätter att förbättras för barn och elever. Personaltätheten i Umeå är högre än i jämförelse med större städer och riket även om för- och grundskolan har minskat med 40
årsarbetare under året. En effektivisering har skett i personalplaneringen för att tillvara ta intern frivillig rörlighet, minska antalet vikarier och behålla fler tillsvidareanställda.
Effekterna av personalplaneringen kommer att synas under 2010. För- och grundskolan har minskad sjukfrånvaro bland alla medarbetare och inlett en särskild utredning av arbetsbelastningen bland 7-9 lärare utifrån resultat i medarbetarenkäten.

__________________________________________

I vår utreds hyresbidragen till enskilda förskolor

Riksdagen har beslutat om nya bidragsregler där likabehandling oavsett driftsform är vägledande. För- och grundskolenämnden ställde sig bakom ersättningsmodell för enskilda förskolor och familjedaghem samt fristående skolor. Däremot ska hyresersättning utredas ytterligare för
enskilda förskolor i kommunala lokaler.

Bidraget för hyror slår orättvist i Umeå som i jämförelse med andra kommuner har många enskilda förskolor i kommunens lokaler. För en enskild förskola som har en hyreskostnad på 1 mkr skulle reglerna innebära att förskolan skulle få 1,8 mkr i bidrag.

– Det finns ett systemfel i lagen som vi hoppas utreds ytterligare. Följer vi strikt reglerna så blir det mer lönsamt att driva en enskild förskola i kommunens lokaler än att vara kommunal. Vi måste hitta en rättvis hantering, säger Margareta Rönngren, ordförande i nämnden.

__________________________________________

Planering av lokaler för att samordna och effektivisera

För- och grundskolenämnden ställde sig bakom en lokalförsörjningsplan för åren 2010-2019. Planen är en redovisning av historik, aktuellt läge och långsiktig planering av lokalbehov framöver.

Hittills har för- och grundskoleverksamheten effektiviserat och samordnat sitt lokalanvändande så att man minskat kostnader för skollokaler sedan 2004 motsvarande 2,5 skolor i storleksordningen som Ålidhemsskolan. Det har också sedan 2006 öppnats 19 förskoleavdelningar i gamla skollokaler.

__________________________________________

Övriga beslut i för- och grundskolenämnden:
• Nämnden ställde sig bakom yttrande på rekommendationer som kommunrevisorerna lämnat i sin revisionsrapport om granskning av elevernas studieresultat i grundskolan i åk 9.
·
• Nämnden biföll Vänsterpartiets motionen om genuskompetens för studie- och yrkesvägledare (Syv). Förslaget innebär att en kartläggning ska ske av Syv:arnas kompetens om genus relaterat till elevers utbildningsval och arbetsmarknad samt plan för kompetenshöjning av Syv.För ytterligare information kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordförande, mobil: 070-573 84 83
Stefan Nordström (m), vice ordförande, mobil: 070-690 79 39

Gabrielle Hultdin
Informatör, För- och grundskolan
090-16 12 33, 070-345 12 33