Skip to main content

Påbyggnad och ett nytt punkthus på Grubbe

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 16:03 CET

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för ett område som ligger vid korsningen Lagmansgatan – Kungsgårdsvägen på Grubbe. Det är BUREF NR 2 AB som planerar att bygga till ett befintligt hyreshus med två våningar samt bygga ett punkthus med sex våningar.

– Planområdet ligger i ett område med flerbostadshus i två våningar. Vi gör bedömningen att det går att bygga på dessa hus med ytterligare två våningar utan att stadsbilden påverkas negativt. I planarbetet har det beaktats att flera av husen inom det här området står inför större renoveringar med möjlighet till påbyggnad. Planarbetet visar möjliga lösningar för övriga fastigheter inom området, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndes ordförande.

På fastigheten finns ett flerbostadshus som består av två förskjutna huskroppar. Den östra delen kommer att rivas. Den västra huskroppen kommer att byggas på och kan förlängas och kopplas mot det punkthus som planeras vid korsningen Lagmansgatan – Kungsgårdsvägen. Punkthuset blir sex våningar och byggnadshöjden sätts till maximalt 18 meter.

I planen tas hänsyn till de värden som finns beskrivna i ”Byggnadsordningen för Grisbacka-Grubbe-Västerhiske” och det slutgiltiga förslaget ska anpassas efter den. Bland annat ska fasader med tegel eller puts i tidstypisk färg behållas och tidstypiska detaljer som portikernas kakelomfattningar och balkongernas finkorrugerade fronter bevaras och underhållas.

Den föreslagna exploateringen förutsätter stora lägenheter för att kraven på friytor och antalet parkeringsplatser ska klaras. Totalt tillkommer cirka 2500 kvadratmeter bruttoarea för bostäder.

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.