Skip to main content

Fördjupad översiktsplan för Röbäck på samråd

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 14:23 CET

Näringslivs- och planeringsutskottet har beslutat om samråd för den fördjupade översiktsplanen för Röbäck. I planförslaget finns bland annat nya bostäder för ca 3 000 personer, utveckling av friluftsområdet och förutsättningar för ett aktivt jordbruk. Samrådet pågår under perioden 20 januari till 31 mars.

– Det finns ett behov av en fördjupad planering för Röbäck, där byns många olika intressen avvägs. Röbäck har en unik karaktär som jordbruksby och ska fortsätta att vara en attraktiv stadsdel och växa på ett hållbart sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

I planförslaget finns två större områden utpekade för bostäder. På Söråkern, mellan Elofssonhallen och Riksvägen, planeras för cirka 700 personer i flerbostadshus. Det nya området kopplar ihop Svidjan med Röbäcks by och ger dagens Röbäcksbor bättre tillgänglighet till Linneaskolan, idrottsområdet och skogen.
Öster om Skravelsjö planeras Umeås nästa stora småhusområde. Fullt utbyggt kommer det att ge plats åt cirka 2 000–2 500 nya invånare i en låg och tät småhusbebyggelse. Området ligger strax utanför den så kallade femkilometersstaden. Med läget följer möjligheten att förlänga befintlig kollektivtrafiklinje.

Jordbruk och verksamhetsområden
Utgångspunkten för Röbäcksplaneringen har varit att säkra förutsättningarna för ett aktivt jordbruk i området. Jordbrukets intressen är därför överordnad på den sammanhängande jordbruksmarken. Exempelvis hålls Natura 2000-området orört och dess höga rekreations- och upplevelsevärden påverkas inte. I planområdets norra del finns utvecklingsområden för Volvo och Umåker. Det föreslås också nya områden för verksamheter i anslutning till en framtida dragning av Västra länken och Grop 21.
– Det är välkommet eftersom det generellt finns en brist på mark för nya verksamheter på älvens södra sida, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Ett viktigt fritidsområde
Röbäck erbjuder ett mycket värdefullt natur- och friluftsområde av samma dignitet som Nydala och Stadsliden. Umeå kommun äger en stor del av friluftsområdet. I planen föreslås att Umeå kommun successivt förvärvar återstående mark och träffar avtal med markägare för de motionsslingor som leder till angränsande områden.

Samrådsmöte i Linneaskolan och i Väven
Under samrådet planeras två drop in-träffar, i Linneaskolan i Röbäck den 28 februari och i Väven den 5 mars, då alla är välkomna. Det blir också en utställning i Väven från den 29 februari till den 5 mars.
Antagande i kommunfullmäktige beräknas till årsskiftet 2016/2017.

Mer information:

www.umea.se/roback

Bifogad plankarta.
Bifogat flygfoto av Röbäck. Foto: Lars Lindh
Bifogad 3D-bild av bebyggelsetyp som kan bli aktuell för Söråkern. Illustration: Anders Aubry

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.