Skip to main content

Ökade behov skapar utmaningar för för- och grundskolan

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 15:10 CET

För- och grundskolenämnden beslutade om uppdragsplan för 2017-2020 samt budget för 2017. I uppdragsplanen ligger uppdrag och mål för det långsiktiga arbetet med att förbättra studieresultat, attraktiv utbildning och ökad likvärdighet inom för- och grundskolan.

Utifrån den ram som beviljades för- och grundskolenämnden i kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2016 är det nödvändigt att göra anpassningar och effektiviseringar motsvarande 40 mnkr. Nämnden kan dock 2017 nyttja tillfälliga kommunala medel på 5,6 mnkr vilket mildrar effektiviseringskravet.

− Nämnden har stora utmaningar kommande år där det är fortsatt arbete med effektiviseringar och omstruktureringar de kommande åren för att skapa utrymme för att utveckla förskolan och skolan för våra barn och elever, säger Moa Brydsten (S), ordförande för- och grundskolenämnden.

Anpassningar för budget i balans 2017
För- och grundskolenämnden står under fortsatt stora utmaningar och behöver göra anpassningar för en budget i balans.Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2017 innebär att för- och grundskolenämnden har fått ett tillskott på 60,6 mnkr avseende indexuppräkning och medel för vissa volymökningar. Utifrån den ram som beviljades för- och grundskolenämnden i kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2016 är det nödvändigt att göra anpassningar och effektiviseringar motsvarande 40 mnkr. Nämnden kan dock 2017 nyttja tillfälliga kommunala medel på 5,6 mnkr vilket mildrar effektiviseringskravet.

Kostnadsnivån för förskola, familjedaghem och fritidshem ligger i nationell jämförelse på en relativt högre nivå i Umeå. Grundbeloppet inom dessa verksamheter minskas med totalt 23 mnkr. Grundskolans verksamhet effektiviseras med ca 5 mnkr då inga extra medel skjuts till för utökning av matematikundervisning som regeringen beslutat för åk 4-6.

Musikskolan får ett uppdrag att bedriva sin verksamhet genom gruppundervisning för att möjliggöra fler barn får tillgång till musikundervisning. Dessutom läggs ett uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för att skapa en kulturskola i enighet med kulturskoleutredningen, där musikskolan är en del.

Kompetenscentra för hörsel och flerspråkighet har idag en ambitionsnivå som överstiger lagstadgad nivå och får en besparing på tillsammans 3,5 mnkr.

Omstrukturering och förändrade arbetssätt av stödverksamheter för pedagogisk utveckling ska ge en besparing på 2,4 mnkr.

Effektivare lokalanvändning
Nämnden ska se över effektivare lokalanvändning som samtidigt kan behålla eller öka kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Befolkningsprognosen för Umeå kommun visar att alla åldersgrupper inom för- och grundskolans verksamheter fortsätter att öka. Under perioden 2015-2027 beräknas antalet 1-5 åringar öka till ca 500. I grundskolan ökar antalet elever under samma period med ca 2 500 elever.

Yrkanden och tillägg till budget 2017
Socialdemokraterna (S) och miljöpartiets (MP) tilläggsyrkanden: 5,6 miljoner kronor tillskjuts nämnden för 2017. 4.6 miljoner kronor av dessa används för att ta bort det föreslagna effektiviseringskravet på musikskolan och en miljon används för att minska de t föreslagna effektiviseringskravet på kompetenscentrum för flerspråkighet.
De 1,5 miljoner kronor som frigörs i budget utifrån minskade kostnader för Mediacenter från och med 2017 omfördels till förskolan för att minska effektiviseringskarven där.Yrkandena bifölls.

Liberalerna yrkade på samfinansiering av musikskolans verksamhet El Sistema. Yrkandet bifölls.

Vänsterpartiet yrkade på återremiss av budgetförslaget och reserverade sig mot beslutet.

Uppdragsplan 2017-2020

För att öka tydligheten och möjligheten till uppföljning av uppdragplanen kommer de prioriterade områdena att minska från 36 till 14 mål, med start 2017. Dessa är samlade under tre rubriker.

Mål för förbättrade studieresultat

 • Umeås kommunala grundskolor ska ligga bland de treförsta kommunerna jämfört med kommuner i kommungruppen större städer avseende skolresultat.
 • År2025 ska pojkar prestera 20 procent bättre än  genomsnittet i kommungruppen större städer.
 • Andel elever behöriga till gymnasiet ska öka till 95 procent behöriga år 2025 (exklusive nyanlända).
 • Upplevelse av trygghet och trivsel i barns och elevers lärande ska öka.
 • Upplevelse av inflytande och delaktighet i barns och elevers  lärande ska öka.
 • Elevfrånvaron ska minska.

Mål attraktiv utbildning

 • Andelen barn och elever i kommunala enheter ska bibehållas.
 • Ungas hälsa13-16 år ska förbättras (index0-100).

Mål ökad likvärdighet

 • De skolenheter som har lägst meritvärde och minst andel behöriga elever till gymnasiet ska förbättra sina resultat i högre grad än övriga skolor i kommunen.
 • Aktiviteter under skoldagen ska vara avgiftsfria.
 • Alla förskolorskavisa höga och likvärdiga resultat i föräldraenkäten.
 • Öka jämställdheten i elevernas studieval.

Nämnden har även lagt 16 uppdrag till förvaltningen som syftar till att utveckla verksamheten och uppfylla målen.

För mer information
Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.