Skip to main content

Namnsättning av kvarter och gata på Olofsdal

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 17:15 CEST

Byggnadsnämnden har namnsatt tre kvarter och en ny gata på Olofsdal. Kvartersnamnen blir Glättstenen, Malstenen och Skärvstenen. Gatan kommer att heta Skärvstensgatan. På Olofsdal har sedan tidigare en detaljplan antagits som skapar förutsättningar för skola och bostäder i de nya kvarteren.
 
- Namnen har koppling till de fornlämningar som finns i området. Gravrösen och skärvstenshögar visar på mänsklig aktivitet från bronsåldern, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.
 
Vid en arkeologisk undersökning 2003 hittades fynd av bland annat ett städ, hängsmycke, skärvsten, glättsten och malsten. Skärvstenarna utgörs av avslag från upphettade stenar. Glättstenarna användes troligen för någon form av strykning och malsten för att mala säd. Lämningarna är fasta fornlämningar och skyddas av kulturminneslagen.