Skip to main content

Inga neddragningar av rehabassistenter och fysioterapeuter

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 12:53 CEST

En enig äldrenämnd beslutade att inte dra ner på antalet rehabassistenter och fysioterapeuter. Däremot höjs kostnaden på larm, korttidsplats och trygghetslarm. Och bemanningen minskas när det gäller anhörigkonsulent, syn- och hörselinstruktör samt träffpunkter.

– Det är viktigt att de beslut vi tar är väl genomtänkta. Därför väljer vi att återremittera ett antal förslag till besparingar även om vi vet att det gör att vi kommer att behöva ta tuffa beslut på kommande nämnder. De beslut som nämnden tog idag ger inte de kostnadsbesparingar som krävs, säger Carin Nilsson (S), tf ordförande, äldrenämnden.

Följande förslag beslutade nämnden att genomföra

   
 • Förskrivning av tyngdtäcken görs av arbetsterapeut på hälsocentral(12)
 • Upprätta förråd av förbrukningsmaterial tillgängligt för alla team inom hälso- och sjukvård i hemmet (14, 15)
 • Samordna inköp till brukare inom hemtjänst (16)
 • Kostnad för larm höjs med 39kr (17)
 • Ledsagning beviljas inte för personer i särskilt boende, om inte särskilda behov finns. (19)
 • Minskad bemanning på träffpunkter med 0,625 årsarbetare. (20)
 • Minskat tjänsteutrymme med 0,38 årsarbetare gällande syn- och hörselinstruktör. (21)
 • Minskat tjänsteutrymme med 0,55 årsarbetare gällande anhörigkonsulent. (22)
 • Leverans och montering av enklare hjälpmedel beställs via Pondus. (2)
 • Översyn av hur träningsutrustning används samt förskrivs. (5)
 • Effektiviseringar kring doseringsapparat i hemmet (13)
 • Erbjuda kameratillsyn. (18)
 • Ökad kontroll på förskrivna hjälpmedel. (25)
 • Effektivisera möten utifrån antal deltagare, längd på träffar. (26)
 • Höjd avgift för korttidsplats. (27)
 • Höjd avgift för trygghetslarm. (28)

Vänsterpartiet reserverade sig mot förslag nummer 17, 19, 20, 21, 22 till förmån för eget yrkande.

Liberalerna reserverade sig mot förslag 21 till förmån för eget yrkande.

Följande förslag återremitterades

 • Avgift för intyg om bostadsanpassning (1)
 • Egenansvar för transportrullstol (3)
 • Ingen förskrivning utanför hjälpmedelssortimentet (4)
 • Avgift för ADL-intyg (6)
 • Egenansvar vid utslitna hjälpmedel som inte är registrerade (7)
 • Skärpta riktlinjer och kriterier vid förskrivning av manuella arbetsstolar (8)
 • Förhöjd avgift, skärpta kriterier samt egenavgift vid förskrivning av eldriven rullstol för utomhusbruk. (9)
 • Egenansvar för eldrivna rullstolar (10)
 • Avgift för hembesök av arbetsterapeut (11)

Vänsterpartiet reserverade sig mot besluten om återremittering till förmån för eget yrkande.

Besluten kommer nu att samverkas med berörda fackförbund.

Bakgrund till behovet av kostnadsminskningar

Den budget som kommunfullmäktige tilldelat äldrenämnden för 2017 innebär att äldreomsorgens verksamheter behöver minska kostnaderna med 21,6 miljoner kronor per år. I december förra året gav äldrenämnden berörda verksamheter uppdraget att ta fram förslag för att kunna öka nämndens intäkter och minska kostnaderna.

De besparingsförslag som nu presenterats för nämnden har arbetats fram av äldreomsorgens verksamhetschefer tillsammans med ett antal medarbetare. Förslagen har rangordnats utifrån bland annat vilken nytta insatsen gör för brukaren och därefter har förslagen viktats mot varandra. Förslagen handlar om avgiftshöjningar, personalreduceringar och att effektivisera arbetet.

Mer information

Carin Nilsson (S)
tf ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.