Skip to main content

Justering av plan- och bygglovtaxan på förslag

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 16:54 CET

Plan- och bygglovtaxan har varit oförändrad sedan 2016. Byggnadsnämnden godkände idag en ny plan- och bygglovstaxa. Beslut ska tas i kommunfullmäktige. Förslaget innebär en generell taxehöjning på ca 4,5%. 

Plan- och bygglovtaxan har varit oförändrad sedan 2016 och det har skett förändringar vad gäller ärendehantering och ärendemängd samt lagstiftning och omvärld. Taxan kommer alltjämt vara knuten till ett s.k. G-belopp (Grundbelopp) men föreslås också kopplas till prisbasbeloppet (PBB) som justeras årligen av regeringen. 

Justeringar beslutas av byggnadsnämnden i fortsättningen

Förslaget är att byggnadsnämnden ska kunna följa prisbasbeloppet och höja G-beloppet till närmast högre heltal när det är lämpligt. Därmed kan byggnadsnämnden reagera snabbare på förändringar i utan att skriva upp justeringen som ett ärende till kommunfullmäktige. 

Den nu föreslagna justeringen på taxan ger en generell taxehöjning på ca 4,5%. Den påverkar ärenden med kortare handläggningstid snabbare, t.ex. alla lovärenden medan genomslaget blir långsammare för detaljplaneärenden.

- Vi har beslutat om en kostnadstäckningsgrad som idag inte klaras, bland annat på grund av att vi inte gjort indexuppräkningar de två senaste åren, säger Mikael Berglund (S) byggnadsnämndens ordförande. 

- En taxehöjning är viktigt för att vi ska kunna finansiera kostnadsökningar och en normal löneutveckling för våra anställda, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Timdebiteringen föreslås höjas från 850 kr till 950 kr.

Mer information

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03

ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.