Skip to main content

Nya hastigheter i Sörmjöle

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 10:56 CEST

Bashastigheten 50 km/timme ska fortsätta att gälla på Norrmjölevägen genom Sörmjöle. Vid skolan behålls 30 km/timme. Övriga villagator får hastigheten 30 km/timme.

Hastighetsplan för Sörmjöle har varit på remiss och tekniska nämnden har beslutat att genomföra den.  Motiveringen till beslutet om Norrmjölevägen är att gatan tillhör huvudvägnätet, har god sikt från anslutande gator och det finns en separat gång- och cykelbana. En sänkning av hastigheten från 50 till 40 stämmer inte med gatans karaktär av landsväg.

Följer samma princip som Umeå tätort
Hastighetsplanen för Sörmjöle följer samma princip som den sedan tidigare beslutade hastighetsplanen för Umeå tätort och bygger på arbetsmetoden som beskrivs i ”Rätt fart i staden”, som är en handbok framtagen av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting.
Huvudsyftet med hastighetsöversynen har varit att anpassa hastigheten till gatans funktion. Till exempel i bostadsområden rör sig många oskyddade trafikanter: barn, ungdomar och äldre, och genomfartstrafiken är liten. Finns det ingen separat gång- och cykelbana sätts hastigheten till 30 km/h. Säkerhet och boendemiljö prioriteras före framkomlighet.

Rätt hastighet i trafiken räddar liv
Risken för att dödas om du som oskyddad trafikant blir påkörd i 30 km/tim är liten, en av tio dödas. Blir du påkörd i 50 km/tim ökar risken till åtta av tio. På huvudvägnätet är förutsättningarna annorlunda, jämfört med gator i bostadsområden, och då föreslås en högre hastighet. Ett övergripande mål har varit att underlätta för trafikanterna genom att undvika plottrighet, det vill säga många olika hastigheter på relativt små områden.

För oskyddade trafikanter och kollektivtrafiken
Syftet med hastighetsöversynen är att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska prioriteras i centrala delar samt i bostadsområden, att kollektivtrafiken ska prioriteras på stomlinjenätet, och att huvudvägnätet för biltrafik ska ha god framkomlighet.

Kontakt
Lasse Jacobson (V)
ordförande
tekniska nämnden
070-295 14 04
lasse.jacobson@umea.se

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
stefan@nittio5noll9.se

Andreas Lundgren (S)
andra vice ordförande
tekniska nämnden
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

Nils Lahti
trafikingenjör
090-16 14 65
nils.lahti@umea.se

Britta Strömgren
kommunikatör
090-16 23 91
070-661 24 64
britta.stromgren@umea.se

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument